Jdi na obsah Jdi na menu
 


problematika dospívání a rané dospělosti

 

17. PROBLEMATIKA DOSPÍVÁNÍ A RANÉ DOSPĚLOSTI

Období dospívání – adolescence

=od 15 do 20 let

-navazuje na období pubescence; adolescence začíná pohlavní zralostí

-důležité jsou především sociální a psychické změny adolescenta -> mění se osobnost

a sociální role adolescenta, které jsou spojeny s vyšším sociálním statusem

-je ukončen proces emancipace od rodiny, zklidňují se vztahy v rodině, na významu nabývají

partnerské vztahy

-výrazné mezníky adolescence: -ukončení povinné školní docházky, začátek období profesní

přípravy

-nástup do zaměstnání a ekonomická samostatnost nebo

nástup na VŠ

-právní plnoletost po dovršení 18ti let

Tělesný vývoj

-plná reprodukční zralost

-dokončování tělesného růstu -> vyrovnání se tělesným vzrůstem dospělým = významný

mezník sociálních vztahů => adolescent si nepřipadá tolik podřízený vůči autoritě

-fyzická síla je pro adolescenta také velmi důležitá -> potvrzení vlastní identity, zejména

u chlapců

-velmi důležitý pro identitu adolescenta je tělesný vzhled -> adolescent musí přijmout svou

identitu; pokud adolescent svou identitu nedokáže přijmout, vede to ke stavům zoufalství

a agrese vůči okolí

Kognitivní vývoj

-stav myšlení se proti pubescenci zásadním způsobem nemění

-flexibilita, snaha používat nové způsoby myšlení

-logické myšlení probíhá správně, ale adolescent často nebere v úvahu určitý kontext

situace => řešení nebývají komplexní, často jsou radiální, netradiční

-myšlení se rozvíjí hlavně ve škole a při volnočasových aktivitách -> vytváření identity

a sebehodnocení adolescence

-z hlediska školní identity není prospěch příliš důležitý, učení je motivováno dosažením

přijatelného prospěchu (prospěch, který dostačuje ke kladnému sebepojetí a nestojí mnoho

úsilí)

-adolescenti se snaží o to, aby jejich výkon nevedl ke konfliktu s lidmi (rodiči, spolužáky)

-adolescenti se dokážou nadchnout pro určitou činnost, kde dosahují vynikajících výkonů

(může to kompenzovat školní prospěch)

Vývoj identity

-má dvě fáze:

1. fáze postupné stabilizace

-probíhá na začátku adolescence -> vyrovnání vztahů s rodiči (stabilizace

a zklidnění) => osvojení zralejších způsobů chování a jednání

-na konci období stabilizace by se měla vytvořit nová pravidla soužití v rodině

2. fáze psychického osamostatnění

-nastává po období stabilizace

-člověk se postupně osamostatňuje, směřuje k úplné samostatnosti a nezávislosti na

rodině

-jedinec potřebuje potvrzení svých kompetencí mimo rodinu -> potřebuje hodnocení

druhých lidí pro své sebepojetí

-pro adolescenta jsou potřebné určité druhy prožitků a zkušeností -> preferuje maximum ve

svých prožitcích (hlučná hudba, adrenalinové sporty apod.)

-potřeba okamžitého uspokojení -> ukvapený sňatek, kradení aut, gamblerství (snaha rychle

získat peníze)

-adolescenti vyžadují absolutní řešení -> to se projevuje i v pojímání partnerských vztahů

(adolescent si nepřipouští možné změny ve vztahu)

-nastává psychosociální moratorium -> adolescentovi se jeví dospělost jako příliš náročná

a neatraktivní, snaží se ji nějakým způsobem odloži t=> např. odklad přijetí definitivní

varianty (nestálé vztahy, časté změny zaměstnání), odkládání zásadních rozhodnutí na

pozdější dobu

-když adolescent není schopen se rozhodnout, ztrácí tendenci k veškeré aktivitě

-adolescent často odmítá role, které preferuje společnost, vymezuje se přesně naopak =>

asociální činnost

-v hledání osobní identity a smyslu života může jedinci pomoci i víra, která mu poskytuje

model absolutních hodnot a uspokojuje potřebu přesahu aj.

Socializace

-adolescent si sám vybírá normy a pravidla chování, ke kterým bude loajální

-období tzv. postkonvenční morálky -> již se nejedná o mechanické dodržování společensky

uplatňovaných principů, adolescent se sám rozhoduje o pravidlech svého chování

a o normách, které bude uznávat => tzv. „zvnitřnění norem chování“

-snaha o nekonvenčnost pravidel může vést k seberealizaci v nějaké společensky nepřijatelné

oblasti (např. vandalismus, sprejerství aj.)

Vztahy adolescentů s vrstevníky

-vztah vrstevníky slouží adolescentovi k uspokojení určitých potřeb:

1. potřeba kontaktu s vrstevníky při společných činnostech => společná zkušenost, souvisí

s potřebou vytváření vlastní identity

2. potřeba smysluplného učení -> adolescent s vrstevníky experimentuje s různými

činnostmi, učí se nové => výměna informací, zkušeností a zážitků

3. potřeba citové jistoty a bezpečí->je uspokojována vrstevníky více než rodinou; postupné

navazování partnerských vztahů => odpoutání se z vazby na vrstevníky a kamarády

4. potřeba partnerského vztahu -> nabývá na významu i z hlediska sociálního tlaku,

partnerský vztah je nutný i pro získání určité prestiže ve vrstevnické skupině

5. potřeba sebepoznání může být uspokojována partnerským vztahem -> dotváření identity

adolescenta, lepší poznání vlastního chování v určitých situacích

-partnerský vztah v adolescenci prochází dvěma fázemi:

1. fáze zamilovanosti

-partner je často idealizován

-fáze je provázena pocity vzrušení a euforie, které se vztahují na určitého člověka

-experimentování s tím, jak druhého získat, jak si ho udržet atd.

2. fáze romantické lásky

-navázání vztahu s určitým člověkem

-jedinec hledá akceptaci milovaným člověkem => je důležitá pro vytváření sebeúcty

-je idealizován celý vztah, často jsou přeceňovány i možnosti vztahu (láska je chápána

jako všemocná a překonávající všechny překážky)

Vztahy adolescentů k dospělým

-adolescent je kritický k dospělým lidem, porovnává je s ideály, hledá určité možnosti->

hledá i vlastní identitu

-adolescent odmítá slabost a nerozhodnost dospělých, požaduje od dospělých uznání

vlastní autority

Profesní role

-adolescence je přípravné období pro přijetí profesní role

-první zaměstnání je často provázeno zklamáním->adolescent je často v podřízeném

postavení a musí se hodně přizpůsobovat, musí se adaptovat na pracovní kolektiv

s věkově staršími lidmi, má problémy s akceptováním nových pravidel a norem dané

pracovní skupiny

Mladá (raná) dospělost

=od 20 do 35 let

-někdy bývá označována jako raná nebo časná dospělost

-12 aspektů dospělého člověka:

1. vnímavost a dostatečná citlivost vůči sobě i světu a dobrý kontakt se světem i se sebou

samým

2. spokojenost sama se sebou, se svým vzhledem, se svou rodinou, se svou minulostí, se

vztahy, které má jedinec s ostatními lidmi, jedinec má sám sebe přiměřeně rád

3. empatie a schopnost naslouchat druhým, umění přiměřeně hájit jejich i své názory

4. umění být sám, dopřát samotu a klid ostatním lidem, schopnost být nezávislý

5. důvěra ke světu i ve svou budoucnost

6. umění naplno pracovat i naplno odpočívat, dospělý se umí zbavit stresu, aktivně si vybírá

svou životní cestu a lidi, kteří mu do ní vstoupí, je tvůrcem svého života

7. ochota pomáhat druhým i ochota nechat si od druhých pomoci, schopnost přijmout

pomoc od druhých

8. dospělý je skutečně sám sebou, má svou hrdost a důstojnost, je nekonformní, ale

nedostává se do rozporu s etickými pravidly

9. uvolněnost a přirozenost, umění se radovat, spontánnost, schopnost vyjadřovat své

postoje

10. dospělý dokáže dělat chyby, ale zároveň umí být za ně zodpovědný a dokáže být

dostatečně tvořivý

11. tolerance, dar sebereflexe a náhledu na život, schopnost dalšího vývoje

12. dospělý si uvědomuje, že je součástí přírody a přírodních jevů, je začleněn do společnosti

-dospělost se nedá přesně definovat, za nejvýznamnější psychologické znaky dospělosti je

považována samostatnost, schopnost svobodně se rozhodovat, zodpovědnost za své jednání

a své činy, sebeovládání

-osobní potřeby jsou u dospělého podřízeny vyšším hodnotám (práce, vzdělávání aj.)

-dospělost by měla být spojena se sebejistotou a sebedůvěrou, důvěrou ve své kompetence,

psychická vyrovnanost

Kognitivní vývoj

-dospělý člověk uvažuje abstraktně, nemá ještě dostatek konkrétních zkušeností -> abstraktní

myšlení umožňuje kategorizovat předešlé poznatky a využívat jich

-myšlení je postformální->snaží se brát v úvahu všechny složky problému

-dospělý chápe, že jeho názor je jen jedním z mnohých možných a platných názorů

-člověk si začíná uvědomovat, že nelze dosáhnou absolutní pravdy

-myšlení=flexibilní, pružné, otevřené k názorům ostatních

-podle psychologických testů inteligence do 30 let stoupá, pak začíná klesat

Sociální vývoj

-dospělost se projevuje změnou v oblasti vztahu s rodiči -> dospělý je psychicky i ekonomicky

nezávislý na rodině

-názor na rodiče začíná být realistický a hodnocení je objektivnější

-mladý dospělý dokáže přijmout názory a rady rodičů, ale nemusí se jimi vždy řídit

-změna sociální prestiže (role pracujícího nebo studenta VŠ)

-rozvoj partnerského vztahu -> schopnost vytvářet harmonický vztah, dělat kompromisy aj.

-schopnost stát se rodičem

-ekonomická samostatnost výrazně ovlivňuje identitu dospělého

-začíná být uspokojována potřeba seberealizace

 

Vývoj morálního uvažování dospělého člověka

-dospělý se sám rozhoduje, které normy bude respektovat a za své chování již nese plnou

odpovědnost

-dospělý nemá problém s akceptováním určitých společenských norem, dokáže chápat

potřebu dodržování určitých norem ve společnosti

-od 25 let se již dospělý dokáže aktivně postavit za dodržování určitých norem

Vývoj mužské a ženské role

-došlo k většímu zrovnoprávnění žen z hlediska získání lepší pozice

-z historického hlediska je ženská role nezávislejší, samostatnější a dominantnější; je problém

ve zvládání profesní a zároveň mateřské role

-muž ztratil deklarovanou dominanci -> to může být příčinou nejisté orientace v mužské roli;

může tak docházet k rezignaci na mužskou roli, k agresi apod.

Profesní role v mladé dospělosti

-nejprve se předpokládá experimentování s profesními rolemi

-zkušenost z více zaměstnání umožňuje přijmout určitou profesní roli

-2 fáze profesního vývoje:

1. fáze profesního startu

-dospělý si zkouší, zda jeho volba profese byla správná

2. fáze profesní konsolidace

-upevnění profesní role->uspokojení potřeby seberealizace

-u žen bývá fáze profesního startu přerušena mateřstvím, fáze profesní konsolidace následuje

později

-profesní role je důležitá pro uspokojení potřeb člověka:

a)potřeba seberealizace

-úspěch a výkon

-smysluplnost práce a její užitečnost pro ostatní

b)potřeba sociální konsolidace

-upevňování vztahu s druhými lidmi

c)potřeba změny a nových zkušeností

d)potřeba samostatnosti a ekonomické nezávislosti

e)potřeba otevřené budoucnosti

-možnost dalšího vývoje v profesní roli, šance na kariérní postup

-profese ovlivňuje identitu jedince, i když je pro jedince nevýznamná nebo je málo

akceptovaná

-každé zaměstnání je spojeno s určitými hodnotami a normami -> to se odráží v identitě

jedince

-typický profil mladého pracovníka:

1. nadšení a odvaha při řešení pracovních problémů

2. optimismus

3. pocit sebejistoty -> mladý člověk často přeceňuje znalosti a podceňuje zkušenosti

4. pružnost a adaptabilita

5. netrpělivost

6. odolnost a schopnost zvládat stres

7. realismus, pragmatismus

8. potřeba perspektivy a profesního vzestupu

 

Partnerství, manželství, rodičovství

-na adolescentní fázi zamilovanosti a romantické lásky navazuje fáze realistického vztahu ->

schopnost realistického hodnocení vztahu, partnera, možností vztahu a své role v něm;

prohloubení intimity vztahu a rozvoj výlučnosti ve vztahu k ostatním

-partnerský vztah uspokojuje potřebu citové jistoty, potřebu seberealizace, potřeba učení

a nové zkušenosti, potřeby otevřené budoucnosti

-partnerský vztah přechází v manželství, které představuje institucionalizovaný vztah

-každý partner vstupuje do manželství s určitým očekáváním (zkušenost z manželství rodičů

+ určitý ideál, ke kterému by chtěli směřovat)

-lidé jsou ovlivněni mýty, které se týkají manželství: 1)mýtus šťastného manželství

2)mýtus stejného prožívání a uvažování

manželů

-uzavření manželství je spojeno s proměnou vztahů se sociálním okolím => vymezení

vzájemného kontaktu s oběma primárními rodinami + osamostatnění se a vytvoření rodiny

vlastní

-2 fáze adaptace na manželství:

1. fáze primární orientace

-vzájemné poznávání se v určitých situacích

2. fáze „budování hnízda“

-předpokládá se, že po 4 letech jsou vzájemné vztahy ustáleny a manželský pár

má vytvořené vlastní tradice

-předpoklady manželství:

1. vymezení soukromí partnerů (každý musí být někdy sám)

2. vymezení práv a povinností ve společném soužití

3. společný životní cíl -> nutnost společné cíle najít

4. určité sebeomezení s ohledem na partnera

5. nutnost učit se otevřeně komunikovat a řešit problémy

-alternativy manželství:

1. volné soužití partnerů

2. život bez trvalého partnera

-rodičovská role je důležitou součástí identity člověka

-společnost očekává od mladého dospělého zvládnutí rodičovské role

-aspekty rodičovské role:

1. rodičovská role není vratná

2. rodičovská role je asymetrická -> rodič je vůči dítěti dominantní, rozhoduje o něm

3. dítě svého rodič poutá specifickou vazbou k druhému partnerovi

4. rodičovství vyžaduje určitou změnu životního stylu->přizpůsobení se životu dítěte

5. pozitivní zkušenosti s dítětem vytváří vazbu s dítětem

-rodičovství plní specifické potřeby:

1. potřeba zplodit potomstvo

2. potřeba citové vazby -> dítě přijímá a oplácí city rodiče

3. potřeba nových zážitků a zkušeností

4. potřeba seberealizace

5. potřeba otevřené budoucnosti

-fáze adaptace na rodičovskou roli:

1. příprava na příchod dítěte před jeho narozením

2. zaujímání rodičovských rolí po narození dítěte

-rodičovský výchovný model vychází z výchovného modelu vlastních rodičů -> vytváření

modelu, který se zdá partnerům ideální, problémy nastávají při neshodách mezi partnery

v pohledu na výchovu dítěte

-alternativy rodičovství:

1. bezdětnost-preference profesní role, bezdětné manželství apod.

2. svobodná matka-nepřítomnost druhého rodiče klade velké nároky na psychiku matky

 

Rozvod

-první krize manželství se předpokládá po 3-4 letech manželství (společného soužití) -> opadá

zamilovanost a idealizace partnera + nastává soustředění se na negativní vlastnosti partnera

-role osamělého rodiče je velmi emočně náročná -> pocity frustrace, ponížení, ekonomického

nedostatku, mocenského oslabení ve vztahu k dítěti atd.

 

Identita v mladé dospělosti

-v sebepojetí mladého dospělého se výrazně projeví:

1. vědomí nově nabyté samostatnosti a nezávislosti, která může vést k větší sebedůvěře

a sebejistotě, ale někdy i k nepřiměřenému riskování

2. pocit svobody, možnost volit si vztahy s lidmi, role, činnosti a styl života podle svých

vlastních potřeb a přání -> tlak společnosti na přijetí zodpovědnosti za vlastní

rozhodnutí může být chápán jako omezování

-změna myšlení se projeví i ve vztahu k vymezení vlastní identity -> odstup od radikalismu

v hodnocení druhých, jedinec si uvědomuje i protikladnost různých složek vlastní osobnosti

-mladý dospělý má potřebu změny, naplnění své vlastní identity -> je motivován k přijetí

nových rolí, i když jeho postoj k určitým rolím může být ambivalentí

-zvládnutí profesní role funguje jako potvrzení vlastních kompetencí i statusu dospělosti;

profesní uplatnění je důležitou složkou identity mužů i žen

-důležitou součástí identity mladého dospělého jsou role, které potvrzují kvalitu nových

mezilidských vztahů -> ve volbě vztahů se také projevuje osobní svoboda

-v době mladé dospělosti se stává součástí osobní identity i partner; role manžela představuje

zásadní zásah do života jedince -> stává se důležitou součástí identity (je důležité, jestli

jedinec získání této role chápe jako zisk nebo jako ztrátu)

-vstup do manželství vede k podpoře párové identity, která může být specifickým vymezením

vůči okolí

-důležitou součástí identity dospělého člověka je rodičovská role -> narození zdravého dítěte

uspokojuje mnohé psychologické potřeby

-identita otce a matky je biologicky i sociálně rozdílná -> role matky je spojena s větší

proměnou vlastní osobnosti, která je dána již těhotenstvím

-otcovskou i mateřskou identitu ovlivňují ve značné míře různé sociální normy nebo i mýty,

které často vymezují otce jako méně významného rodiče

Období prvního bilancování ve 30ti letech

-člověk začíná bilancovat, čeho dosáhl z hlediska partnerské role, profesní role

a rodičovské role

-pokud je člověk nespokojen, může se snažit neuspokojivé role nějak napravit

nebo změnit