Jdi na obsah Jdi na menu
 


motivace

 

9. MOTIVACE

Definice motivace

-motivace je proces, který determinuje zaměření, intenzitu a trvání chování

-motivace je chápána jako vzájemné působení mezi motivovaným subjektem a motivující

situací

-motivace = obecné označení podmínek, které detrminují lidskou aktivitu

= všechny individuu připisované pochody, které vysvětlují či dělají srozumitelným

jeho chování

= popud, který vychází z potřeby, jež má být uspokojena nebo z cíle, který je

stanoven a subjektem přijat

zahrnuje všechny pochody nebo stavy označované jako snažení, chtění, tužba,

přání, pud, potřeba, zájem aj., ale také emoce a vnější materiální a ideální

objekty, které jsou pro člověka důležité a o jejichž dosažení usiluje

 

Různé významy pojmu motivace

1. motivace jako příčina pohybu

2. motivace jako důsledek změn stavu organismu

3. motivace jako abstrakce z kontinua aktivace

4. motivace jako determinanta směřování chování

5. motivace jako výklad smysluplných souvislostí

6. motivy jako důvody rozhodování v situaci volby

 

Funkční motivačně behaviorální proces

-motivované chování vystupuje na základě nutnosti uspokojení určité potřeby ->

uspokojování potřeb spolu se zkušeností vytváří komplex instrumentálního chování – funkční

motivačně-behaviorální komplex, v němž se propojují psychické funkce (procesy), které se

podílejí na utváření motivace chování -> tento komplex vytváří funkční jednotu motivačních,

emočních, kognitivních a behaviorálních (motorických) složek

kognitivní emoční

složka funkční složka

motivačně

behaviorální

komplex

motorická složka

Struktura motivace

-zahrnuje v sobě 5 funkčních prvků:

vzrušení, energii

zaměření této energie na určitý cíl

selektivní pozornost pro určité podněty a sníženou vnímavost pro jiné, v daný

okamžik nevýznamné podněty

organizaci aktivity do integrovaného vzorce reakce, příp. sekvence reakcí

udržování této aktivity až do doby, kdy dojde ke změně výchozích podmínek

Vlastnosti motivovaného chování

energie (energie chování odpovídá síle motivu)

perzistence (motivace i chování setrvávají, dokud není dosaženo cíle)

variabilita motivovaného chování (téhož cíle lze v různých situačních podmínkách

dosahovat různými způsoby, což je funkcí situačních „kognitivních klíčů)

směr (motivované chování je zaměřeno na dosažení určitého cíle)

Principy motivace

 

Princip psychického ekvilibria (rovnováhy)

-veškeré chování směřuje k udržování či restauraci vnitřní dynamické psychické rovnováhy

-homeostáza = udržování stálého relativního stavu (status quo), který je předpokladem

optimálního fungování organismu a je dán určitými konstantami (např. optimální teplota

organismu, optimální svalové napětí aj.)

-psychické ekvilibrium – je udržováno návratem ke stále stejnému optimálnímu vnitřnímu

stavu nebo je ustaveno změnou -> rozhodující je redukce vnitřních rozporů či dissonance

(např. selhání ohrožující pocit sebejistoty)

-rozhodující roli hraje eliminace negativních pocitů

 

Princip psychického hédonismu (slasti)

-vyjadřuje obecnou tendenci všech živých bytostí k maximalizaci slasti a k minimalizaci

strasti -> k dosahování příjemného a k vyhýbání se nepříjemnému

-dvě dimenze slasti: slast smyslová (příjemné druhy vnímání), slast duševní či duchovní (je

spojena s preferencí kulturních hodnot – intelektuálních, etických, estetických, náboženských

a ideových, ale také radost z úspěchu, získaného uznání aj.)

 

Funkce motivace

-motivace plní trojí funkci:

1. stimuluje chování (energizující funkce)

2. usměrňuje chování (direktivní funkce)

3. dává chování smysl

 

Kritéria motivace

1. kritéria mentalistická

-subjektivní prožívání podněcující povahy (snaha, chtění, touha, přání, úmysl, záměr,

úsilí)

-relativní situační nezávislost chování

2. kritéria operacionalistická

-proměnná je označována za motivující:

jestliže umožňuje reakce rozdílné kvality, nebo když je obsazuje energií

jestliže učení se novým reakcím se zdá být závislé na přiměřených manipulacích s

těmito proměnnými

jestliže změna takové proměnné vede k zeslabení určitých reakcí, anebo k jejich

zesílení

když se žádné jiné vysvětlení nezdá být přiměřené

 

Motivy

-motiv = vnitřní, dále neanalyzovatelná determinanta procesu motivace => dispozice,

pohnutka procesu motivace

-motivy jsou nestimulační proměnné, kontrolující chování => akty organismu jsou zčásti

determinovány ve svém směru a síle setrvávající strukturou či interním stavem

-nevědomý motiv = motiv, který si subjekt neuvědomuje nebo který si uvědomuje ve

zkomolené formě

-substituce motivů -> charakteristická pro lidské chování – napč. nadměrné jedení nemusí

být bždy motivováno hladem nebo apetitem, ale také osamělostí nebo jinými zdroji úzkosti

-vlastnosti motivů = směr, intenzita a trvání

Primární a sekundární motivy

-primární motivy = organické, biogenní, vrozené -> závislé na organických deficitech

a přebytcích a fyziologických pochodech

-sekundární motivy = psychické, sociogenní, získané, naučené -> formují se během

ontogeneze jedince

Vnější a vnitřní motivy

-vnější motivy (incentivy) = založené na odměnách a trestech

-vnitřní motivy (impulzy) = vzájemně spjaty s vnějšími pobídkami a cíli -> vnější pobídka

podněcuje nebo oslabuje vnitřní motivy vycházející z potřeb jedince

Složky motivů

podněcující složka

energizující složka

regulující složka

 

Potřeby

-jsou základem motivace

-potřeba = subsystém organismu, který pobízí k vyhledávání určité podmínky nezbytné

k životu, popřípadě vede k vyhýbání se určité podmínce, která je pro život nepříznivá

-potřeby mají aspekty biologické, psychické a sociální

Členění potřeb

1. fyziologické potřeby = elementární životní potřeby (potřeba kyslíku, potravy, spánku,

sexu aj.)

2. sociální potřeby = společenské potřeby (potřeba jistoty, potřeba podnětů, změny

a činnosti, potřeba sociálního styku, vzájemných kladných citů a citových projevů,

potřeba výkonu a společenského uznání, potřeby poznávací a estetické, potřeba

kladného sebehodnocení, sebeúcty, potřeba seberealizace či sebeaktualizace, smyslu

života)

-primární biologické potřeby se společensky přetvářejí, sekundární společenské potřeby

naopak zahrnují biologickou složku

-A. Maslow předpokládá, že lidé jsou motivováni hierarchicky uspořádaným systémem

potřeb, přičemž vyšší potřeby se mohou plně realizovat teprve tehdy, jsou-li uspokojeny

potřeby hierarchicky nižší, za určitých okolností však může být některá z nižších potřeb

kompenzována vyšší potřebou