Jdi na obsah Jdi na menu
 


emoce

 

10. EMOCE

Definice emocí

-emoce = zvláštní kategorie psychických jevů -> označují zvláštní modalitu prožívání,

jehož různé obsahy vyjadřuje radost, smutek, hněv, starost, závist, lítost apod.

-někdy se zaměňují emoce a city -> pojem emoce vajadřuje velmi komplexní fenomén, v němž

lze shledávat úzké sepětí 3 složek – prožívání, vegetativních reakcí a motorických reakcí

-emoce se navenek projevují jako emocionální chování

Primární emoce

=emoce, které jsou vrozenými reakcemi na životně významné situace z biologického hlediska

-patří mezi ně:

strach jako reakce na hrozbu

údiv jako reakce na odhalení dosud neznámého

hněv jako reakce na překážku

hnus jako reakce na „nechutné“ vyvolávající odpor

smutek jako reakce na ztrátu

obava jako reakce na očekávání ztráty

radost jako reakce na zisk

naděje jako reakce očekávání zisku

starost jako reakce na nejistotu

úlek jako reakce na silný, neočekávaný podnět

City a jejich formy

-koncept emoce je předmětem neurofyziologie i psychologie -> emoce mají kromě základu

psychologického také neurofyziologický základ spočívající v částech limbického systému

(zejm. hippokampus a amygdala)

-psychologie kromě konceptu emocí rozvjí i koncept citů, které na rozdíl od emocí neobsahují

vešekeré fyziologické vazby -> v popředí stojí zážitek, jsou historicky a společensky

podmíněny a jejich vyšším formám se člověk učí v procesu ontogeneze

-u citů jsou rozlišovány různé formy:

city a pocity = více či méně setrvávající obsahy prožívání

nálady = déle setrvávající citové stavy, zabarvující celkovou reaktivitu jedince

afekty nebo city a vysokou úrovní aktivace = prudce a výrazně probíhající city

citové vztahy = setrvávající, relativně proměnlivé citové komplexy s dominujícím

citem (např. láska, nenávist aj.)

vášně jako setrvávající silné citové vztahy s výraznou závislostí jedince na předmětu

vášně (např. hráčská vášeň)

tzv. vyšší city vztahující se ke kulturním hodnotám -> obvykle se rozlišují city

intelektuální (pro pravdu), etické (pro dobro), estetické (pro krásu), náboženské (pro

určitou formu náboženské víry)

 

Základní dimenze (znaky) emocí

=základní znaky, jimiž se emoce liší od ostatních kategorií psychických procesů, a které tak

vytvářejí jejich fenomenální zvláštnost

-jsou za ně považovány:

zážitky určité intenzity příjemného či nepříjemného (s výjimkou několika emocí)

intenzita – určitá úroveň vzrušení (a s ním spojené další složky úrovně aktivace

organismu)

specifická obsahově-zážitková modalita (qualium), podle níž je emoce nazvána (např.

radost, smutek, hněv, starost apod.)

trvaní – časová vlastnost emocionálního chování

-základní dimenze emocí:

vegetativní motorická

složka složka

emoce

zážitková složka

-zážitková složka emocí je označována jako city a tvoří nejpodsttnější téma psychologie

emocí -> psychologickou podstatu citu tvoří jeho specifická zážitková kvalita, podle níž je

cit pojmenován, prožívání však doprování také řada neurovegetativních složek, přičemž

některé základní emoce (např. strach a hněv mohou mít téměř shodnou neurovegetativní

strukturu) -> psychofyzická jednota cítění vyplývá z původní funkce emocí – umožnit útěk

nebo útok

 

Funkce emocí

1. signální funkce

-signalizují životně důležité situace

2. aktivace organismu

-vyvolání změn vedoucích ke zbystřování vnímání a mobilizace energie

3. hodnotící funkce

-hodnocení významu situace -> nevýznamné situace nevyvolávají žádné pocity, emoce

vystupují v situacích, které organismus vyhodnotí jako významné

Výraz emocí

=projevy emocí v obličeji -> výraz emocí je v obličeji velmi patrný

-původní fukcí = sociální signalizace určité pohotovosti subjektu (např. zatínání pěstí ve

vteku = signalizace hrozby útoku

-podstatné znaky mimiky emocí:

mimický výraz emocí je až na výjimky (úlek, údiv, sexuální vzrušení) produktem

nápodoby – lidé od narození nevidomí mají mnohem chudší mimický výraz emocí

interpretace mimického výrazu není jednoduchá, je třeba znát i situaci, v níž byl výraz

vyvolán

spontánní a záměrně zahraný mimický výraz spolu nekorelují

v různých kulturách jsou kladeny na mimický výraz emocí různé požadavky, u žen je

obvykle více než u mužů tolerován pláč, určitými bariérami jsou opatřeny i směšné

situace, v nichž není vhodné se smát (např. když někdo upadne)

v některých kulturách se vyžadují zvláštní formy mimického výrazu (např. v Japonsku

zvláštní způsob usmívání se toho, kdo je kárán)

nejvíce informativní částí obličeje pro identifikaci mimického výrazu emoce je oblast

kolem úst, základní strukturu mimického výrazu tvoří kombinace křivky úst a obočí

-základní dimenze výrazu emocí:

 

Vnitřní a vnější podmínky vzniku emocí

-vnitřním zdrojem emocí jsou:

1. aktualizované potřeby, které vyjadřují porušenou vnitřní psychofyzickou rovnováhu

individua -> emoce doprovázejí vznik potřeb, jejich frustraci i uspokojení

2. svalová a nervová aktivita organismu, její nadbytek nebo nedostatek – obojí je

pociťováno nepříjemně

-vnější podmínky vzniku emocí = emociogenní situace – tj. všechny situace, které mají pro

jedince nějaký význam -> přímý nebo nepřímý vztah k jeho druhovým a individuálním

potřebám => každý podnět, který je symptomem něčeho významného, vyvolává nějakou

emoci – emoce tak umožňují individuu fungovat biologicky přiměřeným způsobem,

signalizují mu určité významy

-P. Fraisse mezi podmínky vzniku emocí řadí:

nedostatek možností adaptace -> emoce vznikají tehdy, když subjekt nemůže

adekvátně reagovat na stimulaci, což je obvyklé v situacích, které jsou nové, náhlé,

nezvyklé

nadměrná motivace -> frustrace a deprivace zvyšují stav motivace, což je

doprovázeno růstem vnitřního napětí – blokáda uspokojení vyvolává zklamání, pocity

neúspěchu, selhání apod., dalším zdrojem nadměrné motivace jsou konflikty a časová

diskrepance mezi stavem motivace a časovou možností její realizace v příslušném

jednání

podmíněné emoce (experimentálně)

další podmínky = stresové situace (psychická a fyzická zátěž) vyvolávající negativní

emoce, tzv. nakažlivé emoce (např. strach nebo nadšení) apod.

 

Třídění emocí

1. primární emoce

-vystupují v raném individuálním vývoji

-vyvolávají je jednoduché, nekomplikované situace

-mají úzké vztahy k cílově zaměřenému chování (jednání), a vystupují proto společně

s vysokým stupněm napětí

2. emoce, jejichž předmětem je sebehodnocení

=emoce úspěchu nebo neúspěchu, studu, hrdosti, viny, lítosti (kajícnosti) -> jsou

specificky lidské

3. emoce vztahující se ke smyslovým podnětům

=např. bolest, odpor, úžas, uchvácení, hnus

4. emoce zaměřené na jiné osoby

=např. láska, nenávist, soucit, závist, škodolibost

5. esteticky hodnotící city

=např. humor, pocit krásy, vznešeného, tragického a další

6. nálady

-propůjčují celému momentálnímu prožívání určité emočně akcentované zbarvení ->

např. určité formy úzkosti, skleslost, rozpustilost aj.