Jdi na obsah Jdi na menu
 


behaviorismus a neobehaviorismus

 

4. BEHAVIORISMUS A NEOBEHAVIORISMUS

Behaviorismus

- na konci 19. stol. = vědomí prohlášeno za stejně nevědecký pojem jako duše => snaha

o obrat v psychologii k přírodovědě – V. M. Bechtěrev = požadavek objektivní

psychologie -> psychoreflexologie => pokračování sporu o přírodovědeckou nebo

duchovědní povahu psychologie (Ebbinghaus X Dilthey)

-J. B. Watson (1878-1958) -> 1913 = označil se jako „behaviorista“ => nový psychologický

směr – behaviorismus = psychologie jako věda o chování

-za chování = pokládáno to, co člověk činí nebo říká, když reaguje na vnější podnět (stimul)

 

-paradigma behaviorismu = studium vztahů mezi stimuly (S) a reakcemi (R) => paradigma

S-R = základ „objektivní metody“

-později bylo uznáno, že při reakci na stimul mohou vystupovat také vnitřní podněty pro

chování (např. hladovění) => fyziologické stavy (drives – popudy) byly kontrolovány

manipulací (např umělá potravová deprivace) -> „proměnné“ se daly měřit, ale jen

v laboratorních podmínkách

-vycházel z logického pozitivismu a požadavku, že chování musí být měřitelné fyzikálními

jednotkami

-v důslecku nově vymezeného předmětu psychologického bádání se řada psychologických

pojmů v behaviorismu reinterpretuje (zejm. introspektivní pojmy):

1. myšlení se chápe jako mluvení potichu nebo jako svalová činnost (Watson redukuje

myšlenkové aktivity na 3 druhy činnosti – verbální aktivity, viscerální aktivity a gesta)

2. city jsou redukovány na fyziologické procesy, dění vegetativního nervového systému

3. vědomí je behavioristy úplně opomíjeno, v pozdějších fázích behaviorismu jej

interpretují jako vlastnost skytého (vnitřního) chování

 

Fáze behaviorismu

1. raný behaviorismus

-počátek = okolo r. 1912 -> behavioristický manifest J. B. Watsona

-studium lidského chování a chování zvířat

-základní paradigma S-R

2. období po r. 1935

= Tolman zavádí pojem intervenující proměnné => paradigma S-O-R

-vznikají velké behavioristické systémy -> v oblasti teorie učení (C. L. Hull), v oblasti

učení a osobnosti (J. Dollard)

-nastává období revize metodologických a teoretických základů behaviorismu -> vliv

operacionalismu

3. období po r. 1948 - neobehaviorismus

= plodná spolupráce behavioristů s gestaltisty

-vznik základních neobehavioristických prací

4. subjektivní behaviorismus

-vliv studií N. Chromského na psychologii

-vysvětlení některých jevů mentalistické povahy

-kladeny metodologické základy panbehaviorismu = vytvoření jednotné metodologie pro

studium jevů sociální a biologické povahy

 

Neobehaviorismus

-vystupuje od r. 1930

-bylo opuštěno původní S-R paradigma -> vylučovalo vliv vnitřních intervenujících

proměnných (vnitřních stavů a vlastností organismu), které způsobují interindividuální

rozdíly v reakcích (odpovědích) na týž podnět

-E. C. Tolman (1886-1959) zavedl v r. 1935 koncept intervenující proměnné pro stavy

a vlastnosti organismu a koncept organismu (O) => S-O-R paradigma (stimul-organismusreakce)

= intervenující proměnné organismu hrají zprostředkující úlohu mezi podněty

a reakcemi a vysvětlují individuální rozdíly v reakcích různých individuí na stejný podnět

(intervenující proměnná = např. míra vzrušivosti, inteligence) -> Tolman provedl významné

objevy v oblasti učení u krys

-C. L. Hull (1884-1952) = formuloval dílčí teorie učení a motivace; Tolmanovy intervenující

proměnné chápal jako hypotetické konstrukty, které fungují jako náhradní funkční veličiny

pro psychické jevy – jsou operacionálně definované

-Hull na základě výsledků experimentů s krysami vytvořil teorii chování, opírající se o dva

klíčové hypotetické konstrukty popudu (drive) a zvyku (habit) => chování organismu je

chápáno jako systém zvyků, tj. naučených tendencí reagovat na určité podněty určitým

způsobem – důležitým aspektem teorie = reakční potenciál (SER), který lze vyjádřit rovnicí:

SER = D x V x K x SHR -> D = popud, K = komponenta pobídky, V = síla stimulu,

SHR = síla zvyku

-síla zvyku = tendence podnětu vyvolávat s ním spojenou reakci – roste se stoupající,

negativně urychlenou funkcí počtu pokusů o proběhnutí za předpokladu, že každý pokus je

zpevněn, zpevnění za sebou následují v pravidelných odstupech a všechny ostatní podmínky

zůstávají nezměněny

-hlavním tématem = učení, tj. modifikace chování vlivem zkušenosti (u pokusných zvířat)

-B. F. Skinner (1904-1990) = pokládán za největšího behavioristu -> experimentálně

pracoval zejm. s holuby ve speciálním boxu s podněty pro potravní reakce – formuloval dílčí

teorie instrumentálního podmiňování

-výzkumnou činnost behaviorismu v oblasti učení podnítila práce E. L. Thorndikea a teorie

podmíněných reflexů I. P. Pavlova

-uplatňuje se vliv neopozitivismu a fyzikálního operacionalismu -> pojmy nejsou výpovědi

o předmětech, ale o metodických procesech, jimiž jsou zkoumány => redukcionismus

a dehumanizace vědy o chování

 

Kritika behaviorismu

-behaviorismu lze vytýkat, že:

1. znamenal redukcionistický přístup -> omezil studium lidské psychiky jen na chování

2. odlidštil psychologii koncentrací na chování zvířat

3. znamenal krajní empirismus (lidské chování je produktem osobní zkušenosti)

4. lpěním na S-R aradigmatu byl v podstatě mechanistickým pojetím chování

Využití teorií behaviorismu

-některé aspekty behaviorismu jsou využívány v tzv. kognitivně-behaviorální terapii, zejm.

při léčbě fobií (přeučení)