Jdi na obsah Jdi na menu
 


postoje

 

22. POSTOJE A JEJICH ZMĚNA

Postoje

-pojem postoje vnesli do sociologie a sociální psychologie W.J. Thomas a F. Znaniecki svou

rozsáhlou prací o polském rolníkovi v Americe (1918-20)

-postoj = sklon ustáleným způsobem reagovat na předměty, osoby, situace a na sebe sama

-postoje jsou součástí osobnosti, souvisí se sklony a zájmy osobnosti, předurčují poznání,

chápání, myšlení a cítění

-postoje jsou stabilní systémy pozitivního nebo negativního hodnocení, emočních pocitů

a technik jednání týkajících se sociálních cílů

-získávají se v průběhu života, především vzděláváním a širšími sociálními vlivy (veřejné

mínění, sociální kontakty aj.)

-jsou relativně trvalé

-postoj vyjadřuje vztah (sympatii, antipatii) k objektům, situacím a dalším identifikovatelným

stránkám prostředí včetně abstraktních idejí

-vyjadřují pocity, ele jsou spojeny s kognitivními funkcemi a s činnostmi => mají kognitivní,

afektivní a behaviorální složku

-intenzita postoje může být vyjádřena pozicí v prostoru kontinua od extrémně pozitivního

přes neutrální k extrémně negativnímu postoji:

Dimenze (složky) postojů

1. kognitivní dimenze

-týká se názorů a myšlenek, které osoba má o předmětu postoje

2. emocionální (afektivní) dimenze

-týká se toho, co osoba cítí k předmětu postoje, tj. emocí či emocionálních reakcí

3. konativní (behaviorální) dimenze

-týká se sklonů k chování či jednání ve vztahu k předmětu postoje

Druhy postojů

-citové X poznávací

-kladné X záporné

-verbální X neverbální

-skryté X zjevné

-silné X slabé

-soudržné X nesoudržné

-vědomé X nevědomé

-individuální X skupinové

-stálé X proměnlivé

Charakteristiky postojů

extrémnost postoje (tj. zcela pozitivní nebo zcela negativní hodnocení nějakého

objektu) – je méně častá, ale intenzivní = nejvíce odolná vůči změnám

multiplexita postoje -> postoj může být jednoduchý nebo mnohotvrný, založený na

jediném „faktu“ nebo na množství poznatků – jednoduché postoje se mohou snadněji

měnit ve svůj protiklad než multiplexní postoje (ty jsou přístupnější změnám ve své

intenzitě)

konzistentnost postoje vyjadřuje vnitřní vyrovnanost jeho složek (psychologickou

nikoli věcnou)

interkonexe postojů (jejich vzájemná spojitost) -> postoje mohou být na sobě různě

závislé – čím jsou postoje více psychologicky propojeny, tím jsou odolnější vůči

změnám

konsonance v seskupení postojů (tj. jejich shodnost, relativní jednota) -> shodné

postoje se mohou podporovat, a být tak odolnější vůči změnám – disonance

v postojích zakládá tendenci k její redukci

síla a množství uspokojovaných potřeb – postoje uspokojují určité potřeby jedince

(např. potřebu jistoty, pozitivního sebehodnocení aj.) -> čím více významných potřeb

uspokojují, tím jsou více rezistentní vůči změnám – podporují vnitřní integritu,

stabilitu osobnosti

centrálnost vztažných hodnot -> centrální = postoje, které má jedinec cůči objektům,

jež mají pro něho význam => jsou odolné vůči změnám

Kritéria pohotovosti vytvářející postoj

postoje vždy zahrnují vztah subjekt – objekt (objekty = věci, ooby, skupiny, instituce,

ideje, události atd.) -> tyto vztahy se vyvíjejí z interakce subjektu s vnějším světem

postoje jsou vytvořeny ve vztahu k objektům , které mohou, ale nemusí mít primárně

motivační význam

postoje mají afektivní vlastnosti různých stupňů – zdrojem afektivního akcentu

postoje jsou především zkušenosti spojené se sociálním statusem a motivační

činitelé -> postoje se utvářejí ve vztahu k sociálním hodnotám nebo normám, v nichž

jsou standardizovány afektivní fixace

postoje jsou více či méně setrvávající stavy pohotovosti k reakcím -> někdy záleží na

momentálním stavu organismu nebo na situaci v čase

postoje zahrnují množství a rozmanitost stimulů , k nimž se vztahují – postoje se

vyvíjejí jako důsledky určitých zkušeností -> indukují kognitivní komponenty =>

rozsah stimulů, k nimž se jedinec svým postojem vztahuje, je variabilní, mění se podle

povahy zdroje postoje a podle vztahu individuálního postoje a stimulující situace, jíž

je jedinec vystaven, podle stupně generalizace stimulu

Konzistence postojů

-určité postoje se mohou vyskytovat společně, i když spolu zdánlivě nesouvisí -> mají něco

společného, určitou vnitřní logiku = kognitivní konzistence

-předpokladem teorie kognitivní konzistence je to, že všichni usilujeme o to, aby naše

přesvědčení, postoje a názory byly konzistentní -> inkonzistence je podnětem k takové

změně, která vytvoří když ne logický, tak slespoň koherentní celek

-podle některých zjištění má většina lidí své postoje uspořádané inkonzistentně => teorie, že

naše názory existují v podobě názorových molekul

-názory jsou tvořeny z přesvědčení (faktů), postoje (pocitů) a percepce sociální podpory

názoru (stoupenci)

-stoupenci určitých názorů mají důležité sociální funkce -> slouží zejm. k zesilování

identifikace se sociálními skupinami – stoupenci jsou důležitější složkou názorových

molekul než pocity a fakta

 

Funkce postojů

1. instrumentální funkce

=ty postoje, které lidé zastávají z praktickýxh nebo utilitárních důvodů (být pro nižší daně,

pro sociální výhody aj.)

-vyjadřují zvláštní případy obecné touhy po dosažení prospěchu

-mohou být změněny tehdy, když je člověk přesvědčen, že jiná alternativa mu přinese

větší prospěch

2. kognitivní funkce

-pomáhají vnášet řád do názoru na svět

-jsou to v podstatě schémata, s jejichž pomocí lidé zpracovávají informace, aniž by se

museli zabývat detaily

3. hodnotová funkce

=ty postoje, které vyjadřují hodnoty a sebepojetí

-jsou odvozeny od hlubší hodnotové orientace a těžko se mění

4. ego-obranná funkce

-chrání před úzkostí a devalvací ega

5. sociálně adjustační funkce

-postoje napomáhají pocitu, že jsme součástí nějaké sociální skupiny

-mění se spolu se změnou sociálních norem

 

Postoje – názory – hodnoty

-rozdíl mezi postoji a názory spočívá zejm. v jejich emocionální dimenzi -> názory jsou

v podstatě neutrální – jsou to výroky, o nichž si jedinec myslí, že jsou pravdivé X postoje

mají hodnotící charakter – indikují pocity ve vztahu k určité záležitosti

-důležitým kritériem pro rozpoznání postoje je jeho souvislost s hodnotami

-hodnoty jsou poměrně stálé osobní předpoklady, které leží v samém základu postojů ->

týkají se obecných principů (např. toho, co je morální nebo společensky žádoucí)

-osobní hodnoty a principy slouží jako standardy pro posuzování vlastního chování i chování

ostatních => jsou úzce provázány s postoji, které většinou přímo vycházejí ze základní

hodnotové soustavy člověka

Postoje a chování

-postoje jsou sledovány především proto, že dokáží predikovat chování

-postoje c mnoha případech determinují chování člověka -> chování je však determinováno

i jinými faktory

-postoje, které člověk vyjadřuje verbálně, se mohou značně lišit od postojů, o nichž svědčí

jeho chování -> při zkoumání souvislostí mezi postoji a chováním se lze setkat s konfliktem

mezi dvěma protikladnými postoji

-postoje predikují chování, když:

jsou silné a konzistentní (na rozdíl od postojů slabých nebo ambivalentních)

jsou založené na přímé osobní zkušenosti (na rozdíl od postojů založených na slyšené

nebo čtené informaci)

specificky souvisí s predikovaným chováním (nejsou jen všeobecné)

 

Teorie kognitivní disonance

-L. Festinger -> předpokládá, že člověk je vnitřně nucen udržovat kognitivní disonanci

-vzájemně inkonzistentní kognice vyvolávají nepříjemné pocity a motivují jedince, aby tuto

kognitivní disonanci redukoval

-postoje mohou vést k chování, chování však zároveň může vést k postojům => chování, které

je v rozporu s postojem, vytváří disonanční tlak na změnu postojů, aby byly s chováním

konzistentní => k největší změně postoje dochází, když není jiný důvod pro příslušné

chování

Změny postojů

-postoje jako produkty učení se mohou za určitých podmínek měnit -> vše naučené je

podmíněné

-významné postoje jsou stabilizované a v běžném životě se obvykle nemění -> jen pod vlivem

výrazné korektivní zkušenosti (např. psychický otřes, životní krize apod.)

-podmínky uměle navozující změnu postuje (prolomení hodnotové struktury – např. „mytí

mozku“, vytvoření motivace pro přijetí nového hodnocení – např. mučení, cvičení nového

postoje – např. při ztrátě identity)

Faktory změn postoje

důvěryhodnost zdroje informace

atraktivita zdroje informace

moc zdroje informace

styl, struktura a obsah informace

Činitelé změn postojů

vliv prostředí

traumatické zkušenosti (psychicky zraňující zážitky)

protikladné osobní zkušenosti (zklamání ve významných oblastech života)

zrání osobnosti (krystalizace a integrace postojů)

vliv masmédií

Druhy změn postoje

sourodé změny – týkají se zesilování pozitivního nebo negativního postoje

nesourodé změny – určitá míra pozitivního postoje se mění v určitou míru

negativního postoje nebo naopak, zeslabuje se počáteční kladný nebo záporný postoj

Podstatné podmínky změny postoje

1. změna postojů závisí na recepci nových informací, které z hlediska zainteresované osoby

se takovým či jiným způsobem vztahují k objektu postoje

2. postoj vůči nějakému objektu se změní, jestliže se změní kognitivní obsah jiného, s ním

spojeného objektu

Přesvědčování

-přesvědčování = takové ovlivňování, při kterém se recipient pod vlivem přesvědovatele

dobrovolně, zainteresovaně a zúčastněně ujišťuje o zdůvodněnosti nějakého stanoviska

-používá se proti určitému přesvědčení, které má být z nějakých důvodů změněno

-opírá se o argumentaci racionální, emocionální nebo kombinovanou

-emocionální argumentace působí primárně na city, ale podstatně méně na chování y její vliv

je spíše okamžitý, časem slábne

-racionální argumentace se nemůže od působení na emoce zcela distancovat, neboť hrají

v postojích zásadní roli => řada osvědčených postupů, např.:

rytmus ano-odpovědí -> přesvědčování se navodí jako diskuse, v níž jsou

přesvědčovanému pokládány otázky, na něž musí odpovědět „ano“, a pak se náhle

prezentuje určitá nabídka či argument působící ve směru přesvědčování -> existuje

tendence odpovědět rovněž „ano“

technika spoluběžce -> lidé chtějí činit a vyznávat to, co činí a vyznává většina => je

důležité přesvědčit je, že to, co by měli učinit nebo jaký postoj by měli zaujmout, činí

všichni a mají to za něco samozřejmého

Přesvědčovací techniky (triky)

1. noha ve dveřích

-poté, co recipient udělá jen „něco malého“, je těžké odmítnout další krok => změna

sebehodnocení, touha „nezklamat“

2. dveře ve tváři

-nejprve je přednesen velký požadavek, který je prudce snížen => zdání „výhodnosti“,

působí na naše vytváření dojmu

3. nízký míč

=velká nabídka, která zaujme -> v průběhu je recipientovi sděleno, že daný produkt

došel“, ale je nabídnuta jiná, „stejně dobrá“ varianta