Jdi na obsah Jdi na menu
 


sociometrie

 

23. SOCIOMETRIE

Metoda sociometrie

-založil ji italský psycholog Moreno

-sociometrie = výzkumná metoda používaná při sledování neformálních vztahů ve skupině

-zadávají se otázky formulované pozitivně (např. „s kým bys chtěl...“) nebo negativně (např.

s kým bys nechtěl“) ze 3 okruhů:

1. okruh = spolupráce ve skupině

2. okruh = trávení volného času

3. okruh = organizace ve skupině

-informace mají dočasný charakter, čím mladší věkové skupiny se týkají a čím méně se lidé

znají, tím větší je pravděpodobnost dosažení jiných výsledků při dalším zkoumání

Postup aplikace metody

instruktáž skupiny (vysvětlení metody)

stanovení 3 okruhů otázek

odpovědi dotazovaných (mohou vybrat pouze toho, kdo je v tu dobu přítomen a nesmí

vybrat sami sebe)

vypracování sociometrické matice (tabulky)

zpracování sociogramu (grafu)

Sociální vztahy v sociometrii

-sociální vztahy = vazba mezi jedinci ve skupině se vzájemným působením jednotlivých

členů

-Weis rozlišuje 3 druhy sociálních vztahů:

přitahování

odpuzování

osamocení

-Bales rozlišuje 2 druhy sociálních vztahů:

sympatie (projevuje se kladnou vazbou)

antipatie (projevuje se odporem)

-v sociometrii se sympatie projevuje výběrem a antipatie odmítáním

-typ vazby:

kruh A

B C

D E

řetěz A

B C

D E

hvězda A

B C

D E

-od typu vazby se odvíjí znaky komunikace:

KRUH ŘETĚZ HVĚZDA

rychlost malá velká velká

přesnost malá velká velká

organizace nestabilní stabilní volná stabilní těsná

role vůdce neurčitá výrazná velmi výrazná

uspokojení členů vysoké malé velmi malé

-vůdce a jeho následovníci vedou ve skupině ostatní -> jsou aktivnější už při zakládání

skupiny, vůdce má největší práva a zodpovědnost

-role vůdce: a)formální – je dosazován zvenčí (u formálních skupin)

b)neformální – vůdce ostatní uznávají pro jeho vlastnosti

-znaky vůdce: -má vysoké postavení a velký vliv na ostatní

-v sociometrii obdrží vysoký počet voleb

-funkce vůdce:

rozhodování

plánování činnosti

reprezentace skupiny

určování vnitřních vztahů

odpovědnost v řešení konfliktů

odměňování a trestání

-nejvhodnější rysy vůdce:

inteligence

schopnost zhodnotit situaci

iniciativnost

energičnost

výřečnost

schopnost spolupráce a přizpůsobení

Požadavky pro metodu sociometrie

1. je nutné přesně vymezit hranice skupiny, jejíž struktura bude zkoumána -> v těchto mezích

(mezi členy skupiny) se musí pohybovat volby zkoumaných jedinců

2. každý člen skupiny smí provést neomezený počet voleb

3. formulace otázky musí vycházet z přesně promyšleného kritéria, aby pokusné osoby

správně pochopily hledisko posuzování svých partnerů

4. musí být zaručena anonymita, osoby nesmí být seznamovány s konkrétními výběry

 

Sociometrická data

-základní data, která lze získat provedením metody sociometrie, jsou:

sociometrický status

sociometrická expanze

skupinová soudržnost

skupinová integrace

Sociometrický status

-pozitivní sociometrický status (PSS) vyjadřuje míru pozitivního přijetí jedince skupinou

-negativní sociometrický status (NSS) vyjadřuje míru odmítání (vytlačování) jedince

skupinou

Sociometrická expanze

-index pozitivní socimetrické expanze (IPE) vyjadřuje jak moc jedinec usiluje o kontakty,

o navazování vztahů ke členům skupiny

-index negativní socimetrické expanze (INE) vyjadřuje tendenci k negativnímu ladění

mezilidských kontaktů

Skupinová soudržnost a skupinová integrace

=vyjádření vlastností skupiny -> umožňuje srovnávat skupiny s různým počtem členů nebo

znaky téže skupiny v různém čase

Sociometrická matice

Sociogram