Jdi na obsah Jdi na menu
 


sociální psychologie 20. st.

 

19. ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OKRUHY SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE

20. STOLETÍ

Historie sociální psychologie

-dějiny vlastní sociální psychologie začínají až na přelomu 19. a 20. stol. => sociální

psychologie patří k jednomu z nejmladších oborů psychologie

-důvody pro pozdní vystoupení sociální psychologie: (Mueller, Thomas)

nedostatek vhodných výzkumných technik

nedostatek relevantních sociálněpsychologických otázek

člověk jako sociální bytost nebyl nahlížen jako možný objekt empiricko-vědeckého

výzkumu

existoval nedostatek vědomí problémů

-hlavní důvody pro vznik sociální psychologie tkví v problémech kapitalistické společnosti

v její rozvinuté fázi na konci 19. stol. a v rozvíjejícím se sociálním hnutím té doby

-podněty pro rozvoj empirické sociální psychologie přicházejí ze sféry výrobní -> ukázalo se,

že motivujícími činiteli nejsou jen mzda, pokuty a dozor (taylorismus), ale také sociální

vztahy mezi pracujícími a jejich postoje k organizaci, která je zaměstnává (E. Mayo ->

hawthornské experimenty)

-základní zdroje sociální psychologie: (Hofstätter)

1. poznání, že mnohé z toho, co tvoří povahu člověka, je podmíněno vztahy mezi lidmi

2. pokus vysvětlit psychologickými prostředky variační šíři toho, co se vykazuje v různých

mezilidských situacích“

3. touha přispět ke zlepšení určitých „kritických mezilidských situací“, spojená se snahou

vést člověka tak, aby dospěl k jejich zlepšení

Vývoj sociální psychologie

-národová psychologie = pokus o psychologický výklad národních fenoménů (jazyka, mýtů,

náboženstí aj.) -> srovnávací historické zkoumání objektivních produktů sociální (nebo

kolektivní) interakce

-psychologie mas – postřehy o iracionální podstatě chování davů a jedince v davu

-krystalizace vlastní sociální psychologie -> psychologie dospívá k tomu, že:

jejím předmětem je individuum žijící v konkrétních sociálních podmínkách, které se

projevuje jako sociálně determinovaná bytost

bezprostředně za všemi sociálními jevy nacházíme člověka, jehož chování je určováno

sociálními činiteli a jehož utváření a vývoj je produktem sociálních podmínek, v nichž

žije

-psychologizující sociologie -> byla odmítnuta, psychologie nemá zastupovat sociologický

výklad společenských jevů => snaha vytyčit hranice mezi psychologií a sociologií

-antropocentrická orientace -> objevuje se kolem 30. let – zaměření na lidské sociální

chování => počátky oboru sociální psychologie práce

-marxistická sociální psychologie = zvláštní historická fáze ve vývoji sociální psychologie

-kritická psychologie -> zdůrazňuje jako primární společenskou determinaci lidské psychiky

-krize sociální psychologie v 70. letech -> problém intersubjektivity – posun od kategorie

sociálního chování ke kategorii sociálního prožívání

-k rozvoji sociální psychologie nejvíce přispěli:

Směry v sociální psychologii

Psychoanalytický přístup

-základní ideou = určité hromadné jevy a způsoby sociálního chování jsou odvoditelné

z raných dětských zkušeností

-Adorno se svými spolupracovníky vysvětluje genezi syndromu autoritářské osobnosti ze

vztahu syna k autoritativnímu otci

Interpersonální pojetí osobnosti

-osobnost je definována jako soubor relativně stálých znaků opakujících se interpersonálních

situací, které charakterizují lidský život -> základním motivačním zdrojem je snaha

dosáhnout uspokojení a bezpečí – interpersonální vztahy umožňují realizaci této tendence

Symbolický interakcionismus

-interakcionismus G.H. Meada představuje umírněný behavioristický přístup -> operuje

s klíčovými pojmy, jako je jáství, které mají intrapsychickou podstatu => sociální

behaviorismus

Behavioristický přístup

-je spojen s teoriemi učení, které se odpoutaly od laboratorních experimentů se zvířaty

a posunuly se do oblasti sociálních jevů -> jde o různé druhy sociálního učení, příp. o jeho

dílčí či obecnější pojetí

-A. Bandura = teorie observačního učení -> klíčovou roli hraje „zástupné zpevnění“

Kognitivistický obrat

-s průnikem kognitivistické psychologie se v sociální psychologii, orientované dosud na

behavioristické koncepty, mění její přístup k sociální realitě a k sociálnímu subjektu

-kognitivistický obrat začíná už u E.C. Tolmana, ale teprve Bandurova teorie sociálního učení

je označována jako kognitivistická

-do studia mezilidských interakcí se zavádí nové pojmy – životní prostor, percepce,

příčinnost, city, náležení aj.

-klíčový koncept vnímání osoby -> vnímání druhých určuje i způsob vztahování se k nim

a umožňuje kauzální analýzu interpersonálního chování

Nové paradigma sociální psychologie

-začátkem 70. let se prosadila nová orientace = humanistická psychologie -> snahy o nové

paradigma sociální psychologie

-objevují se nové podněty založené na analýze funkce vědeckého jazyka, prosazuje se

postmodernistický relativismus, objevují se nové přístupy k tématu socializace, k funkci

jáství v sociální interakci, v metodologické oblasti vystupuje požadavek na diskurzivně

analytický přístup a zúčastněné pozorování

Fenomenologický přístup

-v sociální psychologii je dosti vzácný

-G.W. Allport stanovil jako úkol sociální psychologie chápat a vysvětlovat, jak je myšlení,

cítění a chování individuí ovlivňováno reálnou, představovanou nebo implicitní přítomností

druhých -> přesto byla sociální psychologie pěstována jako věda o sociálním chování

s vyloučením prožívání

Hlavní témata sociální psychologie

sociální interakce

komunikace

sociální percepce

postoje

konflikt a spolupráce

hromadné chování

sociální učení

sociální prostředí

sociální motivace