Jdi na obsah Jdi na menu
 


říjen

26. 5. 2011

Říjen

1. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Uran a Saturn

Jste člověk, který je veden ctižádostí, vysokými ambicemi a potřebou stále vynikat. Těžko se vám žije bez přátel a jejich sympatií. Umíte být skvělý vůdce, všemi uznávaný a respektovaný. Vaše notná dávka sebevědomí vám dovoluje navazovat příznivé kontakty s druhými lidmi. Máte rád aktivní přístup k životu a snadno se nadchnete pro každý nový pián. Oplýváte značnou dávkou energie, odvahou a rozhodností. Je ve vás touha tvořit, objevovat a získávat nové poznatky a vědění. Vaše silná osobnost opírající se o pevnou vůli je schopna čelit nezdarům, které se vám v průběhu života staví do cesty. Máte značnou touhu po nezávislosti, ale současně se chcete těšit přízni svého okolí. Jste schopen obětovat štěstí své i druhých společné věci, kterou hájíte. Reagujete citlivě a bystře a dokážete se vypnout k obrovskému výkonu, abyste dosáhl svého vytyčeného cíle. Vyvarovat byste se měl především sklonu k egocentrismu, diktátorství, netrpělivosti a umíněnosti, čímž se můžete izolovat od ostatních.

 

2. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Uran a Saturn

Působíte přátelsky, spontánně a mile a svou radostí ze života si snadno získáváte přátele a obdivovatele. Rád spolupracujete s druhými lidmi. Samota vás tíží. Jste velmi vnímavý a intuitivní jedinec s vysokými ideály a značnou originalitou a vynalézavostí. Dokážete se vcítit do problémů druhých lidí a projevit značnou dávku soucitu a pomoci. Nemůžete být lhostejný k neštěstí či nouzi druhých. Pokud vás něco nadchne, snadno na svou stranu získáváte své stoupence. Do myšlení vnášíte bujnou a tvořivou představivost a pružnost. Jste skvělý diplomat a tichý dříč, věrný zdárnému dokončení vytyčeného cíle, který někdy dokážete sledovat se značnou tvrdohlavostí. Úspěchu dosahujete spíše svými kvalitami než soupeřením s ostatními. Kritika se vás velmi dotýká a ubírá vám na sebevědomí. Negativné můžete projevovat sklon k sebeobětování, sebelítosti, poníženosti, přecitlivělosti, nerozhodnosti, snadně zranitelnosti a ovlivnitelnosti. Můžete se stát na někom závislým či se uzavírat do sebe.

 

3. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Uran a Saturn

Patříte ke společenským, přátelským, optimistickým, otevřeným, všestranně nadaným, pokrokovým a tvořivým jedincům. Své inspirativní a originální myšlenky máte potřebu nějakým tvůrčím způsobem předávat dál. Četné vlohy můžete rozvíjet v mnoha směrech. Dokážete si získat potřebnou autoritu, nechybí vám smysl pro odpovědnost, spravedlnost a schopnost vést ostatní. Skvěle zvládáte roli smiřovatele a soudce a v těchto případech umíte využít svůj komunikační a diplomatický um. Vyznačujete se přizpůsobivostí, otevřeností a neustále potřebujete k životu určitou míru vzrušení, jinak se snadno začnete nudit a lehce můžete ztratit zájem. K tomu, abyste dosáhl úspěchu, bude třeba vytyčit si přesný cíl a hodnoty a posilovat především trpělivost, neboť se snadno necháváte svést ze své cesty novými příležitostmi a podněty. Nikdy nezapomínáte na lidi, kteří vám na vaší cestě životem byli nápomocni. Především se vyvarujte vznětlivosti, nedostatku vytrvalosti a kázně, podléhání lichotkám a lenosti.

 

4. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Uran a Saturn

Patříte k praktickým, pracovitým, rozhodným a ctižádostivým jedincům s mnoha zájmy, originálními a inspirujícími nápady a dobrodružným duchem. Je vám vlastní sebekázeň, důvěryhodnost, přesnost a vyrovnanost. Zpravidla upřednostňujete řád a stabilitu, ale zároveň jste schopen přizpůsobit se nečekaným okolnostem. Potřebujete se realizovat a tvořit. Dokážete se plně soustředit na vytyčený cíl a s plným nasazením ho sledovat. Máte k tomu hodně energie i odvahy. Rád se setkáváte s novými lidmi a poznáváte nová místa. Jste přímý, otevřený, upřímný, velmi vnímavý a máte správný odhad na lidi. Jste skvělý společník, ale po citové stránce patříte spíše k uzavřenějšímu typu. Láska a přátelství zaujímají ve vašem životě důležité místo. Z negativních vlastností si dejte pozor především na netrpělivost, neklid a nerozhodnost, které mohou plynout z vnitřního rozporu mezi materialismem, potřebou jistoty a stability a idealistickými tendencemi a pocity svobody a nevázanosti.

 

5. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Uran a Saturn

Jste nezávislá, dobrodružná a společenská bytost. Svým spontánním vystupováním a schopností jednat s lidmi si snadno získáváte přátele a příznivce. Toužíte po svobodě, rozmanitosti, nových zkušenostech, osobním rozvoji a poznání. K tomu velmi přispěje cestování. K životu potřebujete změnu a podněty, abyste si mohl vytvořit své osobní názory a pohled na svět kolem vás. Máte silné vyvinuté vůdčí schopnosti a spolu se smyslem pro spravedlnost a zájmem o lidi usilujete o odstranění křivd, ať už ve svém nejbližším okolí, či v širším měřítku. Za svými ideály dokážete jít s plným nasazením a ctižádostí. Snažíte se vždy odvádět skvělou práci. S nadhledem a elegancí se umíte vypořádat s vyvstalými překážkami na vaší cestě životem. Přitahujete příležitosti a nebojíte se jich chopit. Pokud nenaleznete činnost, která by vás naplňovala, můžete inklinovat k netrpělivosti, neklidu, nestálosti, nespolehlivosti, nedůslednosti, únikům Či závislostem.

 

6. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Uran a Saturn

Tento den vám dává do vínku přátelskou povahu, soucit, starostlivost, odpovědnost, spolehlivost, láskyplnost, zájem o druhé, zvídavost, vynalézavost a mnohostrannost. Jste skvělý společník a diplomat usilující urovnat vzniklé spory a vytvořit příjemné prostředí. Patříte k tvůrčím jedincům oplývajícím originálními nápady, vkusem a chutí dělat něco neobvyklého. Váš pocit jistoty závisí na uznání okolí, z čehož asi plyne váš sklon k perfekcionalismu, který vás nutí odvádět kvalitní prácí. Ve vašem životě kladete důraz na harmonické vztahy a rodinu. Máte tendenci obětovat se ve prospěch toho, koho máte rád. Mohl byste být příliš zaměřený na povinnosti a následně postrádat spontánní chování. Jste velmi vnímavý a citlivý vůči zklamání v citové oblasti. Kladete vysoké požadavky nejen na sebe, ale i druhé a mnohdy je obtížné splnit vaše vysoká očekávání. Vyvarujte se sobeckostí, podezíravosti a především posilujte svou sebedůvěru a nespoléhejte se tolik na sebepotvrzení ze strany druhých.

 

7. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Uran a Saturn

Jste skvělý stratég, velmi přemýšlivý, činorodý, s rozvinutou schopností analyzovat a neopomenout nejmenší detaily. Vyznačujete se vyhraněnými názory, které dokážete houževnatě a odhodlaně prosazovat. Můžete být mnohými považován za sobce a vypočítavce. Nezatěžujete se totiž zbytečnými problémy, nerad se někomu zodpovídáte, vyhýbáte se nesnázím a vytyčený cíl sledujete přímo a většinou úspěšně. Díky vaší ctižádosti a potřebě nezávislosti nebývá snadné vás ovlivnit v tom, co děláte. Pravdou je, že jste velmi vnímavý vůči svému okolí, zajímáte se o lidi kolem sebe, usilujete o nápravu vzniklé nepravosti a snažíte se zajistit štěstí nejen sobě, ale i druhým. Ke spokojenému životu potřebujete aktivitu a něco tvořit. Ač patříte ke společenským jedincům, občas vyžadujete být sám. Posilujte disciplínu a pokud možno se vyvarujte nervozity, neklidu, nespokojenosti, nevyrovnaností či přílišné uzavřenosti do sebe a tajnůstkářství.

 

8. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Uran a Saturn

Tento den posiluje vaší ctižádost, rozhodnost, vůdcovské a organizační schopnosti, snahu dominovat a zajistit si materiální bezpečí. Jste společenský, oplýváte komunikačními schopnostmi a umíte využít svůj diplomatický um. Díky silné vůli, pracovitosti, rozhodnosti, vytrvalosti, podnikavosti, skvělým nápadům, vysokým ambicím, logickému myšlení a značné produktivitě si umíte vytvořit dalekosáhlé plány, které jste schopen realizovat a dosáhnout úspěchu. Máte schopnost své ideje proměnit ve skutečnost. Jste otevřený dobrodružství, poznání, novým metodám a trendům. Snaha uspět se ve vás snoubí s porozuměním pro humanismus., a proto můžete vykonat i mnoho dobrého a prospěšného pro vaše okolí. Vyvarujte se především sklonu k panovačnosti, netoleranci, neklidu, přepracovanosti, touze po moci či přílišné závislosti na blahobytu a materiálních hodnotách. Život po vás bude vyžadovat udržení rovnováhy ve všech směrech vašeho počínání.

 

9. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Uran a Saturn

Jste člověk bystrý a nezávislý, s posílenou intuicí, vůdčími schopnostmi, touhou být v kontaktu s druhými lidmi a prožít intenzivní život. Rád se věnujete nějaké tvůrčí činnosti, která přináší radost a užitek nejen vám, ale i ostatním lidem kolem. Projevujete tolerantnost, laskavost, přímost a otevřenost a svým charismatem a silou osobnosti přitahujete přátele a obdivovatele. Milujete vše pokrokové a neobvyklé. Pokud se hluboce a opravdově nadchnete, stavíte se do čela boje za nějakou novou ideu či hnutí, které jsou ku prospěchu Širšímu společenství. V tom případě jste schopen projevit svou sílu, odvahu a ráznost. Nesnášíte nepoctivost, nejasnost, omezení a odpor a snadno se pak dostáváte do defenzivy. Jste snadno psychicky zranitelný, a proto můžete často měnit nálady, trápit se a trpět vnitřním napětím. Pozor si dejte na sklon k panovačnosti, netrpělivosti, nedůslednosti, přecitlivělosti, nervozitě, impulzivností, emocionálním extrémům či tendenci izolovat

 

10. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Uran a Saturn

Jste individualista, usilující o nezávislost a svobodu. Zpravidla žijete naplno a dokážete se přizpůsobit jakékoli situaci. Milujete život a umíte ocenit jeho krásy. Dokážete tvrdě pracovat a vést druhé. Jste výkonný, houževnatý a velkorysý, se schopností správně se rozhodovat v pravý okamžik. Máte rád novinky a pružně se přizpůsobujete nejnovějším metodám a poznatkům. Vaše myšlení je tvůrčí a vy sám jste velmi vynalézavý člověk. Nechybí vám entuziasmus, silné vědomí vlastní ho Já a schopnost prosadit se. Jste si velmi vědom své image. Své nápady umíte pohotově formulovat. Vyjadřujete se přímo, otevřeně, jasně a přesně a totéž vyžadujete od druhých. Své soukromí a nitro však odhalujete jen vyvoleným. Mnohdy proto můžete působit povýšeným dojmem. Úspěch a uznání jsou pro vás velmi důležité. V zásadě jste velmi přátelský, sympatický a rychle navazujete kontakty s ostatními lidmi. Vyvarujte se .sklonu k panovačnosti, egoismů, neústupnosti, unáhlenosti, přílišné ambiciózností, kritičnosti, netrpělivosti či váhavosti.

 

11. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Uran a Saturn

Jste od přírody inteligentní, intuitivní, citlivý, přátelský, tvořivý a bystrý jedinec plný entuziasmu a snahy podpořit dobrou věc. Projevujete značnou dávku idealismu a nechybí vám smysl pro krásu a umění. Máte rád lidí a jste ochoten druhým pomocí. V jádru jste optimista se schopností vyvést sebe i jiné ze složitých situací. Vaše diplomatické schopnosti a přesvědčivost vám napomáhají k dobré spolupráci s druhými. K životu potřebujete hodně svobody a nezávislosti. Máte revoluční myšlení a jste otevřený vůči novým poznatkům a myšlenkám, za které se dokážete postavit. Počínáte si velmi zdatně i v materiálním světě a můžete zde dosáhnout významných úspěchů. Negativně byste mohl inklinovat k panovačnosti, sobeckosti, autoritativnímu chování, nejistotě, netrpělivosti, nepraktičností, přecitlivělosti a nedůtklivosti. Pokud se necháte vtáhnout do neuvážených činu, dopadají na vás těžkosti, které jste si sám vytvořil Pozor tedy na nedorozumění, která často vyvoláváte vy sám.

 

12. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur

Většinou jste intuitivní, přátelský, velkorysý, laskavý, obětavý a ochotný pomoci, pokud vaše okolí respektuje vaši potřebu svobody a nezávislosti. Umíte spolupracovat s druhými a projevit značnou dávku diplomacie, abyste dosáhl svého cíle. Když vás něco zaujme, dokážete se do činnosti zcela ponořit, být neuvěřitelně pracovitý a myslet velmi kreativně. Jste bystrý5 zvídavý, vynalézavý a otevřený novému poznání, metodám, trendům či hledání neobvyklých zájmů. Pro svůj harmonický život si budete muset vyřešit vnitrní konflikt mezi potřebou seberealizace a snahou vyhovět druhým, což je problém každé dvanáctky, ale u vás vystupuje silněji. Vyvarujte se především přehnaných citových reakcí vůči okolnostem a lidem, sklonu manipulovat s druhými, dominance, kritičnosti, neochoty spolupracovat, pokud se vše neodehrává podle vašich představ, rezervovanosti, sobeckosti, nedůslednosti či nedostatku sebejistoty, který vás zbavuje odvahy a snadno se pak necháte ovlivnit druhými.

 

13. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur

Jste silná a nezávislá osobnost, velmi duševně čilá a oplývající skvělým a přesvědčivým verbálním projevem, což vám spolu s vaším šarmem, organizačními schopnostmi., cílevědomostí, houževnatostí, odpovědností, přímočarostí a soustředěním umožňuje prosadit vaše záměry a dosáhnout vytyčeného cíle. V některých případech se to neobejde bez konfliktu, ale to už patří k životu. Svým vystupování na sebe umíte mnohdy strhnout pozornost. Milujete debaty, a využijete-li svého diplomatického umu, stává se z vás příjemný společník. Jste otevřený novému poznání a vědění a jste schopen je předávat dál. Pokud projevíte vaši negativní stránku povahy, dokážete druhé slovně zranit. Můžete být příliš panovačný, kritický a hádavý. Postrádáte-li sebedůvěru, hledáte sebepotvrzení a uznání u druhých. Vidíte realitu mnohem černěji, než jaká ve skutečnosti je, a můžete si připadat neuznaný, nepochopený a převládnout může váhavost, neklid, netrpělivost a sklon k přílišným oba-

 

14. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur

Tento den vám dává do vínku nezávislost, praktičnost, svobodymilovnost, značnou zvídavost, dobrodružnost a schopnost přizpůsobit se neočekávaným situacím. Máte skvěle vyvinuté komunikační schopnosti, což vám umožňuje navazovat kontakty s lidmi z různých vrstev společnosti. Svým nadšením umíte strhnout druhé a získat si jejich přízeň a oblibu. Potřebujete neustálé nové podněty, které vás vybízejí k aktivitě a podnikavostí. Nebojíte se riskovat. Sám jste plný nápadů a své ambice dokážete sledovat vytrvale, samostatně a odpovědně. Je ve vás jistý vnitřní neklid, který vás neustále popohání k novým příležitostem a snahám zlepšit svůj život a provést změnu. I ve vztazích hledáte jedince, kteří vás nějakým způsobem dokáží stimulovat. Negativně máte sklon k tvrdohlavosti, dominanci, nekompromisnosti, vznětlivosti a nervozitě. Vyvarujte se manipulace s druhými, mocenských her, podvodů či jiných výstřelků.

 

15. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur

Jste skvělý společník obdařený živým temperamentem, silným osobním magnetismem, spontánností a řečnickou výmluvností. Máte rád výzvy a nebojíte se riskovat. Jste otevřený novým věcem, poznání a vzdělávání. Rychle se orientujete ve vyvstalých situacích. Nechybějí vám nápady, inspirace a nová řešení. Vaším kladem je značná bystrost, aktivita, tvořivost, rozhodnost, produktivnost a přesvědčivost, což jsou atributy, kterými jste schopen získat si podporu okolí. Jste velmi společenský, se schopností navázat konverzaci na jakékoli téma a dokážete druhé zaujmout a upoutat. Pokud máte vytyčený cíl, s vaší ambiciózností jej sledujete s plným nasazením. Ke spokojenému životu potřebujete svůj prostor, pocit svobody a nezávislostí a harmonické partnerství. Tato kombinace se však v životě těžko hledá. Máte vysoké životní tempo, a pokud ho váš životní partner udrží, bude to ten pravý. Pozor na příliš bouřlivý a rozmařilý život, emocionální nevyrovnanost, neklid, neústupnost, nezodpovědnost a sebestřednost.

 

16. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur

Jste velmi zvídavý, vnímavý a společenský jedinec mající skvělé pozorovací schopnosti a analytické myšlení. Obvykle vše dobře promýšlíte, a když se k něčemu rozhodnete, sledujete to se značnou cílevědomostí a rozhodností. Chcete se v životě seberealizovat, ale současně hledáte harmonii a snažíte se vyhovět ostatním a pochopit, co potřebují. Jste soucitný a umíte druhým naslouchat, inspirovat je a dosáhnout kompromisu. Smysl života vidíte v pomoci, ať už rodině, blízkým, přátelům čí širšímu společenství. Spolupráce a vztahy jsou pro vás velmi významné. Své vlastní zkušenosti považujete za důležité, a je proto pro vás nezbytná jistá dávka nezávislosti. Jste tvůrčí člověk a ke spokojenosti potřebujete vyjádřit i svou jedinečnost. Negativně se můžete chovat příliš emotivně, dramaticky či inklinovat k exhibicionismu. Projevovat můžete nerozhodnost a oddalovat tak řešení problémů. Mohl byste pochybovat o svých schopnostech a trpět duševním napětím.

 

17. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur

Tento den vám dává do vínku nezávislost, cílevědomost, odvahu, sociální cítění, dobré pozorovací schopnosti, smysl pro detail a velkou vnitřní sílu. Jste připraven být aktivní a svými činy prospět nejen sobě, ale i druhým. Máte vůdcovské kvality, skvělé logické myšlení a smysl pro realizaci vašich vytyčených cílů. Hledáte netradiční řešení vzniklých situací a nebojíte se převzít odpovědnost. Na druhé působíte důvěryhodně a díky svým komunikačním schopnostem a objektivnímu pohledu na danou situaci snadno získáváte přízeň a podporu okolí pro vaše záměry. K životu potřebujete změnu, různorodost a mentální stimulaci, což vás může přimět cestovat, neboť máte potřebu vlastních životních zkušeností. Rychle se učíte a vzdělání spolu s pracovitostí, výkonností a bystrostí vám přinášejí zisk. Rád se posloucháte, a proto se pokuste dát prostor í ostatním. Vyvarujte se náladovosti, netrpělivosti, pesimismu, hašteřivosti, tvrdohlavosti, egoismu a neustálé snahy po sebepotvrzení.

 

18. říjen, Váhy, vládce Venuše, vládce dekanu Merkur

Tento den vám dává do vínku sebevědomí, vůdcovské a organizační schopnosti, cílevědomost, pohotovost, pracovitost, odvahu a intuici, ale současně i zájem o lidi kolem vás a jejich blaho. Jste otevřený novým poznatkům a pokroku a vaše zvídavost, nápaditost a všestrannost vám dávají široké možnosti volby směru ve vašem životě. Ke své spokojenosti potřebujete jistou dávku svobody, nezávislého myšlení, aktivitu a výzvy, neboť nejste typ člověka, který dokáže setrvávat v nečinnosti. Rád se setkáváte s druhými lidmi a umíte být příjemným, komunikativním a zábavným společníkem, jste odpovědný člověk, schopný instinktivně vycítit potřeby druhých a poskytnout pomoc, ať už dobrou radou, či skutečným vyřešením problému. Vztahy jsou pro vás důležité, ale bude dobré učit se vetší citové otevřenosti. Vyvarujte se především netrpělivosti, nesoustředěnosti, netolerantnosti, nekontrolovaných emocí, sobeckého jednání, čí naopak potlačování osobních zájmů ve prospěch druhých.

 

19. říjen, Váhy/Štír, vládce Venuše/Pluto, vládce dekanu Merkur

Jste individuální, sebevědomá, vůdčí, tvůrčí a vynalézavá osobnost plná síly, elánu a pochopení. Snadno se rozhodujete; učíte a přizpůsobujete se vyvstalým situacím a podmínkám. Motivují vás neustále nové podněty, příležitosti, a lidé. Chcete druhým porozumět a dokážete být velkorysý. Rád jste středem zájmu, obklopený přáteli a obdivovateli a svým Šarmem a komunikativností často přitahujete i pozornost jedinců opačného pohlaví. Zajímáte se o lidi, ale sám jste citově zdrženlivý, neboť si uvědomujete, že přílišná otevřenost vám může přivodit zranění. Negativně můžete pociťovat rozpolcenost mezi naplněním svých osobních představ a potřeb druhých. I přes svou společenskost se můžete uzavírat do svého vlastního světa, stát se samotářem, litovat sám sebe a lpět na svých názorech a vysokých požadavcích. Vyvarujte se egoismu, sebestřednosti, nevyrovnaností, náladovosti, výbušnosti, tvrdohlavosti či žárlivosti.

 

20. říjen, Váhy, Štír, vládce Venuše, Pluto, vládce dekanu Merkur

Mezilidské vztahy jsou pro vás velmi důležité a samota není nic pro vás. Jste člověk velmi společenský, bystrý, intuitivní, komunikativní a skvělý diplomat a vyjednavač se schopností přimet druhé ke svým vytyčeným pracovním či osobním záměrům. Pokud máte cíl, oplýváte rozhodností a pozoruhodnými myšlenkami a nápady. Máte smysl pro harmonii, umění a krásu. Nejvíce v životě získáte ze vztahů s ostatními lidmi, ale i vy dokážete druhé motivovat a obohatit. V intimních vztazích máte velkou potřebu citu a lásky. Vaše city vůči druhým mo-hou být mnohdy značně silné. Kritika ze strany ostatních vám ubírá na sebevědomí, a proto hledejte sebepotvrzení především v sobě samotném, nikoli v druhých. Negativně se můžete chovat sobecky, přecitlivěle, netrpělivě, nevyrovnaně, náladově, umíněně či úzkostně. Pokud možno se vyvarujte sklonů k podezřívavosti či snahy manipulovat s druhými, neboť tím nic nedosáhnete a nakonec se to stejně obrátí proti vám.

 

21. říjen, Váhy, Štír, vládce Venuše, Pluto, vládce dekanu Merkur

Jste člověk přátelský, otevřený, zvídavý, bystrý a vnímavý. Rád poznáváte něco nového a snažíte se jít do hloubky problému. Snadno se přizpůsobujete změnám a vaše flexibilita spolu se strategickým a taktickým myšlením vám umožňují snadněji dosahovat vytyčených cílů. Tíhnete ke spolupráci s druhými lidmi. Máte šarm, touhu žít naplno., odvahu a potřebu se nějakým tvůrčím způsobem vyjádřit. Dokážete se pro své záměry nadchnout a strhnout ostatní. Pokud víte, kam směřujete, projevujete značnou ctižádost. Díky vašim mnohočetným zájmům, všeobecnému rozhledu a komunikačním a diplomatickým schopnostem bez problémů navazujete kontakty a získáváte si jak přátele, tak obdivovatele. Negativně můžete plýtvat vlastní energií a ničeho nedosáhnout. Pozor na přílišnou kritičnost, egocentrismus, čí naopak na hledání vlastní identity v druhých. Následně byste mohl propadat nejistotě, rezervovanosti, nervozitě, náladovosti, obávat se změn či být závislým na někom či na něčem.

 

22, říjen, Váhy, Štír, vládce Venuše, Pluto, vládce dekanu Merkur

Vás Šarm, jemnost, laskavost, upřímnost a diplomatický um přitahují ostatní a dozajista vám v životě napomohou navázat mnoho užitečných kontaktů a dosáhnout úspěchů v záležitostech, které sledujete. Jste velmi citlivý a vnímavý vůči druhým a můžete se plně spolehnout na svou intuici. Působíte přesvědčivě, ale současně nespoléháte jen na kouzlo své osobnosti. Vaše úspěchy jsou podloženy pracovitostí, vytrvalostí, houževnatostí, organizačními a vůdcovskými kvalitami a smyslem pro reálné možnosti. Ač v citových záležitostech může převládat romantismus, idealismus a vášně, v pracovních sférách inklinujete k praktickému pohledu. V životě se chcete realizovat a rád se obklopujete něčím příjemným, krásným, komfortním či luxusním. Snažíte se vystupovat sebejistě a nerad odkrýváte své obavy, neboť jste si vědom své citlivosti a máte strach z ublížení. Negativně můžete být příliš náročný vůči druhým, projevovat netolerantnost, sobeckost, arogantnost, panovačnost, hádavost či propadat úzkostem a zklamáním.

 

23. říjen, Štír, Váhy, vládce Pluto, Venuše, vládce dekanu Pluto a Mars

Citlivost, všestrannost, tvůrčí předpoklady, nezávislost, rozhodnost a připravenost ke změně jsou hlavními charakterovými rysy, které vám tento den narození přináší. K vyvstalým problémům se stavíte čelem. Oplýváte značnou vnitřní silou, pevnou vůlí, houževnatostí, samostatností, soutěživostí, ambiciózností, ale i porozuměním pro druhé a jejich potřeby. Ke svým vytyčeným cílům zpravidla míříte přímo. Jste pracovitý, přemýšlivý a toužíte po realizaci svých představ. Jste otevřen poznání, cestování a dobrodružství, které vám napomáhají najít sebe sama. Vyhovuje vám být v kontaktu s lidmi. Vztahy jsou pro vás bytostně důležité, ale současně potřebujete pociťovat i notnou dávku nezávislosti a svobody. Pozor na sobeckost, umíněnost a tvrdou kritičnost, neboť v zápalu boje se umíte dotknout citlivých míst druhých a hluboce zranit. Posilujte pozitivní myšlení. V případě nevyvážených postojů můžete upadat do náladovosti, úzkostí, nespokojenosti a prázdnoty.

 

24. říjen, Štír, Váhy, vládce Pluto, Venuše, vládce dekanu Pluto a Mars

Umíte být skvělým přítelem. Jste velmi chápavý a vnímavý vůči potřebám druhých, pozorně nasloucháte jejich problémům a snažíte se být nápomocný dobrou radou a praktickým řešením. Máte smysl pro krásu a harmonii. Partnerství a vztahy hrají ve vašem životě důležitou roli. Ke spokojenosti potřebujete řád a stabilitu. Dokážete tvrdě pracovat, projevit praktické kvality a houževnatost. Silnou vůlí překonáváte překážky, které vám vstoupí do života. Negativně můžete projevovat značnou přecitlivělost, která vám ubírá na sebevědomí. Těžce řešíte situace, které se vás hluboce citově dotýkají. Pokud druzí neocení vaši vstřícnost, snadno se urazíte. Kladete vysoké nároky na sebe, ale i na druhé. Je třeba si uvědomit, že pro okolí může být obtížné dostát vašich vysokých požadavků. Své city neuzavírejte v sobě, ale naučte se dát je otevřeně najevo. Tvrdohlavost, nedůvěřivost, tajnůstkářství či pomstychtivost situaci zpravidla ještě zhorší.

 

25. říjen, Štír, Váhy, vládce Pluto, Venuše, vládce dekanu Pluto a Mars

Do vínku vám byla dána značná aktivita, dynamičnost, pracovitost, preciznost a intuice. Pokud vás něco skutečně zaujme, projevujete ctižádost, houževnatost, nadšení a rozhodnost a spolu s vůdčími a organizačními schopnostmi máte předpoklady uspět. Jste skvělý společník a práci dokážete spojit se zábavou. Umíte druhé pobavit, ale potřebujete pocit, že vás berou vážně. Svou moudrost získáváte důkladným pozorováním věcí a lidí a učíte se ze svých zkušeností. Vaše síla spočívá v překonání dřívějších zklamání a úžasné schopnosti poučit se z vlastních chyb. Překážky vás spíše zocelí, než by vám ubíraly na síle. Tento den posiluje vaši senzitivitu a emocionální hloubku. Vyvarujte se především tvrdohlavosti, netrpělivosti, náladovosti, impulzivnosti, pocitů ublíženosti a následné kritičnosti, když se události neubírají vámi očekávaným směrem. Ve vztazích by se mohla projevit žárlivost či sklony k tajnostem nebo závislostem.

 

26. říjen, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Pluto a Mars

Jste člověk oplývající velkou vnitřní sílou, odpovědností, výkonností, vůdcovskými a organizačními dovednostmi. Svou rozhodností, dobrými komunikačními schopnostmi a šarmem si získáváte přirozený respekt a snadno navazujete kontakty. Jste připraven obětovat se pro vámi vytyčený cíl a umíte o něm přesvědčit i své okolí. Máte bojovného ducha, a pokud opravdu o něco usilujete, nic vás nezastaví. Současné jste i velmi vnímavý, citlivý, ale tuto stránku povahy nedáváte příliš na odiv, neboť jste si vědom snadné zranitelnosti. Nechybí vám smysl pro harmonii a krásu. Negativně můžete neustále pochybovat o sobě samém, stát se tvrdohlavým, nespolečenským, rezervovaným a samotářským. Je třeba v životě udržovat rovnováhu ve všech směrech vašeho počínání. Pokud možno se vyvarujte arogantnosti, netrpělivosti, impulzivnosti, vypočítavosti, autoritativnosti či snahy ovládat či nějakým způsobem manipulovat s druhými, a to především v osobních vztazích.

 

27. říjen, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Pluto a Mars

Jste senzitivní člověk se skvělou intuicí, schopný prosadit své ideály. Ve druhých vzbuzujete autoritu a současné důvěru, což vám umožňuje naklonit si je k podpoře vašich záměrů. Máte odvahu a nebojíte se projevit svůj názor a chopit se moci a odpovědnosti. Jste skvělý vůdce. Ač uvnitř můžete prožívat vnitřní napětí a boj, navenek na sobě nedáváte nic znát a silou vůle klidné a soustředěně směřujete k dosažení cíle. V jádru jste přátelský, pracovitý, produktivní, věrný a oddaný jedinec. Pokud se naučíte zvládat své emoce, budete uskutečňovat své myšlenky a nenecháte se zastrašit odlišnými názory či odporem druhých, jste na dobré cestě uspět. Život berete až přespříliš vážně a je třeba si uvědomit, že nemusíte nést odpovědnost za celý svět. Především v osobních vztazích si dejte pozor na žárlivost, hádavost a majetnické tendence. Negativně můžete projevovat přecitlivělost, odtažitost, nedůvěřivost, sklon k tajnostem, vnitřnímu napětí či dramatickému vystupování.

 

28. říjen, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Pluto a Mars

Jste velmi intuitivní a kreativní člověk s bystrým a zvídavým myšlením a chcete věcem přijít na kloub. Projevujete odvahu, nezávislost, pracovitost a vytrvalost. Pokud si důvěřujete, dosáhnete všeho. Jste vůdčí, rozhodný, vynalézavý a vytrvalý typ s dobrými komunikačními schopnostmi. Nechybí vám ctižádost, odvaha a soutěživost. Partnerstvím či týmovou prací můžete získat mnohé, ať již v dosahování svých cílů, nebo v poznání sebe sama. Opakovaně můžete řešit vnitřní konflikt mezí touhou po partnerství a potřebou nezávislosti. Jste mírumilovný člověk, ale jakmile vás někdo chce spoutat, můžete se snažit ze situace vymanit a tím ranit ostatní. Na druhou stranu jste pro lásku ochoten i mnoho obětovat. Negativně můžete projevovat dominanci, chlad, konfliktnost, tvrdohlavost, výbušnost, urážlivost či se můžete stát nerealistickým, nemotivovaným a závislým na druhých. Bude třeba učit se držet

 

29. říjen, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Pluto a Mars

Patříte k silným osobnostem, schopným využít svůj šarm, hluboký vhled, vnímavost a citlivost vůči druhým a dosáhnout postavení, moci či pravdy. Snadno přitahujete lidí a nerad jste sám. Jste veselý a zábavný společník, vždy máte co nabídnout a umíte vytvořit harmonické prostředí. Snažíte se odkrývat tajemství, ať už v lidech, či v životě vůbec. Spolupráce s druhými je pro vás přínosná. Vy na oplátku dokážete poskytnout oporu a pomoc. Vyznačujete se velkou odpovědností a rozhodností, což jsou příznivé vlastností pro dosažení trvalého úspěchu. Jste tak trochu tajnůstkař, nerad si necháváte nahlédnout do karet a své nejniternější pocity uchováváte v sobě. Obvykle poněkud znervózníte, máte-li pocit, že se k vám někdo moc přibližuje. Jste skvělý stratég a protivníka umíte dokonale zmást. Vyvarujte se sklonu k manipulaci s druhými, zasahování do jejich životů, stejně jako nečestnosti, sobeckosti, náladovosti, netrpělivosti či snahy usilovat jen o vlastní prospěch. Můžete se následně cítit osamělý.

 

30. říjen, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Pluto a Mars

Tento den vám dává do vínku značnou duševní činorodost, bystrou mysl, rychlou schopnost úsudku a tvořivost. Komunikace je pro vás velmi důležitá a máte skvělé předpoklady vládnout slovem. Nebojíte se hájit své názory a máte jasnou představu o tom, co chcete a co je pro vás přijatelné. Vaše ostré poznámky dokáží vaše oponenty odkázat do patřičných mezí. Obvykle však vůči druhým vystupujete přátelsky, otevřeně a čestně a svým šarmem a přitažlivostí si druhé získáváte na svou stranu. Díky své sebejistotě a rozhodnosti dokážete mnohé. K životu potřebujete aktivitu, změnu a značnou dávku svobody pro své zájmy. Jste optimista, velmi zvídavý, s touhou po dobrodružství. Nuda vám bere radost ze života. Z negativních vlastností si především dejte pozor na přílišnou sebejistotu a vypočítavost Překrucujete vyřčená slova, až druhé donutíte vzdát se. Dokážete slovně zranit. Inklinovat můžete k náladovosti, netrpělivosti, neústupnosti, neprůhlednosti, tříštění energie či žárlivosti.

 

31. říjen, Štír, vládce Pluto, vládce dekanu Pluto a Mars

Máte silnou vůli a jste schopný, pracovitý, rozhodný, ctižádostivý a toužíte po sebevyjádření. Víte, co chcete, a dokážete houževnatě sledovat vytyčený cíl a uskutečnit své nápady. Sám na sebe kladete vysoká měřítka a pracujete velmi tvrdě. Úspěšnými výsledky svých činů si potřebujete neustále potvrzovat svou sebedůvěru. Vyznačujete se odpovědností a organizačními a praktickými dovednostmi. Máte smysl pro hodnoty. Jste skvělý stratég a všímáte si přicházejících příležitostí. Důležitá je pro vás komunikace a kontakt s druhými lidmi. Upřednostňujete společnost a blízkost přátel. Vůči ostatním jste velkorysý, milý a ohleduplný a vyžadujete od nich čestnost a loajalitu. Cítíte-li se oklamán, vyzařujete chlad, bojovně se stavíte do protiútoku a sarkasmem a jedovatými poznámkami si kolem sebe tvoříte obrannou hradbu. Můžete se zaměřovat pouze na sebe a být sobecký, umíněný, podezíravý, panovačný, zlomyslný či lhát, klamat a využívat bezbrannosti jiných.