Jdi na obsah Jdi na menu
 


únor

26. 5. 2011

Únor

1. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur

Jednotlivé prvky tohoto dne se vzájemně velice dobře podporují. Kladně poukazují na soustředěnost, píli, úsilí, vůdčí schopnosti, tvořivost, soustředěnost a cílevědomé směřování k neustálému pokroku. Dáváte přednost cílům, ke kterým vede přímá cesta, a nedáte se zastrašit překážkami. Nebojíte se vstupovat na nová pole působnosti a vytvářet tak něco jiného, originálního a osobitého. Spoléháte se především sám na sebe, na své schopnosti, odlišnost, sílu a vytrvalost. Negativně byste mohl mít problém vyslechnout názory druhých, lpět na svých přesvědčeních a omylech. V komunikaci s druhými můžete uplatňovat pouze vaše stanoviska a nedokážete zvážit argumenty protistrany. V honbě za svými ideály nevidíte druhé. Vystupuje vaše ego, panovačnost a tvrdohlavost. Nesnášíte kritiku, ale přitom sám rád kritizujete. Pozor na riskování a unáhlená rozhodnutí. Neškodilo by více trpělivosti.

 

2. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur

Nelze vám upřít intelektuální schopnosti a přehled. Jste schopen hledat nové poznatky a cesty, propracovat se k jádru problému, vždy najít logickou a přiměřenou odpověď. Potřebujete mít pocit, že máte věci pod kontrolou. Žízníte po vědění a nadšení se učit. Rychle chápete a realizujete své myšlenky a ideje. V myšlení jste tolerantní, liberální a humanisticky zaměřený. Vůči druhým jste štědrý. Mohla by se u vás projevovat i výrazná intuice. V životě je pro vás důležitá harmonie, kterou je potřeba naučit se udržovat. Bez partnera vám bude teskno, ač je v datu dvojka, která vypovídá o citlivosti a schopnosti vcítit se do druhého, vaše city se zdají být potlačené, neboť u vás vládne jasný rozum. Z negativních vlastností se mohou projevit přecitlivělost a snadná zranitelnost, zahořklost, hněvivost, ne dokončování započaté práce, sklon k manipulaci s druhými a vyvolávání malicherných hádek. Pozor si dejte na stravování.

 

3. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur

Potřebujete neustále mentální stimul a jste rád uprostřed jiných lidí. Jste bystrý, inteligentní, nápaditý, Šarmantní, dobrodružný, vždy a všude oblíbený. Málokdy se ocitáte bez přátel, které dokážete nakazit svým překypujícím nadšením. Ke svému životu potřebujete pocit svobody, nezávislosti a také partnera do společnosti. Důležitá je pro vás komunikace. Vaše činorodá mysl dovede kriticky zhodnotit a ocenit každou situaci a zužitkovat ji v originálním nápadu. Nemáte strach se od druhých odlišovat. Jste dítě štěstěny. Vaším kladem je přímost a upřímnost, která se v negativním směru může proměnit v přílišnou otevřenou kritičnost. Máte dar vystihnou slabá místa protivníka a svými poznámkami se přesně strefovat do slabých míst druhých. Pozor byste si měl dát na nervozitu, roztěkanost, povrchnost, nespolehlivost, výstřednost, bezstarostnost či zesměšňování ostatních.

 

4. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur

Kombinace Uranu a Merkuru posiluje vaši bystrost, zvídavost, originalitu, objektivitu a otevřenost vůči všemu novému. Díky praktické, spolehlivé, pevné čtverce, které nechybí pevná vůle, energie, síla, houževnatost a vytrvalost, můžete své nápady zhmotnit v reálném světě či se dostat do neprobádaných oblastí a vynést na světlo jejich poklady. Dokážete tvrdé pracovat a máte neustálé nutkání něco dělat. Jdete za vytyčeným cílem. Ač je ve vás cosi nespoutaného, je pro vás důležité i dosažení jistoty, stability a hmotného zabezpečení. V citech moc otevřený nejste. Lásku projevujete spíše morální oporou, dobrou radou či povzbuzením. Slova plná něhy vám nebudou vlastní. Pozor byste si měl dát na nejistotu, ztrátu vlastní osobnosti pod vlivem dominantního partnera, rezignaci, neschopnost a odvahu se vzchopit nebo na přílišné utrácení. Projevit se může i útočnost, hrubost, sobeckost, unáhlenost, rozptýlenost, netrpělivost, povrchnost a malá sebekázeň.

 

5. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur

Nechybí vám lehkost, nadšení, odvaha, zásadovost, otevřenost, energie a optimismus. Jste přístupný dojmům, pravdám, pokroku a jste nerad někým či něčím omezován, a organizován. Potřebujete dostatek prostoru a jste rád svým pánem. Otevřeně sdělujete své postoje. Pokud uznáte, že názory jiných jsou lepší než ty vaše, jste ochoten je přijmout. I ve vztazích nemáte rád omezení a majetnický přístup. Vážíte si lidí, kteří vědí, co chtějí, nemají problémy se sebeuplatněním a jsou nezávislí a silní. Osvědčujete se v situacích, kde je zapotřebí rychlých a hrdinských činů. Negativně jste příliš kritický a odmítáte se přizpůsobit. Neuroticky si střežíte svobodu. Můžete projevovat náladovost, nedůtklivost, podrážděnost, vnitřní napětí, uzavřenost do sebe, konfliktnost, nadřazenost, nadutost nebo přílišný sklon si věci idealizovat. Život s vámi může být krajné obtížný.

 

6. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur

Spojení Šestky a Uranu s Merkurem poukazuje na potřebu svobody v myšlení a jednání s ostatními lidmi. K životu potřebujete intelektuální podněty a výzvy. Jste vybaven intuicí, zvídavostí a silou. Vyžadujete svobodu v konání, lásku, teplo domova, obdiv a snažíte se dosáhnout harmonie. Partnerství je pro vás důležité. Nesnášíte však omezování a přílišné závazky. Na jednu stranu jste individualista požadující svobodu, na druhou stranu rád pociťujete, že někam patříte. Umíte projevit pevnost, spolehlivost, nesobeckost, smysl pro nestrannost a nikdy neopomenete bojovat za zásady, ve které věříte. Pokud nejste pro něco dostatečně stimulovaný a nadšený, mohou vystoupit vaše negativní stránky, jako je lenost, nuda, útěk od povinností a hledání nových stimulů, sobeckost a posedlost. Pozor na tajnůstkářství, obtíže v hledání partnera, Či naopak na útěk z partnerství.

 

7. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur

Jste citlivý a vnímavý člověk, který má velmi dobře vyvinutý pozorovací talent. Nic vám neunikne a vše dokážete dobře využít a zužitkovat. Jste vybaven bystrostí, intuicí a originalitou, což vám umožňuje činit rychlá rozhodnutí a hned je realizovat. Nechybí vám snaživost a touha po vědění. Vyhledáváte neprobádané a studujete věci málo známé. Ač máte rád svou nezávislost, partnerské vztahy jsou pro vás důležité. Nerad trávíte delší čas o samotě. Čerpáte zde mnohdy podporu, odvahu a emocionální sílu. Problém byste mohl mít s autoritami. Na rady druhých moc nedáte a vše si potřebujete vyzkoušet na vlastní kůži. Varování a dobré rady druhých vás od vašich záměrů neodradí. Moudrosti docházíte díky vašim citovým vzestupům a pádům. Pozor si dejte na sklon k přílišné snivosti, melancholii, naivitě, cynismu, nečinnosti a intrikám.

 

8. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur

Jste člověk bystrý, kreativní, inteligentní, podnikavý, výkonný, sebevědomý, nabitý energií, se skvělými vůdcovskými a organizačními schopnostmi. Máte dobrou představivost a obrazotvornost. V životě jste schopen dosáhnou úspěchu, pokud udržíte v rovnováze svou sílu, energii a city. Důležitou roli pro vás hraje ocenění. Nemáte rád žádné omezování, škatulkování a vynucované zaujímání stanovisek. V jádru se snažíte uchovat si své soukromí. Ve vztahu býváte popudlivý a náladový a je třeba se učit větší ústupnosti a projevovat opravdovou vřelost. V oblasti citů jste dost bezradný; své city před druhými skrýváte, neboť se obáváte své zranitelnosti a ublížení ze strany ostatních. Negativně může vystoupit sobeckost, neústupnost, panovačnost, tvrdohlavost, nepochopení pro ostatní, netolerantnost, snaha získávat výhody na úkor jiných. Pozor na sklony ke kritice, klamu, trudnomyslnosti či zaplétání se do milostných dobrodružství.

 

9. Únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur

Myslím, že devítka s Uranem souzní v touze činit lidstvu dobro. Oba prvky spolu s Merkurem posilují velký idealismus, bezprostřednost, snahu po vědění a vytvářejí tak hluboce myslící bytost, která rychle chápe, je ctižádostivá, snadno si získává důvěru ostatních lidí a má smysl pro počestnost, poctivost, odpovědnost a píli. Máte odvahu vyslovit své názory veřejně a jste přesvědčivý řečník. Obvykle si snadno získáte vážnost a ostatní se na vás mohou spolehnout. Lidé se vám snadno svěřují se svými problémy. Vy je dokážete vyslechnout, ale Í přispět dobrou radou. Ještě tak kdybyste se svými moudrými radami dokázal řídit vy sám. Možná by nebylo na škodu více se zaobírat í vlastními problémy, ne řešit jen starosti jiných. Negativně můžete brát vše příliš vážně, strachovat se kvůli maličkostem, vyhýbat se odpovědnosti, zanedbávat sebe sama, neřešit své problémy či brát na sebe příliš mnoho povinností, což vede k vyčerpanosti.

 

10. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Venuše

Spoléháte se především sám na sebe, na svou soběstačnost a intuici. Jste velmi emocionálně silný, nezávislý, hrdý, pracovitý, sebevědomý, zásadový, čestný, přímočarý jedinec, soustřeďující se na úspěch. Projevujete stálost při sledování vašich cílů a záměrů. Své nápady umíte pohotové formulovat. Potřebujete respekt svého okolí. Milujete svobodu a špatně snášíte nadvládu. Pro vaši citlivost a uzavřenost vám bývá těžké porozumět. Střežíte si své soukromí a mnohdy můžete prožívat pocity izolace a osamění. Umíte ocenit umění a krásu vůbec. Vaší slabinou je rezervovanost a uzavřenost, které mnohdy budí dojem nadřazenosti. Můžete projevovat zarputilost, odtažitost, neústupnost, závislost na někom či na něčem, ovlivnitelnost, hádavost či arogantnost.

 

11. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Venuše

Jste kreativní, zvídavý, družný a společenský člověk, který projevuje optimismus, originalitu, rozumové nadšení a smysl pro humor. Máte rád lidi. Jste charismatická osobnost, hluboce senzitivní, s darem intuice. Umíte se chovat velmi diplomaticky a okouzlit okolí. Vaše revoluční myšlení vás Žene do stále nových úkolů, kde můžete zužitkovat vaše nadání. Máte schopnost vyvést sebe, ale i jiné z těžkých situací. Dokážete si dobře poradit v materiálním světě a můžete v tomto směru dosáhnout velmi významných úspěchů. Po citové stránce je to už horší. Nerad sdělujete své city a pravděpodobně nevěnujete dostatečnou pozornost svým citovým potřebám, ale Í citovým potřebám vašich blízkých. Mohl byste v tomto směru způsobovat mnohá nedorozumění. Pozor byste si měl dát na emoce, hněv, výbuchy vzteku, závislost na jiných, tvrdohlavost, sobec-kost nebo snahu manipulovat s druhými.

 

12. únor. Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Venuše

Vyznačujete se přátelskostí, otevřeností, veselostí, činorodostí, odvahou, profesionální zdatností, všestranností, myšlenkovou bystrostí, rychlou chápavostí a touhou po nastolení harmonie. Máte Šanci vyniknout v řadě oblastí. Dovedete velmi dobře vycházet s jinými lidmi a projevujete potřebu zpřístupnit jim své zkušenosti. Komunikace je pro vás velmi důležitá. Jste nezávislý a rád cestujete a poznáváte odlišné kultury; sbíráte poznatky o světě a lidech či jen shromažďujete informace o věcech, které vás zajímají, neboť vás těší získávat myšlenkové podněty. Nemáte rád, když vám někdo říká, že něco nedokážete. Jste velmi citlivý jedinec a rodina, partnerství čí přátelství má ve vašem životě významné místo. Umíte ocenit umění a krásu. Z negativ si dejte pozor na impulzivnost, lhostejnost, tvrdohlavost, žárlivost, majetnickost, prudké emoce, vášně a smyslnost.

 

13. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Venuše

Stále hledáte nové příležitosti a cíle. Jste společenský a duševně bystrý. Umíte projevit samostatnost, ctižádostivost, pracovitost, odpovědnost, spolehlivost, organizační schopnosti, praktičnost a připravenost. Jste vůdčí osobnost a rád zastáváte zodpovědná místa. Ve vztazích jste otevřený, milující, ochranitelský a oddaný. Dovedete vytvořit bezpečí domova a kladete důraz na materiální zabezpečení. Býváte oddaný přítel. Vaše povaha je snadno vznětlivá, zranitelná a občas býváte velmi nedůtklivý a urážlivý. Pokud se můžete opřít o svou rodinu či přátele, své případné pocity smutku, pesimismu a podráždění nenesete tak těžce. Navíc vám podpora vašich bližních pomáhá vyrovnávat se s vaší ne právě velkou sebedůvěrou. Pozor si dejte na hádavost, vyhraněné názory, vyprovokování scén, extrémní přístup k druhým či závislosti. Vaše slova dokáží ublížit.

 

14. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Venuše

Jste vnímavý člověk, přístupný změnám a inovacím. Vaše myšlení zůstává nezávislé a vždy nakloněné novým ideám. Potřebujete neustále nové úkoly. Jdete si za svým, neohlížíte se okolo a zařizujete si život podle sebe. Vynikáte skvělou logikou. Svou výmluvností a přímými argumenty odzbrojíte každého oponenta a přesvědčíte ho o správnosti vašeho postoje. Věříte, že vlastním přičiněním a usilovnou prací dosáhnete toho, čeho dosáhnout chcete. Umíte projevit ohleduplnost, pozornost, spolehlivost, dobrosrdečnost, vytrvalost a odpovědnost. Vždy se chopíte příležitosti v pravý čas. V životě budete pravděpodobně čelit mnoha překážkám a obtížím a i ve vlastní rodině se často setkáte s nesouhlasem. Materiálního úspěchu však dosahujete poměrně rychle. Z negativních vlastností může vystoupit netrpělivost, vznětlivost, impulzivnost, nervozita, chybný odhad, špatné plánování, zbrklost, sklon k diktátorství či poučování.

 

15. únor, Vodnář, Ryby, vládce Uran, Neptun, vládce dekanu Venuše

Patříte k jedincům vnímavým, citlivým, nezávislým, s osobním magnetismem, mladistvým vzhledem a vytříbeným vkusem. Jste společenský, milujete cestování, jste stále v činnosti a vždycky pilný. Pociťujete spojení s přírodou, krásou a vyhýbáte se rušivým faktorům života i prostředí, ve kterém žijete. K práci potřebujete klid a nemáte rád, když vás někdo vyrušuje. Jste bystrý a taktní a bez většího úsilí pronikáte do nálad a přísně střežených tajemství druhého člověka. Sám umíte skrývat své city a hněv za krásný úsměv. S oblibou se obklopujete přepychem a zkrášlujete své okolí. Rodina je pro vás důležitá. Máte však rád i volnost a nevázaný život. Pozor si dejte na vzpurnost, zlostnost, zlomyslnost, neústupnost, emocionální nevyrovnanost, obviňování druhých, posedlost prací, přílišně utrácení, rozmařilý život a závislosti. Je třeba se učit přijímat realistické závazky.

 

16. únor, Vodnář, Ryby, vládce Uran, Neptun, vládce dekanu Venuše

K vašim kladům náleží jasný názor, velmi dobrá intuice, výtečné pozorovací schopností, smysl pro harmonii a soucit. Jste velmi vnímavý jedinec se smyslem pro realitu a snažíte se udělat něco pro její zlepšení. Jste idealista i materialista v jedné osobě. Žijete svými plány plnými dobra. Na druhou stranu tyto projekty umíte dobře prodat. S druhými vycházíte dobře a snažíte se pochopit, co potřebují. Dáváte přednost nezávislým a silným partnerům. Vaše touha ujímat se vedení vám občas může komplikovat život. Milujete změny, cestování, jste aktivní a býváte přetížen prací i myšlenkami, z čehož může pramenit váš neklid a roztěkanost. Nemáte rád pravidla a omezení. Neúspěch vás značné trápí. Pozor na nadměrnou přecitlivělost, snivost, nerozhodnost, nervozitu, pesimismus, sklon k depresím a pochybnostem o sobě či na snahu zasahovat do života druhých a intrikovat.

 

17. únor, Vodná, Ryby, vládce Uran, Neptun, vládce dekanu Venuše

Ač je ve vás značná síla, odvaha, statečnost, nezávislost, ctižádost a svobodomyslnost, zároveň prokazujete i velkou ústupnost, účastnost, citlivost a bezelstnost. Je to pravděpodobně dáno tím, že máte vrozenou vnímavost a pozorovací talent. Nic vám neunikne. Jste ochoten pomoci trpícím a zanecháváte výraznou stopu svými lidumilnými činy. Můžete se sice prezentovat jako neochvějný člověk, ale pod drsnou slupkou se vždy skrývá citlivý jedinec. Vyznačujete se výkonností, bystrostí, pracovitostí a vůdcovskými schopnostmi. I přes řadu překážek, i potíží umíte zdárné dosáhnout vytyčených cílů a získat materiální ohodnocení. Je třeba být opatrný při výběru přátel. Ve vašem případě je nutné naučit se udržovat rovnováhu a pěstovat toleranci. Můžete být náchylný k citovým výlevům nebo se stahovat do ulity, aby vám nikdo neublížil. Pozor na zlostnost, egoismus, panovačnost, pomstychtivost, touhu po majetku a úspěchu nebo na snahu vnucovat jiným svou pomoc.

 

18. únor, Vodnář, Ryby, vládce Uran, Neptun, vládce dekanu Venuše

Jste dominantní osobnost s velkými ideály, velkorysá, tvůrčí, neustále v pohybu a poháněná k činnosti. Nedokážete odpočívat, dokud nedosáhnete svého vytyčeného cíle. Nebojíte se experimentovat. Jste odvážný, ctižádostivý, ambiciózní, zodpovědný, milujete dobrodružství a díky své pevné vůli a organizačním schopnostem jdete tvrdě za svými představami. Navenek jste tvrdý, neotřesitelný, disciplinovaný. Uvnitř jste však plný citů a soucitu. Vaše charisma a schopnost povzbudit druhé vás předurčují k tomu být dobrým nadřízeným, který si umí získat vážnost. Pozor byste si měl dát na vnitřní konflikty, které mohou přerůstat v duševní zmatek. Z dalších negativ se může projevit sobeckost, svárlivost, náladovost, podezíravost, pýcha, pokrytectví, arogance, sklon zaujímat negativní postoj či bezhlavě riskovat.

 

19. únor, Ryby, Vodnář, vládce Neptun, Uran, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Jste intelektuální typ člověka, plný životní síly, elánu a inspirace. Do vínku jste dostal moudrost, chápavost, šlechetnost, velkorysost, účastnost a schopnost nepodléhat tíživým situacím a Čelit náhlým změnám. Trpělivě se snažíte vycházet vstříc ostatním a usilujete o přispění k obecnému dobru. Lidé se na vás často obracejí se žádostí o pomoc. Budíte důvěru a svou pomocí a účastí se současně pozvedáte nad své vlastní problémy a učíte se lépe porozumět sobě, což velmi přispívá k rozvoji vaší osobnosti a posiluje víru v sebe samotného. Není dobré, když vás někdo klame, zneužívá nebo ignoruje. V tom případě se setká s vaším hněvem. Někdy je těžké vám porozumět. Pozor byste si měl dát na nevyrovnanost, náladovost, nervozitu, podlézavost, nadřazenost a snahu být výjimečným. Projevit se může i malá sebedůvěra a sebelítost.

 

20. únor, Ryby, Vodnář, vládce Neptun, Uran, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Jste velmi intuitivně vnímavý a přemýšlivý jedinec, který se snadno orientuje v náladách lidí ve svém okolí. Vaše inspirace a jemnocit vám pomáhají v práci. Potřebujete svobodu. Nerad plánujete a nerad žijete podle programu, a už vůbec nerad jste manipulován a kritizován. V povaze máte laskavost, toleranci, pečlivost, starostlivost, jemnocit, oddanost, smysl pro harmonii a soucítění. Jste dobrý diplomat a výborně řešíte spory. Máte dar slova a můžete být skvělý moderátor a řečník. Nebráníte se dobrodružství, rád cestujete a poznáváte nové lidi. Jste charismatická osobnost. Zaujmout a upoutat své okolí je vám vlastní. Negativně můžete svého šarmu zneužívat ve svůj prospěch. Zaujímáte vyhraněné postoje vůči ostatním a projevujete náladovost, netrpělivost, neklid nebo ztrácíte sebeovládání. Více reálnějšího přístupu ve vašem životě by možná nebylo na škodu.

 

21. únor, Ryby, Vodnář, vládce Neptun, Uran, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Vyznačujete se výjimečnou citovostí, vnímavostí, intuicí, laskavostí a tolerancí. Snažíte se pochopit druhé a v případě potřeby jim pomoci. Máte potřebu stýkat se s lidmi; jste společenský, přátelský a v jednání diplomatický. Komunikaci považujete za velmi důležitou a máte potřebu se nějakým způsobem vyjádřit. Umíte se zorientovat v jakékoli situaci. Do všeho jdete s tvůrčím elánem, nebráníte se změnám a případným dobrodružstvím. Nechybí vám optimismus a pozitivní přístup k životu. Vaše snaha o upřímnost a mnohdy i váš ostrý jazyk mohou vyvolat nespokojenost druhých a následně vaše stažení se do své ulity. Můžete mít tendenci potlačovat své city, pocity a potřeby. Pozor si dejte na přílišnou důvěřivost, netrpělivost, úzkostlivost, nadřazenost, střídání nálad a vyvolávání sporů a nedorozumění.

 

22. únor, Ryby, Vodnář, vládce Neptun, Uran, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Jste velmi citlivý, vnímavý, zvídavý a hloubavý jedinec, který se snaží ochraňovat své blízké a pomáhat druhým lidem v nouzi, na což poukazuje nejen číslo 22, ale i znamení Ryb, Neptun a Jupiter. Máte bujnou představivost, nadšení a smysl pro realitu. Pokud tyto prvky dokážete spojit, jste na nejlepší cestě dosáhnout všeho, po čem toužíte. Vyznačujete se odpovědností, houževnatostí, praktičností, výkonností, spravedlivostí, nesobeckostí, ohleduplností, soucitností, laskavostí, snahou o harmonii a láskou k domovu. Nemáte-li však své cíle dost jasně stanoveny, vaše tvůrčí úsilí nepřekročí oblast představivosti a do vašeho života může následně vstoupit strach, uzavřenost, úzkosti, frustrace a všeobecná nespokojenost se životem. Nemáte rád citové konfrontace a mohl byste mít sklon manipulovat s ostatními a stát se necitlivým vůči potřebám druhých. Jste snadno zranitelný. Nerad se pouštíte do konfliktů a snadno vyklízíte pole.

 

23. únor, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Toužíte po realizaci svých představ. Jste člověk přemýšlivý, podnikavý, se spoustou nápadů a se schopností vyjádřit se. Umíte si druhé přitáhnout na svou stranu. Jste otevřený novým poznáním, fantaziím a dobrodružstvím. Jen byste si snad mel dát pozor, abyste svou energii netříštil a pro jednu věc nezapomněl na druhou. To by pak mohlo vést k nedokončování započatých cílů a následným pocitům nejistoty, klesání na mysli a malému životnímu optimismu. Negativně můžete trpět tragickým pocitem, že vás nikdo nechápe, a po mnohých zklamáních se můžete stát nakonec skeptickým vůči svému okolí. Ač toužíte po partnerství, chcete pociťovat volnost a nemáte rád omezení. Může vyvstat i problém citové se otevřít druhému. Je to jistá sebeobrana a strach z ublížení. Těžko se s vámi jedná o věcech, které neodpovídají vašim, idealizovaným představám. Mohl byste utíkat před odpovědností a stát se nesoustředěným a nestálým.

 

24. únor, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Jste velmi citlivý člověk, duší romantik a vůči druhým lidem se snažíte chovat přátelsky, velkoryse, laskavě a starostlivě. Upřednostňujete harmonii a krásu. Máte rád, když jde vše tak, jak má, to znamená bez velkých obtíží a komplikací. Nechybí vám praktičnost, houževnatost, vytrvalost a organizační schopnosti. Ostatní vědí, že se na vás mohou obrátit s prosbou o pomoc. Obětujete se a prokazujete lidem velké služby. Pozor byste si měl dát na váš sklon k sebeobětování. Snadno přehlížíte nedostatky druhých a oni by vás mohli využívat. Nebude na škodu občas používat sílu vlastních loktů a nesnažit se neustále oddalovat řešení vzniklých problémů. Očekáváte, že ostatní vaši vstřícnost pochopí a že vás ocení. Nejlépe asi uděláte, když se oceníte sáni a budete tak trochu egoista i proti vašemu vlastnímu přesvědčení. V opačném případě se můžete dočkat mnohých zklamání, stát se skeptickým, což nakonec může zasáhnout i spoustu nevinných lidí ve vašem okolí.

 

25. únor, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Neptun a Jupiter

V životě můžete vsadit na vaši intuici a určitě neuděláte chybu. Máte potřebu nezávislosti, velký smysl pro detail a nic vám neunikne. Všimnete si každé nespravedlnosti a nepravostí. Potřebujete změny, vzrušení a za něco bojovat. Jste plný energie a s nadšením se pouštíte do naplnění svých ideálů. Řídíte se více svými instinkty než rozumem. Jste nesobecký, zábavný, laskavý, komunikativní a skvělý společník. Projevujete pohotovost, hloubavost, tvořivost, skromnost a nenáročnost. Upřednostňujete cestu vlastní osobní zkušenosti a jakékoli omezování odmítáte, neboť chcete zůstat sám sebou. Negativně se můžete cítit zahořkle, ublíženě, osamoceně a závisle na druhých. Nešetrnost okolí se vás velmi dotýká. Ostatním se těžce otvíráte. Pozor na sobeckost, nerozhodnost, roztěkanost, náladovost, vzdorovitost, deprese a neochotu řešit vzniklé problémy.

 

26. únor, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Dvojka a šestka jsou citlivá čísla a spolu se znamením Ryb a Neptunem tedy poukazují na povahu velmi citlivou, laskavou a chápající. Tyto vlastnosti však nedáváte příliš na odiv a spíše je zakrýváte, k čemuž přispívá součtová osmička, ale i znamení Ryb. Ke kladům vám lze přičíst ctižádost, velkorysost, nezávislost, houževnatost, pracovitost, sebe ovládání, skvělé diplomatické a organizační schopností a vůdcovské kvality. Řídíte se svým svědomím, jste bystrý a nic vám neunikne. K životu potřebujete pocit svobody. Umíte oddělit osobní život od práce. Jste schopen podporovat a inspirovat druhé. Pozor si dejte na svou přecitlivělost, náladovost a emocionální napětí. Mohl byste občas ztrácet smysl pro realitu, přeceňovat své síly, být příliš kritický, arogantní či propadat pasivitě. Projevit se může i závislost na jiných či vyhýbání se vyjádření vlastních citů.

 

27. Únor, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Číslo 27 poukazuje na velmi citlivého, citového a intuitivního jedince, v jehož životě hrají důležitou roli vztahy. Spolu se znamením Ryb se tato problematika ještě více vyostřuje, neboť Ryby sní o tom „ideálním partnerovi". V této oblasti bude zaznívat mnoho emocí, a záleží tedy více na vás, jak je budete schopen držet na uzdě a jak vysokou laťku požadavků nastavíte nejen druhým, ale i sám sobě. Váš osobní život by proto mohl být občas poněkud bouřlivý. Na druhou stranu jste plný energie. Je ve vás jistá svědomitost. Dokážete prosadit své nápady, plány a ideály. Jste bystrý, chápavý, vnímavý a v práci vykazujete soustředěnost, což jsou dobré předpoklady k dosažení vašich vytyčených cílů. Pokud vaši náladovost, nerozhodnost, nervozitu, sklony k sebezničení čí kritizování udržíte v přijatelných mezích a vaše analytická mysl bude analyzovat věci prospěšné, jste dozajista na dobré cestě uspět.

 

28. únor, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Řídíte se více svým citem a intuicí než rozumem. Chcete uspět a víte, kam nasměrovat svou energii, sílu, intuici a tvořivost. Rychle se rozhodujete. Snadno si získáváte respekt a uznání okolí. Kladete důraz na svou nezávislost a sebeurčení. Jste přitažlivý, originální, nezávislý, soběstačný, ambiciózní a uvědomujete si svou cenu. Nebráníte se dobrodružství. Nesnášíte omezení a občas projevujete svou tvrdohlavost. Máte potřebu rozhodovat se sám za sebe. Bude dobré učit se většímu sebeovládání a kázní. Při prosazování vlastních názorů často volíte konflikt. Pozor si dejte na výbušnost, přecitlivělost, ne-přizpůsobivost, urážlivost a snahu manipulovat, sekýrovat čí ovládat druhé; ale i ostatní vás mohou zneužívat. Vaše touha po partnerském vztahu a potřeba nezávislosti vám může komplikovat vaše vztahy. Můžete si mnohdy připadat osamělý.

 

29. únor, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Tento den je zvláštní už tím, že se v kalendáři nevyskytuje každý rok - a možná Í vy si můžete připadat poněkud zvláštní. Dvojka vám dává intuici, citlivost, laskavost a bezprostřední pochopení bez racionální úvahy. Devítka posiluje 'analytické schopnosti, odpovědnost a idealismus. Ryby výše zmíněné vlastnosti taktéž posilují. V pozitivním směru jste člověk, který přitahuje ostatní svým kouzlem osobnosti. Jste vstřícný, kreativní, vynalézavý, plný nápadů, obdařený odpovědností a schopností vcítit se do druhých, inspirovat je a pomáhat jim. Máte snahu sloužit dobré věci. Na škodu vám však může být vaše velká vnímavost a citlivost až přecitlivělost. Jste si velmi vědom sám sebe a neustále zkoumáte, co si o vás druzí myslí nebo co k vám cítí. Může se projevit i uzavřenost, tajnůstkářství, vnitřní neklid, závislost na mínění druhých, nadřazenost, nebo naopak vnitřní nejistota a pocit osamělosti.

Únor

1. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur

Jednotlivé prvky tohoto dne se vzájemně velice dobře podporují. Kladně poukazují na soustředěnost, píli, úsilí, vůdčí schopnosti, tvořivost, soustředěnost a cílevědomé směřování k neustálému pokroku. Dáváte přednost cílům, ke kterým vede přímá cesta, a nedáte se zastrašit překážkami. Nebojíte se vstupovat na nová pole působnosti a vytvářet tak něco jiného, originálního a osobitého. Spoléháte se především sám na sebe, na své schopnosti, odlišnost, sílu a vytrvalost. Negativně byste mohl mít problém vyslechnout názory druhých, lpět na svých přesvědčeních a omylech. V komunikaci s druhými můžete uplatňovat pouze vaše stanoviska a nedokážete zvážit argumenty protistrany. V honbě za svými ideály nevidíte druhé. Vystupuje vaše ego, panovačnost a tvrdohlavost. Nesnášíte kritiku, ale přitom sám rád kritizujete. Pozor na riskování a unáhlená rozhodnutí. Neškodilo by více trpělivosti.

 

2. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur

Nelze vám upřít intelektuální schopnosti a přehled. Jste schopen hledat nové poznatky a cesty, propracovat se k jádru problému, vždy najít logickou a přiměřenou odpověď. Potřebujete mít pocit, že máte věci pod kontrolou. Žízníte po vědění a nadšení se učit. Rychle chápete a realizujete své myšlenky a ideje. V myšlení jste tolerantní, liberální a humanisticky zaměřený. Vůči druhým jste štědrý. Mohla by se u vás projevovat i výrazná intuice. V životě je pro vás důležitá harmonie, kterou je potřeba naučit se udržovat. Bez partnera vám bude teskno, ač je v datu dvojka, která vypovídá o citlivosti a schopnosti vcítit se do druhého, vaše city se zdají být potlačené, neboť u vás vládne jasný rozum. Z negativních vlastností se mohou projevit přecitlivělost a snadná zranitelnost, zahořklost, hněvivost, ne dokončování započaté práce, sklon k manipulaci s druhými a vyvolávání malicherných hádek. Pozor si dejte na stravování.

 

3. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur

Potřebujete neustále mentální stimul a jste rád uprostřed jiných lidí. Jste bystrý, inteligentní, nápaditý, Šarmantní, dobrodružný, vždy a všude oblíbený. Málokdy se ocitáte bez přátel, které dokážete nakazit svým překypujícím nadšením. Ke svému životu potřebujete pocit svobody, nezávislosti a také partnera do společnosti. Důležitá je pro vás komunikace. Vaše činorodá mysl dovede kriticky zhodnotit a ocenit každou situaci a zužitkovat ji v originálním nápadu. Nemáte strach se od druhých odlišovat. Jste dítě štěstěny. Vaším kladem je přímost a upřímnost, která se v negativním směru může proměnit v přílišnou otevřenou kritičnost. Máte dar vystihnou slabá místa protivníka a svými poznámkami se přesně strefovat do slabých míst druhých. Pozor byste si měl dát na nervozitu, roztěkanost, povrchnost, nespolehlivost, výstřednost, bezstarostnost či zesměšňování ostatních.

 

4. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur

Kombinace Uranu a Merkuru posiluje vaši bystrost, zvídavost, originalitu, objektivitu a otevřenost vůči všemu novému. Díky praktické, spolehlivé, pevné čtverce, které nechybí pevná vůle, energie, síla, houževnatost a vytrvalost, můžete své nápady zhmotnit v reálném světě či se dostat do neprobádaných oblastí a vynést na světlo jejich poklady. Dokážete tvrdé pracovat a máte neustálé nutkání něco dělat. Jdete za vytyčeným cílem. Ač je ve vás cosi nespoutaného, je pro vás důležité i dosažení jistoty, stability a hmotného zabezpečení. V citech moc otevřený nejste. Lásku projevujete spíše morální oporou, dobrou radou či povzbuzením. Slova plná něhy vám nebudou vlastní. Pozor byste si měl dát na nejistotu, ztrátu vlastní osobnosti pod vlivem dominantního partnera, rezignaci, neschopnost a odvahu se vzchopit nebo na přílišné utrácení. Projevit se může i útočnost, hrubost, sobeckost, unáhlenost, rozptýlenost, netrpělivost, povrchnost a malá sebekázeň.

 

5. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur

Nechybí vám lehkost, nadšení, odvaha, zásadovost, otevřenost, energie a optimismus. Jste přístupný dojmům, pravdám, pokroku a jste nerad někým či něčím omezován, a organizován. Potřebujete dostatek prostoru a jste rád svým pánem. Otevřeně sdělujete své postoje. Pokud uznáte, že názory jiných jsou lepší než ty vaše, jste ochoten je přijmout. I ve vztazích nemáte rád omezení a majetnický přístup. Vážíte si lidí, kteří vědí, co chtějí, nemají problémy se sebeuplatněním a jsou nezávislí a silní. Osvědčujete se v situacích, kde je zapotřebí rychlých a hrdinských činů. Negativně jste příliš kritický a odmítáte se přizpůsobit. Neuroticky si střežíte svobodu. Můžete projevovat náladovost, nedůtklivost, podrážděnost, vnitřní napětí, uzavřenost do sebe, konfliktnost, nadřazenost, nadutost nebo přílišný sklon si věci idealizovat. Život s vámi může být krajné obtížný.

 

6. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur

Spojení Šestky a Uranu s Merkurem poukazuje na potřebu svobody v myšlení a jednání s ostatními lidmi. K životu potřebujete intelektuální podněty a výzvy. Jste vybaven intuicí, zvídavostí a silou. Vyžadujete svobodu v konání, lásku, teplo domova, obdiv a snažíte se dosáhnout harmonie. Partnerství je pro vás důležité. Nesnášíte však omezování a přílišné závazky. Na jednu stranu jste individualista požadující svobodu, na druhou stranu rád pociťujete, že někam patříte. Umíte projevit pevnost, spolehlivost, nesobeckost, smysl pro nestrannost a nikdy neopomenete bojovat za zásady, ve které věříte. Pokud nejste pro něco dostatečně stimulovaný a nadšený, mohou vystoupit vaše negativní stránky, jako je lenost, nuda, útěk od povinností a hledání nových stimulů, sobeckost a posedlost. Pozor na tajnůstkářství, obtíže v hledání partnera, Či naopak na útěk z partnerství.

 

7. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur

Jste citlivý a vnímavý člověk, který má velmi dobře vyvinutý pozorovací talent. Nic vám neunikne a vše dokážete dobře využít a zužitkovat. Jste vybaven bystrostí, intuicí a originalitou, což vám umožňuje činit rychlá rozhodnutí a hned je realizovat. Nechybí vám snaživost a touha po vědění. Vyhledáváte neprobádané a studujete věci málo známé. Ač máte rád svou nezávislost, partnerské vztahy jsou pro vás důležité. Nerad trávíte delší čas o samotě. Čerpáte zde mnohdy podporu, odvahu a emocionální sílu. Problém byste mohl mít s autoritami. Na rady druhých moc nedáte a vše si potřebujete vyzkoušet na vlastní kůži. Varování a dobré rady druhých vás od vašich záměrů neodradí. Moudrosti docházíte díky vašim citovým vzestupům a pádům. Pozor si dejte na sklon k přílišné snivosti, melancholii, naivitě, cynismu, nečinnosti a intrikám.

 

8. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur

Jste člověk bystrý, kreativní, inteligentní, podnikavý, výkonný, sebevědomý, nabitý energií, se skvělými vůdcovskými a organizačními schopnostmi. Máte dobrou představivost a obrazotvornost. V životě jste schopen dosáhnou úspěchu, pokud udržíte v rovnováze svou sílu, energii a city. Důležitou roli pro vás hraje ocenění. Nemáte rád žádné omezování, škatulkování a vynucované zaujímání stanovisek. V jádru se snažíte uchovat si své soukromí. Ve vztahu býváte popudlivý a náladový a je třeba se učit větší ústupnosti a projevovat opravdovou vřelost. V oblasti citů jste dost bezradný; své city před druhými skrýváte, neboť se obáváte své zranitelnosti a ublížení ze strany ostatních. Negativně může vystoupit sobeckost, neústupnost, panovačnost, tvrdohlavost, nepochopení pro ostatní, netolerantnost, snaha získávat výhody na úkor jiných. Pozor na sklony ke kritice, klamu, trudnomyslnosti či zaplétání se do milostných dobrodružství.

 

9. Únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Merkur

Myslím, že devítka s Uranem souzní v touze činit lidstvu dobro. Oba prvky spolu s Merkurem posilují velký idealismus, bezprostřednost, snahu po vědění a vytvářejí tak hluboce myslící bytost, která rychle chápe, je ctižádostivá, snadno si získává důvěru ostatních lidí a má smysl pro počestnost, poctivost, odpovědnost a píli. Máte odvahu vyslovit své názory veřejně a jste přesvědčivý řečník. Obvykle si snadno získáte vážnost a ostatní se na vás mohou spolehnout. Lidé se vám snadno svěřují se svými problémy. Vy je dokážete vyslechnout, ale Í přispět dobrou radou. Ještě tak kdybyste se svými moudrými radami dokázal řídit vy sám. Možná by nebylo na škodu více se zaobírat í vlastními problémy, ne řešit jen starosti jiných. Negativně můžete brát vše příliš vážně, strachovat se kvůli maličkostem, vyhýbat se odpovědnosti, zanedbávat sebe sama, neřešit své problémy či brát na sebe příliš mnoho povinností, což vede k vyčerpanosti.

 

10. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Venuše

Spoléháte se především sám na sebe, na svou soběstačnost a intuici. Jste velmi emocionálně silný, nezávislý, hrdý, pracovitý, sebevědomý, zásadový, čestný, přímočarý jedinec, soustřeďující se na úspěch. Projevujete stálost při sledování vašich cílů a záměrů. Své nápady umíte pohotové formulovat. Potřebujete respekt svého okolí. Milujete svobodu a špatně snášíte nadvládu. Pro vaši citlivost a uzavřenost vám bývá těžké porozumět. Střežíte si své soukromí a mnohdy můžete prožívat pocity izolace a osamění. Umíte ocenit umění a krásu vůbec. Vaší slabinou je rezervovanost a uzavřenost, které mnohdy budí dojem nadřazenosti. Můžete projevovat zarputilost, odtažitost, neústupnost, závislost na někom či na něčem, ovlivnitelnost, hádavost či arogantnost.

 

11. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Venuše

Jste kreativní, zvídavý, družný a společenský člověk, který projevuje optimismus, originalitu, rozumové nadšení a smysl pro humor. Máte rád lidi. Jste charismatická osobnost, hluboce senzitivní, s darem intuice. Umíte se chovat velmi diplomaticky a okouzlit okolí. Vaše revoluční myšlení vás Žene do stále nových úkolů, kde můžete zužitkovat vaše nadání. Máte schopnost vyvést sebe, ale i jiné z těžkých situací. Dokážete si dobře poradit v materiálním světě a můžete v tomto směru dosáhnout velmi významných úspěchů. Po citové stránce je to už horší. Nerad sdělujete své city a pravděpodobně nevěnujete dostatečnou pozornost svým citovým potřebám, ale Í citovým potřebám vašich blízkých. Mohl byste v tomto směru způsobovat mnohá nedorozumění. Pozor byste si měl dát na emoce, hněv, výbuchy vzteku, závislost na jiných, tvrdohlavost, sobec-kost nebo snahu manipulovat s druhými.

 

12. únor. Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Venuše

Vyznačujete se přátelskostí, otevřeností, veselostí, činorodostí, odvahou, profesionální zdatností, všestranností, myšlenkovou bystrostí, rychlou chápavostí a touhou po nastolení harmonie. Máte Šanci vyniknout v řadě oblastí. Dovedete velmi dobře vycházet s jinými lidmi a projevujete potřebu zpřístupnit jim své zkušenosti. Komunikace je pro vás velmi důležitá. Jste nezávislý a rád cestujete a poznáváte odlišné kultury; sbíráte poznatky o světě a lidech či jen shromažďujete informace o věcech, které vás zajímají, neboť vás těší získávat myšlenkové podněty. Nemáte rád, když vám někdo říká, že něco nedokážete. Jste velmi citlivý jedinec a rodina, partnerství čí přátelství má ve vašem životě významné místo. Umíte ocenit umění a krásu. Z negativ si dejte pozor na impulzivnost, lhostejnost, tvrdohlavost, žárlivost, majetnickost, prudké emoce, vášně a smyslnost.

 

13. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Venuše

Stále hledáte nové příležitosti a cíle. Jste společenský a duševně bystrý. Umíte projevit samostatnost, ctižádostivost, pracovitost, odpovědnost, spolehlivost, organizační schopnosti, praktičnost a připravenost. Jste vůdčí osobnost a rád zastáváte zodpovědná místa. Ve vztazích jste otevřený, milující, ochranitelský a oddaný. Dovedete vytvořit bezpečí domova a kladete důraz na materiální zabezpečení. Býváte oddaný přítel. Vaše povaha je snadno vznětlivá, zranitelná a občas býváte velmi nedůtklivý a urážlivý. Pokud se můžete opřít o svou rodinu či přátele, své případné pocity smutku, pesimismu a podráždění nenesete tak těžce. Navíc vám podpora vašich bližních pomáhá vyrovnávat se s vaší ne právě velkou sebedůvěrou. Pozor si dejte na hádavost, vyhraněné názory, vyprovokování scén, extrémní přístup k druhým či závislosti. Vaše slova dokáží ublížit.

 

14. únor, Vodnář, vládce Uran, vládce dekanu Venuše

Jste vnímavý člověk, přístupný změnám a inovacím. Vaše myšlení zůstává nezávislé a vždy nakloněné novým ideám. Potřebujete neustále nové úkoly. Jdete si za svým, neohlížíte se okolo a zařizujete si život podle sebe. Vynikáte skvělou logikou. Svou výmluvností a přímými argumenty odzbrojíte každého oponenta a přesvědčíte ho o správnosti vašeho postoje. Věříte, že vlastním přičiněním a usilovnou prací dosáhnete toho, čeho dosáhnout chcete. Umíte projevit ohleduplnost, pozornost, spolehlivost, dobrosrdečnost, vytrvalost a odpovědnost. Vždy se chopíte příležitosti v pravý čas. V životě budete pravděpodobně čelit mnoha překážkám a obtížím a i ve vlastní rodině se často setkáte s nesouhlasem. Materiálního úspěchu však dosahujete poměrně rychle. Z negativních vlastností může vystoupit netrpělivost, vznětlivost, impulzivnost, nervozita, chybný odhad, špatné plánování, zbrklost, sklon k diktátorství či poučování.

 

15. únor, Vodnář, Ryby, vládce Uran, Neptun, vládce dekanu Venuše

Patříte k jedincům vnímavým, citlivým, nezávislým, s osobním magnetismem, mladistvým vzhledem a vytříbeným vkusem. Jste společenský, milujete cestování, jste stále v činnosti a vždycky pilný. Pociťujete spojení s přírodou, krásou a vyhýbáte se rušivým faktorům života i prostředí, ve kterém žijete. K práci potřebujete klid a nemáte rád, když vás někdo vyrušuje. Jste bystrý a taktní a bez většího úsilí pronikáte do nálad a přísně střežených tajemství druhého člověka. Sám umíte skrývat své city a hněv za krásný úsměv. S oblibou se obklopujete přepychem a zkrášlujete své okolí. Rodina je pro vás důležitá. Máte však rád i volnost a nevázaný život. Pozor si dejte na vzpurnost, zlostnost, zlomyslnost, neústupnost, emocionální nevyrovnanost, obviňování druhých, posedlost prací, přílišně utrácení, rozmařilý život a závislosti. Je třeba se učit přijímat realistické závazky.

 

16. únor, Vodnář, Ryby, vládce Uran, Neptun, vládce dekanu Venuše

K vašim kladům náleží jasný názor, velmi dobrá intuice, výtečné pozorovací schopností, smysl pro harmonii a soucit. Jste velmi vnímavý jedinec se smyslem pro realitu a snažíte se udělat něco pro její zlepšení. Jste idealista i materialista v jedné osobě. Žijete svými plány plnými dobra. Na druhou stranu tyto projekty umíte dobře prodat. S druhými vycházíte dobře a snažíte se pochopit, co potřebují. Dáváte přednost nezávislým a silným partnerům. Vaše touha ujímat se vedení vám občas může komplikovat život. Milujete změny, cestování, jste aktivní a býváte přetížen prací i myšlenkami, z čehož může pramenit váš neklid a roztěkanost. Nemáte rád pravidla a omezení. Neúspěch vás značné trápí. Pozor na nadměrnou přecitlivělost, snivost, nerozhodnost, nervozitu, pesimismus, sklon k depresím a pochybnostem o sobě či na snahu zasahovat do života druhých a intrikovat.

 

17. únor, Vodná, Ryby, vládce Uran, Neptun, vládce dekanu Venuše

Ač je ve vás značná síla, odvaha, statečnost, nezávislost, ctižádost a svobodomyslnost, zároveň prokazujete i velkou ústupnost, účastnost, citlivost a bezelstnost. Je to pravděpodobně dáno tím, že máte vrozenou vnímavost a pozorovací talent. Nic vám neunikne. Jste ochoten pomoci trpícím a zanecháváte výraznou stopu svými lidumilnými činy. Můžete se sice prezentovat jako neochvějný člověk, ale pod drsnou slupkou se vždy skrývá citlivý jedinec. Vyznačujete se výkonností, bystrostí, pracovitostí a vůdcovskými schopnostmi. I přes řadu překážek, i potíží umíte zdárné dosáhnout vytyčených cílů a získat materiální ohodnocení. Je třeba být opatrný při výběru přátel. Ve vašem případě je nutné naučit se udržovat rovnováhu a pěstovat toleranci. Můžete být náchylný k citovým výlevům nebo se stahovat do ulity, aby vám nikdo neublížil. Pozor na zlostnost, egoismus, panovačnost, pomstychtivost, touhu po majetku a úspěchu nebo na snahu vnucovat jiným svou pomoc.

 

18. únor, Vodnář, Ryby, vládce Uran, Neptun, vládce dekanu Venuše

Jste dominantní osobnost s velkými ideály, velkorysá, tvůrčí, neustále v pohybu a poháněná k činnosti. Nedokážete odpočívat, dokud nedosáhnete svého vytyčeného cíle. Nebojíte se experimentovat. Jste odvážný, ctižádostivý, ambiciózní, zodpovědný, milujete dobrodružství a díky své pevné vůli a organizačním schopnostem jdete tvrdě za svými představami. Navenek jste tvrdý, neotřesitelný, disciplinovaný. Uvnitř jste však plný citů a soucitu. Vaše charisma a schopnost povzbudit druhé vás předurčují k tomu být dobrým nadřízeným, který si umí získat vážnost. Pozor byste si měl dát na vnitřní konflikty, které mohou přerůstat v duševní zmatek. Z dalších negativ se může projevit sobeckost, svárlivost, náladovost, podezíravost, pýcha, pokrytectví, arogance, sklon zaujímat negativní postoj či bezhlavě riskovat.

 

19. únor, Ryby, Vodnář, vládce Neptun, Uran, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Jste intelektuální typ člověka, plný životní síly, elánu a inspirace. Do vínku jste dostal moudrost, chápavost, šlechetnost, velkorysost, účastnost a schopnost nepodléhat tíživým situacím a Čelit náhlým změnám. Trpělivě se snažíte vycházet vstříc ostatním a usilujete o přispění k obecnému dobru. Lidé se na vás často obracejí se žádostí o pomoc. Budíte důvěru a svou pomocí a účastí se současně pozvedáte nad své vlastní problémy a učíte se lépe porozumět sobě, což velmi přispívá k rozvoji vaší osobnosti a posiluje víru v sebe samotného. Není dobré, když vás někdo klame, zneužívá nebo ignoruje. V tom případě se setká s vaším hněvem. Někdy je těžké vám porozumět. Pozor byste si měl dát na nevyrovnanost, náladovost, nervozitu, podlézavost, nadřazenost a snahu být výjimečným. Projevit se může i malá sebedůvěra a sebelítost.

 

20. únor, Ryby, Vodnář, vládce Neptun, Uran, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Jste velmi intuitivně vnímavý a přemýšlivý jedinec, který se snadno orientuje v náladách lidí ve svém okolí. Vaše inspirace a jemnocit vám pomáhají v práci. Potřebujete svobodu. Nerad plánujete a nerad žijete podle programu, a už vůbec nerad jste manipulován a kritizován. V povaze máte laskavost, toleranci, pečlivost, starostlivost, jemnocit, oddanost, smysl pro harmonii a soucítění. Jste dobrý diplomat a výborně řešíte spory. Máte dar slova a můžete být skvělý moderátor a řečník. Nebráníte se dobrodružství, rád cestujete a poznáváte nové lidi. Jste charismatická osobnost. Zaujmout a upoutat své okolí je vám vlastní. Negativně můžete svého šarmu zneužívat ve svůj prospěch. Zaujímáte vyhraněné postoje vůči ostatním a projevujete náladovost, netrpělivost, neklid nebo ztrácíte sebeovládání. Více reálnějšího přístupu ve vašem životě by možná nebylo na škodu.

 

21. únor, Ryby, Vodnář, vládce Neptun, Uran, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Vyznačujete se výjimečnou citovostí, vnímavostí, intuicí, laskavostí a tolerancí. Snažíte se pochopit druhé a v případě potřeby jim pomoci. Máte potřebu stýkat se s lidmi; jste společenský, přátelský a v jednání diplomatický. Komunikaci považujete za velmi důležitou a máte potřebu se nějakým způsobem vyjádřit. Umíte se zorientovat v jakékoli situaci. Do všeho jdete s tvůrčím elánem, nebráníte se změnám a případným dobrodružstvím. Nechybí vám optimismus a pozitivní přístup k životu. Vaše snaha o upřímnost a mnohdy i váš ostrý jazyk mohou vyvolat nespokojenost druhých a následně vaše stažení se do své ulity. Můžete mít tendenci potlačovat své city, pocity a potřeby. Pozor si dejte na přílišnou důvěřivost, netrpělivost, úzkostlivost, nadřazenost, střídání nálad a vyvolávání sporů a nedorozumění.

 

22. únor, Ryby, Vodnář, vládce Neptun, Uran, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Jste velmi citlivý, vnímavý, zvídavý a hloubavý jedinec, který se snaží ochraňovat své blízké a pomáhat druhým lidem v nouzi, na což poukazuje nejen číslo 22, ale i znamení Ryb, Neptun a Jupiter. Máte bujnou představivost, nadšení a smysl pro realitu. Pokud tyto prvky dokážete spojit, jste na nejlepší cestě dosáhnout všeho, po čem toužíte. Vyznačujete se odpovědností, houževnatostí, praktičností, výkonností, spravedlivostí, nesobeckostí, ohleduplností, soucitností, laskavostí, snahou o harmonii a láskou k domovu. Nemáte-li však své cíle dost jasně stanoveny, vaše tvůrčí úsilí nepřekročí oblast představivosti a do vašeho života může následně vstoupit strach, uzavřenost, úzkosti, frustrace a všeobecná nespokojenost se životem. Nemáte rád citové konfrontace a mohl byste mít sklon manipulovat s ostatními a stát se necitlivým vůči potřebám druhých. Jste snadno zranitelný. Nerad se pouštíte do konfliktů a snadno vyklízíte pole.

 

23. únor, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Toužíte po realizaci svých představ. Jste člověk přemýšlivý, podnikavý, se spoustou nápadů a se schopností vyjádřit se. Umíte si druhé přitáhnout na svou stranu. Jste otevřený novým poznáním, fantaziím a dobrodružstvím. Jen byste si snad mel dát pozor, abyste svou energii netříštil a pro jednu věc nezapomněl na druhou. To by pak mohlo vést k nedokončování započatých cílů a následným pocitům nejistoty, klesání na mysli a malému životnímu optimismu. Negativně můžete trpět tragickým pocitem, že vás nikdo nechápe, a po mnohých zklamáních se můžete stát nakonec skeptickým vůči svému okolí. Ač toužíte po partnerství, chcete pociťovat volnost a nemáte rád omezení. Může vyvstat i problém citové se otevřít druhému. Je to jistá sebeobrana a strach z ublížení. Těžko se s vámi jedná o věcech, které neodpovídají vašim, idealizovaným představám. Mohl byste utíkat před odpovědností a stát se nesoustředěným a nestálým.

 

24. únor, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Jste velmi citlivý člověk, duší romantik a vůči druhým lidem se snažíte chovat přátelsky, velkoryse, laskavě a starostlivě. Upřednostňujete harmonii a krásu. Máte rád, když jde vše tak, jak má, to znamená bez velkých obtíží a komplikací. Nechybí vám praktičnost, houževnatost, vytrvalost a organizační schopnosti. Ostatní vědí, že se na vás mohou obrátit s prosbou o pomoc. Obětujete se a prokazujete lidem velké služby. Pozor byste si měl dát na váš sklon k sebeobětování. Snadno přehlížíte nedostatky druhých a oni by vás mohli využívat. Nebude na škodu občas používat sílu vlastních loktů a nesnažit se neustále oddalovat řešení vzniklých problémů. Očekáváte, že ostatní vaši vstřícnost pochopí a že vás ocení. Nejlépe asi uděláte, když se oceníte sáni a budete tak trochu egoista i proti vašemu vlastnímu přesvědčení. V opačném případě se můžete dočkat mnohých zklamání, stát se skeptickým, což nakonec může zasáhnout i spoustu nevinných lidí ve vašem okolí.

 

25. únor, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Neptun a Jupiter

V životě můžete vsadit na vaši intuici a určitě neuděláte chybu. Máte potřebu nezávislosti, velký smysl pro detail a nic vám neunikne. Všimnete si každé nespravedlnosti a nepravostí. Potřebujete změny, vzrušení a za něco bojovat. Jste plný energie a s nadšením se pouštíte do naplnění svých ideálů. Řídíte se více svými instinkty než rozumem. Jste nesobecký, zábavný, laskavý, komunikativní a skvělý společník. Projevujete pohotovost, hloubavost, tvořivost, skromnost a nenáročnost. Upřednostňujete cestu vlastní osobní zkušenosti a jakékoli omezování odmítáte, neboť chcete zůstat sám sebou. Negativně se můžete cítit zahořkle, ublíženě, osamoceně a závisle na druhých. Nešetrnost okolí se vás velmi dotýká. Ostatním se těžce otvíráte. Pozor na sobeckost, nerozhodnost, roztěkanost, náladovost, vzdorovitost, deprese a neochotu řešit vzniklé problémy.

 

26. únor, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Dvojka a šestka jsou citlivá čísla a spolu se znamením Ryb a Neptunem tedy poukazují na povahu velmi citlivou, laskavou a chápající. Tyto vlastnosti však nedáváte příliš na odiv a spíše je zakrýváte, k čemuž přispívá součtová osmička, ale i znamení Ryb. Ke kladům vám lze přičíst ctižádost, velkorysost, nezávislost, houževnatost, pracovitost, sebe ovládání, skvělé diplomatické a organizační schopností a vůdcovské kvality. Řídíte se svým svědomím, jste bystrý a nic vám neunikne. K životu potřebujete pocit svobody. Umíte oddělit osobní život od práce. Jste schopen podporovat a inspirovat druhé. Pozor si dejte na svou přecitlivělost, náladovost a emocionální napětí. Mohl byste občas ztrácet smysl pro realitu, přeceňovat své síly, být příliš kritický, arogantní či propadat pasivitě. Projevit se může i závislost na jiných či vyhýbání se vyjádření vlastních citů.

 

27. Únor, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Číslo 27 poukazuje na velmi citlivého, citového a intuitivního jedince, v jehož životě hrají důležitou roli vztahy. Spolu se znamením Ryb se tato problematika ještě více vyostřuje, neboť Ryby sní o tom „ideálním partnerovi". V této oblasti bude zaznívat mnoho emocí, a záleží tedy více na vás, jak je budete schopen držet na uzdě a jak vysokou laťku požadavků nastavíte nejen druhým, ale i sám sobě. Váš osobní život by proto mohl být občas poněkud bouřlivý. Na druhou stranu jste plný energie. Je ve vás jistá svědomitost. Dokážete prosadit své nápady, plány a ideály. Jste bystrý, chápavý, vnímavý a v práci vykazujete soustředěnost, což jsou dobré předpoklady k dosažení vašich vytyčených cílů. Pokud vaši náladovost, nerozhodnost, nervozitu, sklony k sebezničení čí kritizování udržíte v přijatelných mezích a vaše analytická mysl bude analyzovat věci prospěšné, jste dozajista na dobré cestě uspět.

 

28. únor, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Řídíte se více svým citem a intuicí než rozumem. Chcete uspět a víte, kam nasměrovat svou energii, sílu, intuici a tvořivost. Rychle se rozhodujete. Snadno si získáváte respekt a uznání okolí. Kladete důraz na svou nezávislost a sebeurčení. Jste přitažlivý, originální, nezávislý, soběstačný, ambiciózní a uvědomujete si svou cenu. Nebráníte se dobrodružství. Nesnášíte omezení a občas projevujete svou tvrdohlavost. Máte potřebu rozhodovat se sám za sebe. Bude dobré učit se většímu sebeovládání a kázní. Při prosazování vlastních názorů často volíte konflikt. Pozor si dejte na výbušnost, přecitlivělost, ne-přizpůsobivost, urážlivost a snahu manipulovat, sekýrovat čí ovládat druhé; ale i ostatní vás mohou zneužívat. Vaše touha po partnerském vztahu a potřeba nezávislosti vám může komplikovat vaše vztahy. Můžete si mnohdy připadat osamělý.

 

29. únor, Ryby, vládce Neptun, vládce dekanu Neptun a Jupiter

Tento den je zvláštní už tím, že se v kalendáři nevyskytuje každý rok - a možná Í vy si můžete připadat poněkud zvláštní. Dvojka vám dává intuici, citlivost, laskavost a bezprostřední pochopení bez racionální úvahy. Devítka posiluje 'analytické schopnosti, odpovědnost a idealismus. Ryby výše zmíněné vlastnosti taktéž posilují. V pozitivním směru jste člověk, který přitahuje ostatní svým kouzlem osobnosti. Jste vstřícný, kreativní, vynalézavý, plný nápadů, obdařený odpovědností a schopností vcítit se do druhých, inspirovat je a pomáhat jim. Máte snahu sloužit dobré věci. Na škodu vám však může být vaše velká vnímavost a citlivost až přecitlivělost. Jste si velmi vědom sám sebe a neustále zkoumáte, co si o vás druzí myslí nebo co k vám cítí. Může se projevit i uzavřenost, tajnůstkářství, vnitřní neklid, závislost na mínění druhých, nadřazenost, nebo naopak vnitřní nejistota a pocit osamělosti.