Jdi na obsah Jdi na menu
 


myšlení

 

6. MYŠLENÍ

Definice myšlení

-myšlení je proces vědomého odrazu skutečnosti v jejích objektivních vlastnostech,

souvislostech a vztazích, do kterých se zahrnují i objekty nedostupné bezprostředním

smyslovým vnímáním

-myšlení = poznávací proces probíhající mezi člověkem a okolím

= nejsložitější kognitivní proces zaměřený na zpracování a využívání informací

= proces analýzy, syntézy a odvozených myšlenkových operací

= zprostředkovaný a zobecňující způsob poznávání předmětů a jevů na základě

pochopení vzájemných vztahů a souvislosti

je sociálně podmíněno a nerozlučně svázáno s řečí

-myšlení je složitým procesem chápání a řešení problémů -> výsledkem myšlení je nový

poznatek

-z vývojového hlediska se rozlišuje konkrétní (názorné) a abstraktní (pojmové) myšlení

 

Myšlenkové operace

-analýza = rozložení celku na části

-syntéza = spojování částí do celku

-srovnávání = zjištění rozdílů a podobností

-třídění

-abstrakce = vydělení podstatného a obecného

-zobecnění

-indukce = vyvozování pravidla z příkladů (postup od jednotlivého k obecnému)

-dedukce = aplikace obecného pravidla na konkrétní jev (postup od obecného

k jednotlivému)

-analogie = vyvozování poznatku na základě podobnosti

-zobecňování = zjišťování společných vlastností a zákonitostí

 

Obsahy myšlení

-vychází z různých materiálů, na jejichž základě k myšlení dochází (tvary, symboly, významy

a chování -> obsahy myšlení mohou být názorné, symbolické, sémantické a behaviorální

Složky myšlení

-chápání = poznávání vztahů v rovině percepční (postihování souvislostí vnějších vlastností

předmětů) a v rovině pojmové (postihování funkčních vztahů)

-řešení problémů = vytváření a ověřování hypotéz v rovině percepční nebo pojmové ->

východiskem konstruování hypotéz jsou systémy motorických zvyků a pojmových schémat –

problém lze řešit pohyby (manuální operace s předměty, které tvoří strukturu problému),

v představách nebo myšlenkovými operacemi

Produkty myšlení

-pojmy = odraz podstatných vlastností (znaků) předmětů

-soudy = postižení vztahu mezi pojmy -> slovní formou soudu je věta – vlastnosti a znaky,

které pojem shrnuje, soud přisuzuje nebo je popírá => není čistou myšlenkovou operací,

obsahuje emocionální akcent daný vztahem přijetí nebo odmítnutí – emocionální a nahové

východisko může vést k vytváření nesprávného soudu

-úsudek = postihování vztahů mezi soudy -> vztah dvou výchozích soudů (premis) dovoluje

učinit závěr (úsudek)

-3 hlavní druhy úsudků:

1. induktivní úsudek -> dochází se v něm od jednotlivostí k něčemu obecnému

2. deduktivní úsudek -> z obecného se vyvozuje závěr pro jednotlivý případ

3. úsudek z analogie -> vychází z toho, že mají-li dva předměty některé shodné vlastnosti,

mohou mít stejné i některé další

 

Vytváření pojmů

-pojmy = elementy vyšších, specificky lidských forem myšlení

-pojmy se vytvářejí skládáním představ nebo abstrakcí

-na rozdíl od názornosti představ jsou pojmy nenázorné

-představa se vždy prožívá jako jednotlivina, zatímco pojem jako obecnina -> obraz obsažený

v představě je odrazem předmětu a má schematický obsah – v průběhu vývoje jedince

se obrazy spojují se slovními označeními (pojmy) => dochází k pronikání názorných

a abstraktních obsahů a k vytváření slov

 

Vývoj myšlení

-vývojové fáze myšlení podle Piageta:

1. senzomotorické myšlení (asi do 2 let života)

-dochází k identifikaci objektů

-užívání schémat v podobě kruhových reakcí

-primární kruhová reakce (první 4 měsíce života)

-sekundární kruhová reakce (mezi 4-8 měsícem)

-terciální kruhová reakce (mezi 12-13 měsícem)

2. předoperační myšlení (od 18-24 měsíců do 7 let)

-předpojmové (symbolické) myšlení (2-4 roky)

->vyznačuje se egocentrickým a magickým chápáním světa

-názorové (intuitivní) myšlení (4-7 let)

->vzácně se vyskytují vztahy mezi vjemy

3. konkrétně logické operace (7/8-11/12 let)

-myšlení vázáno na konkrétní objekty

4. formálně logické operace (od 11/12 let)

-logické myšlení, operace s abstraktními pojmy

 

Druhy myšlení

-základní druhy myšlení = konvergentní a divergentní

-konvergentní (reproduktivní) myšlení užívá již známých způsobů řešení, tj. známých

algoritmů

-divergentní (produktivní) myšlení má tvůrčí charakter a směřuje k objevení nového,

originálního řešení

-myšlení lze dále dělit na konkrétní X abstraktní, levoruké X pravoruké aj.

-konkrétní myšlení -> bývá nejprve rozvinuté – je praktické, vztahuje se na předměty a jevy

postihnutelné smysly (manipuluje s vjemy)

-vizuální (názorné) myšlení -> operuje s představami, mentálními obrazy, nejčastěji

vizuálními

-pojmově logické = operace s pojmy

-praktické myšlení = řešení úloh praktickou činností

-abstraktní (teoretické) myšlení -> vychází z generalizace (zobecnění) a abstrakce

(stanovení podstatných znaků) – předmětem jsou teoretické problémy

-imaginativní myšlení = myšlení v obrazech -> vytváření nových představ na základě

dřívějšího vnímání => fantazie, obrazotvornost, představivost

-proposicionální myšlení = vyjadřuje tvrzení, propozice v řadě vět

-motorické myšlení -> probíhá jako pohyb představ v mysli

-levoruké (intuitivní) myšlení = myšlení, které využívá podvědomí, intuici a jednoduchou

matematiku -> probíhá z části nebo vcelku nevědomě, subjekt si neuvědomuje jednotlivé

sekvence (kroky) procesu myšlení, které vystupují náhle

-pravoruké (diskursívní) myšlení = racionální myšlení založené na principu logiky -> opírá

se o vědomé kroky v řešení problému

 

Řešení problému

-je základní funkcí myšlení

-problém vzniká tehdy, když je dán cíl činnosti, ale chybí cesty k jeho dosažení

-základní druhy problémů:

problémy indukce struktury -> nalezení schématu, které uspořádá elementy – řešení

je založeno na chápání funkčních a jiných vztahů mezi těmito elementy

problémy přeformování -> objekty jsou uvedeny do souladu s určitými pravidly, aby

bylo možno dosáhnout určitého cílového stavu

problémy uspořádání -> jde o nové uspořádání elementů (např. v anagramu)

-2 základní principy řešení problémů:

1. k řešení problému lze dospět systematickým variováním stavů v prostoru problému,

užitím algoritmů (pevných pravidel řešení) a heuristik (pomůcek hledání a nalézání)

2. při řešení problémů postupnými kroky se získává proveditelné řešení s přibývající

konkretizací obecného principu řešení

-strategie řešení problémů:

1. strategie opírající se o zásadu pravděpodobnosti vycházející z hypotézy řešení, která

se zdá nejpravděpodobnější a v případě neúspěchu je nahrazena jinou hypotézou

= řešení myšlením

2. strategie „polovinová“ spočívající v konstrukci řešení, které vylučuje vždy polovinu

možností (např. při systematickém hledání skrytého předmětu) = řešení vhledem

3. strategie pokusů a omylů založená na náhodných postupech, které chybí pravidla

a uplatňují se spíše dohady

-fáze řešení problému:

1. orientačně-analytická = aktivní zpracování, modelování problémové situace

2. strategicko-operační = utváření hypotézy, metody, strategie řešení

3. synteticko-verifikační = prověřování hypotézy řešení

-postup při řešení problému:

1. střetnutí se s problémem, rozpoznání problému

2. příprava řešení

3. vlastní proces řešení

4. vyřešení problému nebo konstatování neúspěchu

5. kontrola, zdokonalení řešení