Jdi na obsah Jdi na menu
 


poruchy dynamických procesů

 

25. Poruchy dynamických procesů

 

Poruchy emotivity

To je tak pro rozjezd – kdyby něco

city se dělí z hlediska:

  A/ kvality

  B/ obsahu

a/ nižší: vývojově mladší:

 • individuální – prožitek subjektivního jednání nebo stavu: strach, hněv, lítost, pýcha.

 • tělesné (vitální) – spjaty se zákl. potřebami a činnostmi organismu. Zaměřeny na uspokojování nebo neuspokojování urč. pudu.

 • smyslové – vázané na činnost smyslu. Příjemná barva, nepříjemný zvuk

b/ vyšší: vývojově pozdější:

 • estetické – návaznost na smyslové, komplexnější. Vnímání krásy.

 • etické – stanoví hodnotu urč. chování. Mravní hledisko: čestnost, křivda

 • sociální – interpersonální kontakt: závist, úcta, sympatie

 • intelektuální – kognitivní a kreativní činnost, řešení problému.

Jsou seřazeny podle urč. polarity, ve smyslu plus nebo mínus. Charakterizuje je napětí nebo uvolnění.

Přimějí k akci – stenizující, aktivní nebo asterizující, pasivní.

Trvání a intenzita citu.

 

Důležité pojmy:

Afekt – prudší reakce s kratším průběhem. Výchova abychom uměli ovládat škodlivé afekty.

Nálada – má delší trvání, menší intenzitu. Dává zabarvení duševním dějům. Mají na ní vliv různé okolnosti: únava, zážitky, potřeby, tělesný stav.

Vášeň – vysoká intenzita, dlouhé trvání, velký vliv na jednání. Lze hodnotit kladně nebo záporně ze soc. hlediska (vášnivé věnování umění, sportu, kartám). Pod ně řadíme také Nadšení zaujetí k urč. objektu. Je tam různá délka

 

1. Poruchy emocí:

 • Labilita - náhlé střídání. V určitém věku může být v normě. U malých dětí běžná, stačí malý podnět. Teorie slabého místa – relativnost malého podnětu.

 • Rigidita citu - jsou málo pohyblivé city, strnulost, v rámci nějakých deprivací

 • Ambivalence - vzácné. Labilita jsou náhlé přechody. Ambivalence současně 2 opačné emoce. Tam, kde se jedná o vážné duš. onemocnění (schizofrenie)

 • Hperemotivita - zvýšená emotivní dráždivost

 • Hypoemotivita - snížená em. dráždivost

 • Apatie - organismus je lhostejný při různých podnětech. Nereaguje. Na mo podnětů reaguje člověk apaticky.

 • Internost citů - malá schopnost vytvářet nové city a měnit původní, souvisí s rigiditou

 

Patické nálady:

- trvá příliš dlouho (týdny, měsíce). Nedá se změnit, výrazný vliv na chování. Není tam vědomí chorobnosti stavu je vážná, psychotická. Podnět k ní buď není zjistitelný, nebo je nepřiměřený. Intenzita je značná.

Buď s pociťováním +:

 • Expanzivní: zvýšené sebevědomí, soustavné zásahy do okolí, silný motorický neklid.

 • Manická: zvl. velká veselost, výrazné tempo řeči, nepřiměřené sebevědomí, nespavost. Podněty vzbuzují veselost, i ty, které ji normálně nevzbuzují.

 • Exaltovaná, extatická nálada: čl. prožívá pocity nadšení a štěstí.

 • Euforická nálada: spokojená, veselá, není tam zvýšená aktivita

S pociťováním -:

 • Apatie: lhostejnost, netečnost, nezájem, malá aktivita.

 • Bezradná: neschopnost řešit situaci.

 • Úzkostná, anxiozní: pocit napětí, obavy, pohotovost ke strachu. Chybí vázanost na konkrétní podnět. Neví, proč je úzkostný. Může být velmi nebezpečná vystupňovaná až k pocitu intenz. hrůzy sebevražda.

 • Rezonantní/ chorobně zlobná: chorobně zlobná, předrážděná, hněvivá. Může být i zvýšené sebevědomí. Čl. může nevhodně zasahovat agresivně do okolí.

 • Depresivní: smutný, stísněný. Chorobná. Nemůžeme najít podnět, který by to zdůvodňoval. Mimika, řeč, tempo snížené. Pesimismus. Může i odmítat život.

 • Melancholická: vystupňování předchozí. Málo mluví, výrazně nespí, velké nechutenství.

 

Ani to té + či – nepatří nálada paradoxní opačná, než je podnět.

 

Patickou náladu musíme vždy hodnotit vzhledem k osobnosti toho čl.: jeho vzdělání, zvykům, rasa, prostředí sociokulturnímu.

Umět hodnotit adekvátnost reakce k podnětu, pokud ho lze vysledovat. Snažit se najít v životě čl. podobné situace a hodnotit, jak na ně reagoval. A znát teorii slabého místa čl. reaguje na některé podněty intenzivněji.

 

Patologická nálada samotná sama o sobě nemusí být příznakem duševní nemoci. Musí tam být ještě něco na víc. Reakce na somatická onemocnění můžeme čekat reakci, ale není patologická..

 

Patické afekty

výrazná intenzita, delší trvání. Náhlý vznik. Amnézie není vědomí toho, co se stalo. Čl. si uvědomuje až do určité úrovně patický afekt pak si uvědomuje dál.

Vše, co čl. během něj udělá, není vědomé, i když to mohou být trestné činy. Je tam exkulpace – při obžalování není odpovědný za své chování.

Běžné u epileptiků, alkoholiků, psychopatů. Vzácně u zdravých lidí.

Mohou být:

 • Paroxismální afekty záchvatovité. Relativně dlouhé trvání: hodiny až týdny. Nejčastěji u poruch temporálního laloku.

 • Emoční labilita: rychlé střídání afektů. Reakce i na velmi slabý podnět.

 • Fobie: chorobné bezdůvodné strachy, kdy si pacient jejich nesmyslnost uvědomuje, ale neumí s tím nic dělat. (nozofobie – strach před onemocněním, agorafobie – strach z velkých prostorů, ereufobie – strach z toho, že budu červenat, antropofobie – strach před lidmi)

 • rapsus – záchvaty, nekontrolovatelné zuřivosti, provázené agresivními a destruktivními akty (mohou být zjeve průvodní úzkosti)

 • Afektivní stupor – vyvolaný obvykle zážitkem hrůzy, provázen útlumem pohybů, řeči a ztrnulou mimikou, př. pohřeb prožije v pohodě, pak se sesype

Poruchy vyšších citů:

- projevují se asociálností:

 • Anetičnost: čl. nemá běžné brždění vyššími city, jako by chyběly. Může se dopouštět trestných činů. Není tam žádné amnézie. Ví, co dělá. Schopnost předvídání i důsledků je. Egoismus, bezohlednost. Nejsou morální zábrany. Často souvislost s poruchami pudů.

Často vzniká patologickým vývojem emotivního života. Drogově závislý, postpsychotický defekt, psychopaté.

 • Náhlý úpadek et. úrovně také u počínajících demencí. Předchází úpadek paměti či intelektu. Neomalenosti, lži, úchylné sex. chování.

 • Etická deprivace (depravace?): čl. měl nějakou úroveň, pak došlo k poklesu. Celkový úpadek osobnosti. Nárůst egoismu a pudovosti chování. Toxikomani, alkoholici.

 • Etická degradace: celá oblast vyšší citů se redukuje na těl. potřeby.Estetické poruchy. Nápadnost v oblékání.

2. Poruchy vůle

- snížená sebekontrola jednání vyvolávaná silnými afekty , silnými pudy (sexuální, agresivní), vyznačující se impulzivními reakcemi (neovladatelný vztek)

Volní proces má 3 fáze:

 • Chtění: registrace podnětu, cíle, uvědomění si.

 • Rozhodování: vybíráme si, boj motivů. Přijímáme urč. cíl a prostředky.

 • Realizace: závislost na cíli, překonávání překážek vnitřních a vnějších. Síla vůle.

 

Poruchy:

 • Částečné

 • Celkové

Celkové

Hypobulie - oslabení z různých příčin. Čl. stačí malá překážka a není schopen realizovat, co původně chtěl. Snížení volní kativity.

Abulie - čl. není vůbec schopen volního jednání. Někdy v rámci celkového útlumu. U velkého vyčerpání, u lidí v depresi, někteří schizofrenici. Někdy také v rámci postpsychotického defektu.

Hyperbulie - energie je velká až nadměrná. Je vidět, že je nepřiměřená cíli. Čl. se snadno rozhoduje, defekt ve vytrvalosti. Mánie – vytrvalost je velmi malá. U reformátorů naopak.

To si nejsem jistá, jestli to tam patří – tak jen pro info, kdyby to chtěli vedět:

Bradypsychismus – úplný útlum duševní a tělesné aktivity

Anankysmy či obsese – nutkavé myšlenky a jednání př. gamblerství

perseverace – vtíravé představyk iterých se jedinec nemůže zbavit

Částečné

Týká se jednotlivých složek rozhod. procesu:

Poruchy motivace:

 • Nejasné motivy a cíle

 • Slabost motivů a cílů

 • Ulpívání na nepodstatných věcech vystupňování toho, co je v normě umíněnost.

Poruchy rozhodnosti:

 • Nerozhodnost

 • Příliš velká rozhodnost.

 • Účelové reakce: pesudodemence, jako by byl dementní

 • Zkratkové reakce: panická, afektově unáhlené činy

3. Poruchy pudů a instinktů

Základní dělení:

 • zachování jedince

 • zachování druhu

 

Poruchy:

 • vývojového: kdy přicházejí ve vývoji – příliš brzy nebo pozdě.

 • kvalitativního: abnormalita objektu nebo způsobu uspokojení

 • kvantitativního: příliš silný nebo slabý.

a/ Pudy zachování jedince

S čistou podobou se setkáme v nebezpečí:

útěk

agrese až sadismus, spojený se sex. úchylkami.

 

 • Autoagresivní jednání: sebevražda či pokus o ní.

Sebevražda nemusí být vždy patologická. Patologická je jistě u psychóz, kde má čl. pocit nesnesitelnosti, bezperspektivnosti. Sebevražda i bilanční – různá hlediska: čl. je subjektivně přesvědčen, že nemá východisko (velké bolesti, nevyléčitelná nemoc). Interkulturálně různé postoje k sebevraždě: od zamítnutí až po přijetí.

 • Sebepoškozování se hodnotí patologicky, u psychóz.

 • Nadměrný strach o živothypochondrové strach z nemoci, jistota, že ji už má.

 

(Seberealizace – otázka, zda jed o pud.

 • Snížené sebevědomí

 • Nadměrná obhajoba vl. zájmů

pocity rezignace, viny. Nebo opak.

 • Herostratismus. Snaha někdy získat pozornost až každou cenu. Herostratos se snažil podpálit chrám bohyně Diany, aby byl slavný.

 • Diogenismus: chorobná snaha stáhnout se do ústraní. Diogenes je v tom nevině, jen opovrhoval majetkem. )

 

b/ Psychogenetické poruchy ve vztahu k jídlu – pud výživy

- hledání, získávání a příjem potravy.

 • Zvýšení pud – bulimie. V rámci endokrymních poruch., u psych. nemocí u mánií, progr. paralýzy, u neurotiků. U lidí s nedostatkem podnětů v rámci intel. defektu.

 • Snížení pud – v rámci hladovění V rámci mentální anorexie. Dříve velmi vzácně. Dnes už to není vzácnost. Postihuje hl. děvčata. Zjistilo se, že v r. 1694 už byl přesný popis této choroby. Psychosomatická. Nebezpečná, čl. může i zemřít hlady. Je těžká, psychotická. Odmítání potravy může být u některých psychóz – domněle otrávené jídlo …

 • Kvalitativní poruchy – pojídání nejedlých látek. Schizofrenici, mentální defekt.

 

c/ Poruchy sexuálního chování

Rodičovský pud – na zach. druhu. Sexuální patologie:

Kvantitativní poruchy sex. chování

nadměrné zvýšení nebo snížení sexuální apetence a sex. chování

Hypersexualita

 • Erotomanie – zvýšení sex. pudu.

 • Donchuanismus – někdy nedostatek mužského sebevědomí

 • Porucha ve formě ženské satyriasis, nymfomanie.

U lehkých poruch i u závažnějších.

Hyposexualismus

 • Snížení sex. pudu, často organicky podmíněné. Nebo v rámci určitého tělesného onemocnění, vyčerpání, depresivní lidé.

 • Imotence u mužů

 • Frygidita u žen.

Často v rámci neurózy, traumatizujícího zážitku. Ale i v rámci žárlivosti, nesouladu.

 

Kvalitativní poruchy:

 • Parafiliehomosexulaita. Lesbismus u žen. Různé třídění podle dospělosti objektu

 • pedofilní: děti

 • epedofilní: dospívající

 • androfilní: dospělé

 • gerontofilní: staré

Totéž platí u lesbické orientace.

Rozšíření poruch je zde největší. Problém s právní úpravou, o kterou se snaží. Zabývá se tím i katechismus: měli bychom k nim být ohleduplní, nevybrali si svou sex. orientaci. Většinou v rozené. Problém s otázkou realizace, ale v různé míře.

Může být i urč. nouzový stav v zařízeních, kde jsou jen muži nebo jen ženy (vězení).

 • Bisexualita – orientace na obě pohlaví.

 • Narcismus – výhradní zaměření na sebe.

 • Transvestitismus – není závažná. Oblékání do šatů druhého pohlaví.

 • Pedofilie – zaměření na děti, u některých starých lidí v rámci demence. Velmi negativní.

 • Gerontofilie – zaměření na staré osoby. Vzácné.

 • Zoofilie, bestiofilie – zaměření na zvířata.

 • Pigmalionismus – na sochy

 • Nekrofilie – na mrtvé.

 • Fetišismus – relativně běžné. Uspokojování předměty druhého pohlaví.

 • Incest – pohl. styk se sourozenci nebo rodiči a dětmi.

 

Vzhledem ke zp. uspokojení:

 • Onanie – v urč. věku běžné, u některých neurotiků a slabomyslných.

 • Exhibicionismus – ukájení obnažováním.

 • Voyerismus – vzrušování nahými objekty.

 • Sadismus – až k usmrcení objektu. Neronismus.

 • Masochismus – utrpení, ponížení, které čl. působí sex. požitek.

 • Erotografomanie – kreslení a psaní obscénních obsahů.

 • Porucha rodičovského pudu – odpor k rodičovství. Týrání až vražda dítěte. Bere se jako vzácné, ale ne až tak. Odlišit od toho, že někteří rodiče nemají model rodičovského chování.