Jdi na obsah Jdi na menu
 


řeč

 

7. ŘEČ

Definice řeči

-řeč je schopnost člověka vyjádřit obsah vědomí pomocí verbálních výrazových prostředků

-řeč může být mluvená, písemná, znaková a vnitřní

-řeč má svou obsahovou a emoční složku a odehrává se v jistém situačním kontextu

-řeč je základem myšlení a poznávání

-slovní forma řeči, kterou užívá určitá skupina, se nazývá jazyk

-základní jednotkou mluvené řeči je foném (zvuk), u psané řeči je jdnotkou grafém (písmeno),

nejmenší jednotka nesoucí význam = morfém (sůpvo nebo kořen slova)

-řeč je tvořena systémem znaků -> jazykový znak tvoří slovo, které má stránku fyzickou,

smyslovou (auditivní nebo vizuální) a obsahovou, sémiotickou

 

Druhy řeči

-vnitřní řeč umožňuje formulování myšlenek -> „řeč pro sebe“ - pokládá se za základ

myšlení, někdy se vyskytují obtíže s přenesením myšlenek z vnitřní řeči do vnější

-vnější řeč umožňuje vyjádřování myšlenek, prožívání a postojů k druhým lidem navenek ->

rozlišuje se na verbální a neverbální

-neverbální řeč = gesta, mimika, modulace hlasu aj.

-verbální řeč = mluvená nebo psaná

-mluvená řeč -> umožňuje kontakt s posluchači, nevýhodou je však nepřesnost (málo času

k výběru vhodných slov, přesvědčivých formulací apod.)

-psaná řeč -> umožňuje přesnější formulaci myšlenek

 

Funkce řeči

1. označovací, zobrazovací -> označení jevů, vlastností, vztahů aj.

2. výrazová -> vyjadřování vnitřních pocitů a stavů

3. vybízecí -> působí jako apel

 

Řečové registry

-řečový registr označuje styl použití jazyka -> některé jsou pro určité situace vhodnější než

jiné – styl jazyka je volen podle situace a adresátů, jimž je promluva určena

-rozlišuje se 5 základních řečových registrů:

1. deklamační

-používá se při formálních projevech a pro některé druhy věcných písemných sdělení

2. formální

-vyžaduje pečlivé užití gramatiky a slovní zásaby, projev často adresován autoritám

3. informativní

-obvykle používán při rozhovoru s cizími lidmi -> má neformální charakter (např. dotaz

na odjezd vlaku)

4. familiární

-často se užívá v konverzaci mezi přáteli nebo lidmi, kteří se dobře znají

-může obsahovat slangové výrazy a gramatické formy, které by v psaném projevu

odporovaly pravidlům

5. intimní

-určený pro intimní přátele a blízkou rodinu

-často vede k používání zkratkovité řeči a zvláštních odkazů (in-references) -> počítá

s velkým množstvím zážitků zúčastněných osob

 

 

 

Vývoj řeči

Novorozenecké období

-člověk se rodí se schopností pro rozvoj řeči; již novorozenciu dokáží odlišit lidský hlas od

jiných zvuků

-ve 3. měsíci dítě brouká->hraje si s mluvidly, zkouší vydávat zvuky

-broukají si i hluché děti

-v 6. měsíci dítě žvatlá->říká různé slabiky + zvuky, které ho zaujaly => napodobuje zvuky,

které slyší v okolí

-v 9. měsíci dítě začíná používat významové slabiky (bác, táta, máma) a začíná rozumět

jednoduchým výzvám

-v 1. roce dítě začíná používat první slova

Batolecí období

-je velký rozdíl mezi aktivní a pasivní slovní zásobou -> dítě většinou slova zná, ale

nepoužívá je

-po 18. měsíci nastává velký pokrok v řeči dítěte -> dítě začíná vnímat symbolický význam

slov

-dítě se učí označení pro věci (častá otázka „co to je?“), začíná skloňovat a časovat

-do 2 let o sobě dítě mluví ve třetí osobě, po druhém roce života začíná dítě postupně

užívat slovo „já“

Předškolní věk

-dítě začíná používat gramatická pravidla, vyjadřuje se v souvětích

-dítě rádo mluví (povídá si i samo pro sebe), učí se říkanky a písničky

-dítě zná své jméno

-řeč má i regulační funkci=>dítě vede řeč „samo k sobě“ a tím reguluje své chování

-řeč má důležitou funkci expresivní=vyjádření citu k druhému člověku

Mladší školní věk

-postupně se rozšiřuje slovní zásoba, roste délka a složitost vět

-velká provázanost se školní docházkou

-v 7 letech znají děti průměrně 18-25 tisíc slov, ve 12 letech okolo 26 tis. slov

Starší školní věk (pubescence)

-dospívající rádi komunikují; v jejich komunikaci existují určitá pravidla a řád, velký důraz

kladou na vztahy

-používají komunikační systémy odlišné od dospělých, slangové a hrubší výrazy,

experimentace s řečí

Dospívání a dospělost

-slovní zásoba člena vyspělé společnosti se pohybuje od 40 do 200 tisíc slov

Vztah řeči (jazyka) a myšlení

-proces myšlení se uskutečňuje prostřednictviím řeči

-řečí oznamujeme výsledky svého myšlení, svá přání i průběh vého prožívání

-řeč je nástrojem myšlení a prostředkem dorozumívání

-myšlení však nelze ztotožňovat s řečí, natož pouze s její verbální složkou

Vývojový aspekt vztahu myšlení a jazyka

-podrobně jej zoumal J. Piaget -> zdůraznil, že myšlení se u dítěte vyvíjí na základě řeči,

nápodoby a rozvoji logických myšlenkových operací

Dualistické pojetí myšlení a jhazyka

-zastáváno představiteli würzburské psychologické školy (K. Bühler, O. Külpe aj.)

-za element myšlení označovány myšlenky, které nemají slovní formu

Umírněný monismus v pojetí vztahu myšlení a jazyka

-S. L. Rubinštejn -> mezi myšlením a řečí existuje jednota, nikoli však identita =>

ztotožňovat myšlení a řeč je stejně nesprávné jako představa, že řeč je pouze vnější formou

myšlenky

Vztah mezi pojmy a jazykem

-upozorňuje na něj Grodziński -> zdůrazňuje, že pojmová aparatura není jazykem, nýbrž

myšlením vyjádřeným v jazyce

Vnitřní řeč

-tvoří vlastní verbální složku myšlení

-A. N. Sokolov -> vnitřní řeč označuje obvykle nezvučnou řeč v mysli, která vyvstává ve

chvíli, kdy o čemkoli přemýšlíme, řešíme nějaký problém, v mysli vytváříme plány,

připomínáme si přečtené materiály a rozmluvy, mlčky čteme či píšeme => vnitřní řeč =

utajená verbalizace, s jejíž pomocí se logicky přetváří smyslová data, jejich uvědomění

a chápání v určitém systému pojmů a soudů