Jdi na obsah Jdi na menu
 


vůle

 

11. VŮLE

Definice vůle

-vůle označuje záměrné, cílevědomé úsilí směřující k dosažení vědomě vytčeného cíle, vlastní

jen člověku

-někdy je vůle chápána jako navenek projevovaná aktivní složka jáství

-vůle = proces tzv. volní regulace jednání (volní akt)

= komplex vlastností osobnosti

-podmiňuje volní rysy charakteru

-spojuje jednotlivé složky osobnosti (intelektuální, emocionální, motivační) ve fungující

celek

-projevuje se vědomým sebeovládáním a vědomým sebeprosazováním – úmyslným jednáním

-základní funkcí vůle je vývojově nejvyšší kontrola chování

Různá pojetí vůle

-W. Wundt chápe vůli jako základní duševní funkci a spojuje ji s afekty -> motivy jsou

emociogenní představy, které jsou posléze regulovány vůlí

-E. Meumann = snaha převést bůli na tzv. ideomotorický akt, na jednání řízené představou cíle

-N. Ach experimentálně prokázal existenci potenciální energie (překonávání únavy aj.)

a vytvořil pojem determinující tendence -> úmysl se realizuje tím lehčeji, čím speciálnější je

determinující cílová představa – determinující tendence = tendence vycházející z představy

cíle

-k. Mierke -> podstatným znakem vůle je, že vědomým úsilím mobilizuje energii, transformuje

fyziologickou energii v kinetickou, kontroluje popudy a afekty

Volní jednání

=typicky lidské jednání, které je zaměřeno na dosažení vytyčeného cíle, přičemž je nutno

překonat vnější i vnitřní překážky

-probíhá ve 3 fázích:

1. příprava volního jednání -> vzniká na popud potřeby nebo zájmu – projevuje se

nejčastěji jako přání nebo chtění

2. rozhodování -> volba cíle a způsobu jednání – často konflikt mezi jednoduchým

nemorálním řešením a složitým morálním

3. uskutečnění rozhodnutí -> realizace volního jednání – plánování a vykonání činnosti;

uskutečnění rozuhodnutí mohou bránit překážky vnější (faktory přírodního

a společenského prostředí) nebo vnitřní (v člověku samém – psychické, biologické)

-podstatným znakem volního jednání je rozvažování o cílech, prostředcích a důsledcích

činu, tj. rozvaha založená na interakci emoční reflexe a rozumového přístupu

-ve volním aktu se uplatňuje individuální rozumový vývoj a individuální morální vývoj -> ty

konstruují vnitřní kontrolu jednání, dávají volnímu aktu určitou kvalitu, a tím i podstatně

charakterizují spečifičnost volního jednání (zejm. ve srovnání s jednáním impulzivním)

-volní akt se vyznačuje zážitkem já -> „já chci“ => každé volní jednání je cílevědomé

jednání – počátky vůle jsou obsaženy již v potřebách jako výchozích pohnutkách lidského

jednání

-volní jednání je někdy pojato jako chování řízené vnitřní řečí -> instrukce, které si člověk

sám dává, když usiluje o dosažení nějakého cíle

-podstatné znaky volního aktu:

1. vědomí vlastního rozhodnutí

2. aktivní akce -> nikoli reakce, ale operace

3. vědomí cíle, příp. i prostředků k jeho dosažení

Formování cílů a záměrů jednání

-koncept plánu chování -> v chování se realizuje nějaký subjektivní plán, vnitřní reprezentace

skutečnosti (model situace, kognitivní mapa) je východiskem urganizace chování směřujícího

k realizaci tohoto plánu

Svoboda vůle

-ve své intrapsychické dimenzi vystupuje svoboda vůle jako pocit svobodného jednání =>

přesvědčení subjektu, že jedná ze své vlastní vůle, tedy bez vnějšího nátlaku (svévolně) nebo

dokonce v rozporu s vnějšími požadavky a tlaky (negativismus) – to však může být

subjektivní pocit vycházející z neznalosti souvislostí jednání -> i volní jednání jedince je do

jisté míry ovlivněno okolním prostředím

Vůle jako vlastnost osobnosti

-vlastnosti vůle jako faktoru osobnosti se souhrnně označují jako volní vlastnosti osobnosti ->

některé jsou eticky neutrální (např. vytrvalost), jiné souvisí s úrovní osobní moráůly (např.

svěfomitost) – obecně jde o vlastnosti, které vystupzjí v konfrontaci jedince s vnějšími vlivy

(překážky, tlaky) i s vnitřními pohnutkami (sebeovládání v nežádoucích tendencích)

Volní vlastnosti

vytrvalost

pevnost

stálost

odolnost

houževnatost

rozhodnost

samostatnost

iniciativnost

sebeovládání

rozvážnost

zásadovost

svědomitost

spolehlivost aj.