Jdi na obsah Jdi na menu
 


inteligence

 

8. INTELIGENCE

Definice inteligence

-inteligence = obecná schopnost psychického přizpůsobení se člověka novým životním

podmínkám a úkolům

= obecná schopnost adaptace, existující vedle specifických schopností

= komplex relativně nezávislých faktorů adaptace, mentálního výkonu

= měřitelná kapacita, která se uplatňuje v testech inteligence

= schopnost kombinace, součinnost představivosti a rozumu, schopnost chápat,

usuzovat, být vytrvalý a přizpůsobit se novým požadavkům

= schopnost učit se ze zkušenosti, přizpůsobit se, řešit nové problémy, používat

symboly, myslet, usuzovat, hodnotit a orientovat se v nových situacích na

základě určování podstatných souvislostí a vztahů

= schopnost zobecňování, učení a řešení nových problémů

 

Znaky inteligentního chování

dobrá orientace a dobré myšlení, tj. soudnost, pohotové a přesné vyjadřování

ostré vnímání a dobrá paměť, tj. pohotové a přesné vybavování informací z paměti

koncentrované myšlení na daný objekt činnosti s pružným, rychlým a správným

myšlením

 

Fluidní (tekutá) a krystalická inteligence

-fluidní inteligence = ta složka, která je dána spíše vrozenými vlohami než zkušeností

a učením => jakási přirozená pružnost, bystrost, která se často bjevuje už u dětí – kapacita,

kterou lze rozvíjet (tréninkem myšlení, učením, osvojením znalostí a intelektových

dovedností)

-krystalická inteligence = souhrn znalostí a dovedností, které usnadňují myšlení -> zejm.

znalost pojmů a schopnost operovat s nimi

-fluidní inteligence s věkem rachle stoupá, dosahuje vrcholu kolem 14 let a 20 roce už

znatelně klesá, zatímco krystalická inteligence může u intelektově činných lidí stoupat ještě

po 50 roce

-dva lidé se stejným IQ různého stáří mohou mít tedy stejně dobrou celkovou inteligenci, ale

různého „složení“ a každý z nich řeší stejné úkoly jiným způsobem

Vliv dědičnosti a prostředí na utváření inteligence

-asi 75% inteligence je způsobováno genetickými vlivy -> s procesem učení a působením

prostředí dochází ke změnám kvality biologického substrátu inteligence, který je určován

geny

 

Složky inteligence

-biologická složka inteligence (schopnost postřehovat vztahy) X kulturní (vzdělanostní)

složka inteligence (schopnost postřehovat specifické vztahy podle dané kulturní oblasti)

-Sternberg => 3 složky inteligence:

složka založená na schopnosti plánovat úkoly a řešit problémy

složka vypovídající o schopnosti využívat vlastní zkušenosti tak, aby známé problémy

byly řešeny rutinně, a tím byla uvolněna kapacita pro tvořivé řešení nových problémů

složka „praktická“, „zdravý rozum“, založený na znalostech, které jsou důležité pro

život

 

Faktory inteligence

-podle Thornstoneho:

1. operace s čísly

-> schopnost základních operací s čísly – sčítání, odčítání, násobení a dělení

2. slovní plynulost

-> schopnost lehce psát a mluvit

3. verbální myšlení

-> rozumění verbálním sdělením

4. paměť

-> schopnost vštípit, podržet a vybavit si zkušenosti, znovupoznání a opakování

určitých obsahů

5. soudnost

-> schopnost úvahy a úsudku, schopnost řešit komplexní problémy a plánovat činnost na

základě minulé zkušenosti

6. prostorová percepce

-> schopnost přesně vnímat prostorové vztahy

7. percepční pohotovost

-> schopnost pohotově rozeznávat a diferencovat působící podněty

-podle Meiliho:

komplexita (schopnost najít v komplikovaných problémech uspořádání prvků)

plynulost (schopnost přecházet lehce od jednoho obsahu k druhému)

celostnost (schopnost chápat celky souvislostí – např. nalézt k obrazu příslušný nápis)

plasticita (schopnost uspořádat jednotlivé složky problému novým způsobem)

 

Druhy inteligence

-Gardner rozlišuje 7 druhů inteligence:

lingvistická (jazyková) inteligence

matematicko-logická inteligence

prostorová inteligence

tělesně-pohybová (kinestetická) inteligence

muzikální (hudební) inteligence

interpersonální inteligence (pro lidské vztahy)

intrapersonální inteligence (pro vlastní rozvoj)

 

Úroveň (stupeň) inteligence

-měření inteligence pomocí testů inteligence vyjadřuje úroveň inteligence pomocí

inteligenčního kvocientu (IQ), který vyjadřuje poměr tzv. mentálního věku (intelektového

vývoje) a chronologického věku:

mentální věk

IQ = x 100

chronologický věk

-průměrná hodnota IQ se tedy pohybuje kolem 100 a vyjadřuje skutečnost, že mentální věk

odpovídá věku chronologickému

-hodnota IQ není stálá veličina a může se věkem měnit, nejvýše obvykle o 8 stupňů

Pásma inteligenčního kvocientu

nad 130 IQ = vysoký nadprůměr – cca 2,3 % populace

120-130 IQ = výrazný nadprůměr – cca 7% populace

110-120 IQ = lehký nadprůměr – cca 16% populace

90-110 IQ = průměr – cca 49,2 % populace

80-90 IQ = lehký podprůměr – cca 16% populace

70-80 IQ = výrazný podprůměr – cca 7% populace

50-70 IQ = lehká mentální retardace

35-50 IQ = středně těžká mentální retardace cca 2,5% populace

20-35 IQ = těžká mentální retardace

pod 20 IQ = hluboká mentální retardace

Emocionální (emoční) inteligence

=míra radostného prožívání života i míra, se kterou jedinec zvládá své každodenní problémy

-pojem vznikl v 70. letech 20. stol. v rámci hnutí humanistické psychologie s potřebou

vyjádřit kromě inteligence kognitivní i míru dalších vlastností, které souvisí s mírou

úspěšnosti jedince a jeho schopnosti prožívat život plně a radostně

-citová vyzrálost -> kdo umí správně rozpoznat a uplatnit své city, vcítit se a vžít do myšlení

jiných lidí, prochází životem snáze

-emoční inteligence = souhrn emočních dovedností, které nám pohají dosáhnout toho, co

chceme, cítit se spokojeně a být v souladu s lidmi kolem nás i sami se sebou

-zahrnuje:

znalost vlastních emocí (schopnost sebeuvědomění)

schopnost zvládání vlastních emocí a její strategie

schopnost motivace sebe sama (volní strategie)

úroveň vnímavosti pro prožívání jiných lidí (empatie)

schopnost existence v mezilidských vztazích (sociální inteligence)

Složky emocionální inteligence

1. vnímání, hodnocení a vyjadřování emocí = schopnost identifikovat emoc jako fyzický

stav, pocit a najít emoce v myšlení

2. emoční pomoc myšlení -> emoce pomáhají posuzovat, pamatovat si, vyhodnocovat

3. porozumění a rozbor emocí, využití emočních znalostí = schopnost pojmenovat emoce

a rozpoznat vztahy mezi slovy a emocemi

4. uvážená regulace emocí podporující emoční a intelektuální rozvoj = schopnost zůstat

přístupný těm pocitům, které jsou příjemné, i těm, které jsou nepříjemné