Jdi na obsah Jdi na menu
 


prosinec

26. 5. 2011

Prosinec

1. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Mars

Tento den vám dává hodně energie a odvahy prosadit své ideály. Nerad hrajete druhé housle. Vyžadujete svobodu, nezávislost a na vaší cestě životem vám pomáhá vaše silná vůle, disciplína a schopnost zaměřit se na vytyčený cíl. Váš přístup k okolí se vyznačuje otevřeností, upřímností a přímostí a díky svému šarmu, optimismu a velkorysosti získáváte mnoho přátel i obdivovatelů. Rád se pouštíte do věcí nových a neprobádaných a nalézáte neobvyklé cesty. Nelze vám upřít výkonnost, rozhodnost a vytrvalost. Dokážete tvrdě pracovat, a pokud jste vnitřně přesvědčen o správnosti vašeho cíle, není pochyb, že dosáhnete uspokojení, ale i finanční odměny. Jako každá jednička si dejte pozor především na sklony k diktátorství, egocentrismu, sobectví, nesmlouvavosti a rezolutností. Učte se kompromisům a spolupráci s ostatními. Uvidíte, že vaše individualita tím nikterak neutrpí, vaše vztahy se zharmonizují a možná i vy se stanete méně nervózním a netrpělivým.

 

2. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Mars

Protože se dokážete vcítit do potřeb druhých, zpravidla vaše činy směřují nejen k uspokojování osobních potřeb, ale i k uspokojování požadavků druhých. Vnímavost, takt, komunikační schopností a vaše přátelská povaha vám usnadňují navazovat kontakty s druhými lidmi, což můžete skvěle využít nejen v osobním životě, ale i v práci. Jste podnikavý, nebojíte se riskovat a máte dobře rozvinutou intuici. Tato kombinace vám umožňuje správně nasměrovat vaši energii. Své originální nápady jste schopen převést do reálné podoby. Možná se budete muset naučit více důvěřovat sobě samému a nehledat sebepotvrzení u druhých. Věříte na lásku a svým milovaným jste schopen mnohé odpustit. Pozor na náladovost, která pravděpodobně plyne ze skutečnosti, že chcete být vstřícný, ale na druhou stranu chcete prosadit své cíle. Bude třeba v tomto směru udržovat rovnováhu, neboť přílišná vstřícnost a následné stažení se do sebe nebudou nikomu z účastněných přinášet uspokojení.

 

3. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Mars

Komunikativnost, kreativita, energičnost, činorodost, bystrost a zvídavost jsou nejvýraznějšími vlastnostmi, které vám přináší tento den. Pokud si vytknete nějaký cíl, dokážete jej houževnatě a cílevědomě sledovat. Nechybí vám odvaha, kuráž a nebojíte se riskovat. Rád se pouštíte do věcí nových a neprobádaných. Jste plný energie a s vaším optimismem, nadšením a rozhodností zdoláváte překážky. Toužíte po změně a jste rád, pokud se něco děje, jinak se snadno začnete nudit. Jste člověk družný a máte potřebu být mezi lidmi, nějakým způsobem se vyjádřit a své poznatky a postřehy předat druhým. Snadno se stáváte středem zájmu. O přátele obvykle nemáte nouzi. Pozor si dejte na tříštění energie. Rád se necháte strhnout k novým projektům a můžete zapomenout dotáhnout do zdárného konce dříve vytyčené cíle. Své city obvykle uzavíráte v sobě a bude dobré naučit se větší otevřenosti. Přílišné přehánění a sklon k výstřednosti vám mohou přivodit pocity prázdnoty

 

4. prosinec. Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Mars

Nelze vám upřít energičnost, pracovitost, houževnatost, vytrvalost, silnou vůli, praktické, organizační a vůdcovské dovednosti a schopnost tvrdě pracovat. Jste podnikavý, máte vysoké ideály a dokážete je zakotvit do reality a dát jim hmatatelnou podobu. Mars vám poskytuje dostatek energie a odvahu pouštět se do složitých projektů a nebát se riskovat. Máte hodné vnitřní síly postavit se všem překážkám, které vám vstoupí do cesty. Umíte spojit opatrnost s pružností. Jste učenlivý, hodný důvěry a dokážete se zapálit pro věc. Nepodceňujete materiální rovinu a zpravidla jste skvělým finančníkem. K vyrovnanému životu potřebujete stabilitu, řád a dosáhnout poznání, že vytyčeného cíle lze dosáhnout trpělivostí a dodržováním postupných kroků. Z negativních vlastností se především vyvarujte přílišné dominance, tvrdohlavosti, bezcitnosti, výbušnosti, vzpurnosti, vnucování názorů druhým, neochoty ke kompromisu, nestálosti a nedůvěry v sebe sama.

 

5. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Mars

Jste optimista toužící dosáhnout úspěchu a věříte v pozitivní výsledek svého snažení. Máte čilého ducha, zdravý rozum a energii dovést své záměry do úspěšného konce. Toužíte-li někoho či něco získat, jdete neúnavně za svým a umíte si naklonit ty, kteří vám mohou být na této cestě nápomocni. Máte potřebu být druhým užitečný a býváte velice obětavý, ale v podmínkách., které si sám určíte. Jste velmi aktivní, toužíte po vědění a máte Široký intelektuální záběr. V jádru jste dobrodruh upřednostňující svobodu, různorodost a změnu. Snadno se přizpůsobujete vyvstalým situacím a rychle se rozhodujete. Jste člověkem činu a berete život tak, jak přichází. Svou citlivost skrýváte. Nejste-li pochopen, stáváte se zahořklým, zamlklým či popudlivým. Naučte se Vybírat správné cíle a posilujte odpovědnost. Ve vašich přáních a tužbách může zavládnout zmatek, který vede k neúspěchu. Vyvarujte se neopatrnosti, vrtkavosti, povrchnosti a impulzivního jednání.

 

6. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Mars

Jste přátelská, společenská a podnikavá bytost. Rád vyhledáváte společnost lidí, kteří mohou obohatit vaše znalosti Či usilují o stejný nebo obdobný cíl jako vy. V jádru jste lidský a chápavý idealista, mající soucitné a otevřené srdce pro druhé, a1 snažíte se ostatním nějak pomáhat. Svému okolí přinášíte zpravidla štěstí a rychle přilnete k těm, kteří vás přitahují a s nimiž se cítíte dobře. Pozor však, abyste se nenechal druhými uvést v omyl a nesešel z vaší vytyčené cesty. Je třeba naučit se vybírat lidi, kterým věnujete svou pomoc a energii. Pravděpodobně budete v životě řešit konflikt, do jaké míry věnovat čas sám sobě a svým cílům a kolik času a energie dát druhým, kteří žádají o pomoc. Budete se muset vyrovnat s vnitřní nejistotou a důvěřovat sobě samotnému a nehledat sebepotvrzení u druhých. Citlivost a romantické sklony můžete skrývat pod nevrlou, snobskou a ironickou maskou. Pozor na netoleranci, nevypočitatelné a výbušné chování, tvrdohlavost, nespolehlivost nebo lenost.

 

7. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Mars

Oplýváte originálními nápady, nerad chodíte po vyšlapaných cestách, vyhýbáte se rutině a působíte jako průkopník. Jste zvídavý a vaše touha po dobrodružství a poznání vás může zavést k cestám do neznáma a k odhalování pravd, kterých si doposud nikdo nevšiml, neboť jako každá sedmička jste velmi vnímavý vůči všem detailům. Za svými ideály dokážete jít vytrvale a mnohdy zapomínáte na realitu života. Máte vysoké ambice, které jsou poznamenány filosofickým nadhledem. Nelíbí se vám nespravedlnost a díky svému porozumění pro bolest a utrpení druhých se vám ostatní mohou svěřovat se svými obtížemi. Vy sám si své problémy necháváte pro sebe. Upřednostňujete nezávislost a nerad někomu zodpovídáte. Své věci si řešíte po svém. Posilujte disciplínu a vyvarujte se neklidu, nervozity a nevyrovnanosti. Pozor na sobectví, podléhání iluzím a falešným představám, impulzivní jednání, přílišné uzavírání se do sebe či obtížné vyjadřování citů a nálad.

 

8. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Mars

Působíte rozhodně, odvážně a oplýváte výjimečným odhodláním dosáhnout svých vytyčených ideálů. Chcete se uplatnit a dosáhnout vůdčího postavení, neboť osmička se pojí s mocí, dominancí, organizačními schopnostmi a následně i hmotným úspěchem. Máte své zásady., spoustu energie a odvahu překonat vyvstalé překážky. Potřebujete pocit nezávislosti a nesnášíte omezení. Jste schopný realizátor, který se umí ovládat a nenechá se svést na scestí. Věci a události máte rád pod kontrolou. Rychle chápete, sbíráte informace a dokážete si logicky naplánovat postupné kroky vedoucí k dosažení cíle. Vůči druhým vystupujete velkoryse a usilujete o čestné jednání, přímost, otevřenost a spravedlivost. Vyvarujte se prudkého a neuváženého chování a neochoty k uzavírání kompromisů. Svým ambicím jste ochoten obětovat mnohé. Neopomínejte svou citovou stránku života, neboť je třeba naučit se udržet rovnováhu. Pozor na netrpělivost, nezodpovědnost a vnitřní nespokojenost.

 

9. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Mars

Máte odhodlání dostat to, co chcete, a pravděpodobně tomu napomáhá vaše přímočarost a z ní plynoucí moment překvapení, který nikdo neočekává. Snadno se dostáváte k jádru věcí a neutápíte se ve zbytečných analýzách. Vystupujete zpravidla čestně, odpovědně, velkoryse a přátelsky a podvodné či manipulativní jednání jiných se vás dotýká. Váš optimismus a nadšení vám získávají přízeň druhých. Vaše značná vnímavost, intuice a ideály vás vedou na vaší cestě životem. Potřebujete změnu, svobodu a nová poznání, která rozvíjejí vaši kreativitu. Ač mnohdy vzplanete hněvem, rychle odpouštíte a zapomínáte na vzniklé šrámy. Přes zdání ješitnosti a dravosti si nebýváte jist sám sebou a hledáte sebepotvrzení u druhých. Netrpělivost vůči pomalejšímu myšlení okolí a nepochopení pro chyby a omyly druhých vám mohou ubírat na oblíbenosti. Vyvarujte se impulzivního jednání a zbrklých rozhodnutí. Jste snadno zranitelný, neboť druhým příliš důvěřujete. Pozor na úniky z reality.

 

10. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Mars

Máte touhu, ale i vrozenou schopnost uskutečnit své ideály a tvůrčí záměry. Vaše bohatá představivost, vynalézavost, posílená intuice a mimořádná vnímavost vám napomáhají k dosahování vární vytyčených cílů. Dar tvoření je však nutné podpořit sebekázní, disciplínou a trpělivostí. Jste individua-lista a vůdčí typ, který nerad přijímá příkazy druhých. Rád jdete svou cestou. Upřednostňujete samostatnost a svobodu volby a rozhodování. Jste velmi činorodý, aktivní, odvážný a podnikavý jedinec, který ke své spokojenosti potřebuje dob-rodružství, změnu a nové podněty. Jste společenský a přátelský a vůči okolí vystupujete přímo a otevřeně. Vaše citlivost z vás činí skvělého psychologa. Vyvarujte se dominantního jednání, egoismů a pocitu, že se kolem vás točí celý svět. Vaše přímost může v ostatních mnohdy vyvolávat dojem netaktnosti a neohleduplností. Pokud neuskutečníte své cíle, můžete propadat frustracím, cítit se nenaplněný, chovat se arogantně či se uzavírat do sebe.

 

11. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Mars

Máte vysoké ambice a váš optimismus posiluje vaši sebedůvěru a pocit, že se vše musí podařit. Překážky vás tak snadno neodradí a jste neustále puzen postupovat na cestě vpřed. Jste úžasně Činorodý jedinec, nabitý energií a oplývající dostatkem sil, aby vaše smělé plány došly realizace. Hledáte pravdu ve prospěch lidstva a kromě idealismu se ve vás pojí Í silná intuice, vnímavost a pokora. Kromě lásky k lidem a respektu vůči jiným se vyznačujete přímostí, otevřeností, odvahou, výkonností, rozhodností, průkopnictvím, vůlí zvítězit a smyslem pro seberealizaci. Dokážete se skvěle ovládat a kontrolovat. Své city a pocity zpravidla nedáváte na odiv. Hodíte se do vůdčích pozic a snadno si získáváte respekt a autoritu. V nitru své duše toužíte po obdivu, uznání a bohatství a lichotky by mohly podporovat vaši pýchu. Pozor vsak, abyste nevnucoval svou vůli druhým a nestal se panovačným, krutým, podrážděným a zlostným. Vyvarujte se sklonu k netrpělivosti, manipulací, podezřívavosti a netaktnosti.

 

12. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Slunce

Toužíte překonat sám sebe a chcete být nějakým způsobem užitečný. Oplýváte vitalitou a životadárnou silou. Máte potřebu se nějakým způsobem vyjádřit a uplatnit svou osobitost a ctižádost. Vůči okolí jste obětavý, velkorysý, nezištný a umíte být druhým oporou. Uznání a ocenění posilují vaše sebevědomí. Vyznačujete se bystrou myslí, kreativitou, podnikavostí, komunikačními dovednostmi, schopností jednat s lidmi a přesvědčit je o svých záměrech. Vaše touha po vědění vás podněcuje ke vzdělávání a zdokonalování duchovní i citové stránky osobnosti. Snadno se dokážete nadchnout. Potřeba být aktivní vás neustále popohání kupředu. Máte-li motivaci a cíl, jste schopen velmi tvrdě pracovat. Je třeba naučit se jednat v souladu se svými sny a představami. Negativně se můžete chovat sebestředně, arogantně a snažit se druhé ovládat, či naopak se můžete druhým příliš obětovat a odevzdávat. Může se z vás stát nepraktický snílek podléhající iluzím a lpící na věcech, hodnotách či prostředí.

 

13. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Slunce

Tento den vám dává do vínku odpovědnost, činorodost, schopnost tvrdě pracovat, zvídavost, touhu po vědění, pozitivní myšlení a snahu prosazovat se. Oplýváte organizačními a vůdcovskými dovednostmi a svou trpělivostí, soustředěností a houževnatostí se můžete dopracovat k vynikajícím výsledkům, uznání a hmotnému zajištění. Vaše nadšení a touha zasadit se za vytyčené ideály vám napomáhají získat si druhé na svou stranu Či alespoň sklidit jejich pozornost a obdiv, který posiluje vaše sebevědomí. Jste přátelský, společenský, duševně velmi čilý, s vynikajícím verbálním projevem. Vaše otevřenost vůči poznání a všemu novému vám poskytuje neustále nové možnosti, a ačkoli prahnete po změně a dobrodružství, současně máte i potřebu jistého řádu, stability a pocitu bezpečí. Vyznačujete se přímostí a otevřeností, které mnohdy působí jako netaktnost a ostrá kritika. Váš ostrý jazyk často zasahuje city druhých. Pozor si dejte na egoismus, tvrdohlavost, citovou uzavřenost až chlad.

 

14. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Slunce

Snoubí se ve vás nezávislost, samostatnost, cílevědomost, houževnatost, praktičnost, svobodymilovnost a snaha se nějakým způsobem uplatnit, prosadit a projevit svou individualitu. Ač toužíte po dobrodružství a vzrušení, současně usilujete i o stabilitu a bezpečí. Jste podnikavý jedinec a díky své přemýšlivé povaze si zpravidla vaše aktivity předem plánujete a zvažujete každý jednotlivý krok. Uvědomujete si, že vědění vám poskytuje svobodu a moc rozhodovat se sám za sebe. Jste zvídavý a toužíte po poznání a změně, což vás může podněcovat k činorodosti a kreativitě, podnítit touhu cestovat čí vyvolávat neklid. Přitahujete k sobě jedince, od kterých se můžete něčemu přiučit. Pokud fungujete pozitivně, vyzařujete zdravé sebevědomí. Jste člověk přímý a nemáte rád, když vám někdo organizuje život. Umíte být velmi dominantní, nekompromisní a tvrdohlavý. Vyvarujte se tříštění energie, nestálosti či sklonu utíkat před problémy v naději, že se vyřeší samy.

 

15. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Slunce

Chcete žít intenzivní život a potřebujete se pro něco nadchnout, být něčím zaujatý, dostávat neustále nové podněty, mít předmět touhy a z něčeho se těšit. Máte rád volnost a nevázaný život a rutina není nic pro vás. Rychle se učíte, přizpůsobujete a dokážete rozpoznat dobré příležitosti. Ačkoli je vaše povaha hodně dobrodružná, součtová šestka poukazuje na potřebu rodiny a harmonického domova, který se stává základnou pro vaše odvážné výpravy. Jste individualita, vůdčí a rozhodný jedinec a chcete se projevit a něčeho dosáhnout. Vaše společenskost, optimismus, přátelskost a velkorysost vám napomáhají navazovat kontakty s druhými lidmi. Máte zdravé sebevědomí, a pokud se pro něco rozhodnete, umíte svůj cíl naplnit. Vůči okolí jste vnímavý a uvědomujete si význam spolupráce s druhými lidmi, která vám může přinést mnoho pozitivního. Z negativních vlastností se vyvarujte sklonu k do-minanci, sebestřednosti, rozmařilosti, lačnosti, nestřídmosti, předrážděnosti čí vznětlivosti.

 

16. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Slunce

Máte své ideály a v životě bude třeba naučit se důvěřovat svému vnitřnímu hlasu, který prostě nesmíte ignorovat. Touha uspět a odvaha postavit se překážkám vás vybičují k pozoruhodným výkonům. Odhodlaně se pouštíte do uskutečňování svých ideálů. Hrdost vám nedovoluje přiznat omyl, ale současně máte i potřebu vše si vyzkoušet na vlastní kůži a sám dosáhnout poznání a pochopení. Vaše hrdost je zpravidla zasloužená, neboť díky své odvaze, vůdcovským kvalitám, odpovědnosti, vytrvalosti, houževnatosti, pečlivosti a schopnosti tvrdě pracovat jste schopen své vize realizovat. Snadno si všímáte důležitých detailů a rychle se dostáváte k jádru věci, což vám usnadňuje zbavovat se problémů. Svým vystupováním, přesvědčivostí, sebejistotou a diplomatickým umem si získáváte ostatní a váš smysl pro humor a zábavu z vás činí příjemného společníka, Vyvarujte se povýšenosti, sebestřednosti, výstřednosti, nezodpovědnosti, přílišné nespokojenosti, podezíravosti a obav.

 

17. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Slunce

Tento den vám dává do vínku optimismus, ambicióznost, bystrou a pohotovou mysl, tvůrci sílu, představivost, vynalézavost, zdravý rozum a sebevědomí. Jste nezávislý jedinec, který si rád vše vyzkouší na vlastní kůži. Máte velkou vnitřní sílu a touhu zapojit se do dění a sledovat své vytyčené ideály. Vaše činorodost, energičnost, rozhodnost a podnikavost vám dovolují plně projevit vlastní individualitu a nebojíte se chopit i vůdčího postavení. Nejste typ samotáře a přitahuje vás společnost. Díky svým komunikačním schopnostem, diplomatickým dovednostem a okouzlujícímu vystupování zpravidla nemáte 'problém navazovat nové kontakty a najít si přátele. Spolupráce s druhými vám vyhovuje a můžete díky ní dosáhnout mnoha výhod a uskutečnit své vize. Kupředu vás pohání zvídavost a touha po poznání. Dovolte Í jiným projevit svou jedinečnost. Vyvarujte se egoismu, tvrdohlavosti, panovačnosti a posedlosti úspěchem či majetkem. Neúspěch vám snadno ubírá na sebejistotě.

 

18. prosinec, Střelec, vládce Jupiter, vládce dekanu Slunce

Oplýváte bohatou představivostí a fantazií. Dokážete tvrdě pracovat, aby se vaše vize staly skutečnou realitou. Máte schopnost vytvářet si svůj neobyčejný svět, kde se uzavíráte v období obtíží a čerpáte zde značné množství energie a inspirace. Jste všestranně nadaný člověk, velmi tvořivý, aktivní a pracovitý, se skvělými organizačními a vůdčími dovednostmi. Jste výkonný a schopný projevit svou individualitu v plné síle. Vaší silnou stránkou je komunikační a diplomatický um a spolu s touhou po vědění se z vás stává příjemný společník. Díky své přímosti, zásadovosti, starostlivosti a zdravému sebevědomí vyvoláváte v druhých důvěru a nejednou si k vám přijdou pro dobrou radu. Jste vnímavý a dobrý psycholog. Snažíte se být druhým prospěšný a umíte jim být oporou v těžkých chvílích života. Vyvarujte se zbytečných obav, strachů a úzkostí. Kladete na sebe, ale i na ostatní vysoké nároky, z čehož může plynout pýcha, arogance, kritičnost či vnitřní napětí.

 

19. prosinec, Střelec, Kozoroh, vládce Jupiter, Saturn, vládce dekanu Slunce

Tento den posiluje vaši vnitřní touhu prosadit se jako jedinec Oplýváte sebevědomím, vitalitou, silnou vůlí, průbojností a osobitosti. Jste vůdčí typ a věci máte rád pod kontrolou. Chcete jako Slunce zazářit na obloze a nespokojíte se s podřízeným postavením, ale současně usilujete o to být svými činy prospěšným a o své poznatky se chcete podělit s druhými lidmi. Jste nezávislý, nápaditý a tvůrčí jedinec. Vyznačujete se smyslem pro povinnost a odpovědnost a své vize dokážete odhodlaně sledovat a vynaložit mnoho energie, aby se staly skutečností. Vyvarujte se nedostatku sebevědomí, který vede k pesimismu, či naopak k přílišné ambicióznosti, egocentrismu, nadřazenosti, tvrdohlavosti a majetnickosti. Posilujte trpělivost a toleranci. Přílišné lpění na vašich názorech a vysokých požadavcích může vést k neochotě ke kompromisům, k náladovosti a pocitům osamocení.

 

20. prosinec, Střelec, Kozoroh, vládce Jupiter, Saturn, vládce dekanu Slunce

Tento den ve vás probouzí touhu k činu ve jménu velké věci či nějakého ideálu. Překážky na této cestě překonáváte trpělivostí, houževnatostí a vírou v sebe sama a své schopnosti. Vaší devizou je smysl pro spolupráci, vnímavost, intuice, šarm, vřelý přístup a porozumění pro druhé. Vaše skvělé diplomatické dovednosti vám napomáhají dosáhnout vašich vizí. Jste otevřený poznání a nejvíce se učíte prostřednictvím druhých. Cítíte za vše vnitřní odpovědnost a berete na sebe současně i vínu. Pokud v sobě rozvinete vlastní vnitřní harmonii a stanovíte si své hranice, stanete se emocionálně vyrovnaným a dokážete vyniknout v mnoha oblastech. Váš dar v podobě vnímavosti může negativně způsobovat vaši značnou přecitlivělost. Kritika okolí snadno sráží vaše sebevědomí. Vyvarujte se závislosti na druhých a snaze se pro ostatní obětovat, což může vést k nerozhodnosti, sebelítosti, frustracím čí netoleranci a zatvrzelosti. Mějte na paměti, že to, co je dobré pro vás, nemusí být dobré pro druhé.

 

21. prosinec, Střelec, Kozoroh, vládce Jupiter, Saturn, vládce dekanu Slunce

Jste člověk velmi společenský, nezávislý, kreativní, vynalézavý a všestranně nadaný. Máte odvahu, a pokud si něco vezmete do hlavy, vaše ambice, vytrvalost, rozhodnost, soustředěnost a zapálenost pro věc vám zpravidla umožní projevit naplno svou individualitu a realizovat vaše sny. V jádru jste optimista a věříte v úspěch a v sebe sama. Mísí se ve vás ideály, ale současně máte i realistický pohled na věc, což vám napomáhá svou energii cíleně směrovat a uskutečňovat vaše vize. Máte široký přehled a záběr a zpravidla se zabýváte více věcmi najednou. Vůči druhým se chováte přátelsky, otevřeně a velkoryse a svým nadšením je umíte strhnout na svou stranu. Oplýváte skvělými komunikačními schopnostmi a stáváte se příjemným společníkem. Svou přirozeností budíte respekt a obdiv druhých. Vyvarujte se netrpělivosti, neklidu, nervozity, tříštění energie a nedovedení svých záměrů ke zdárnému konci. Dokážete druhé velmi zranit.

 

22. prosinec, Kozoroh, Střelec, vládce Saturn, Jupiter, vládce dekanu Saturn

Tento den vám dává do vínku zvýšenou intuici, citlivost a současně realistickou a solidní základnu. K vašim kladům lze přičíst vůdcovské a organizační dovednosti, ambicióznost, praktičnost, trpělivost, vytrvalost, houževnatost, disciplínu, značnou vnímavost a schopnost jednat s lidmi, což jsou vlastnosti, které zpravidla vždy přinášejí úspěch. Chcete odvádět skvělou práci a očekáváte nejen slovní, ale í finanční ocenění. Materiální stránka je pro vás v životě důležitá. Rád za sebou vidíte hmatatelné výsledky. Jste přátelský a nejste typ samotáře. Vůči druhým vystupujete velkoryse, ale dokážete být Í tvrdý a nekompromisní, pokud se cítíte být v právu. Máte smysl pro spravedlnost a výrazný ochranitelský instinkt. Snažíte se být druhým nápomocen a svým blízkým býváte oporou. Pozor na sobeckost a majetnickost. Kolísání mezi pesimismem a optimismem vám může ubírat energii. Vaše značná přecitlivělost vede k citové izolaci a uzavírání se do sebe.

 

23. prosinec, Kozoroh, Střelec, vládce Saturn, Jupiter, vládce dekanu Saturn

Jste člověk velmi vnímavý a schopný soustředit se na vámi vytyčený cíl. Jste plný nápadů a vaše rychlé myšlení, rozhodnost, vůdčí schopnosti, odpovědnost a výkonnost vás mohou vést po cestách směřujících pomalu, ale jistě k úspěchu. Pěstujte trpělivost. Máte odvahu a vysoké ambice a své kreativní vize jste schopen uvést do reality. Rád poznáváte nové lidi. Duší jste dobrodruh toužící po poznání a vědění a něco vás neustále pohání do nových činností. Jste společenský jedinec se skvělými komunikačními schopnostmi, který nezkazí žádnou legraci. Snadno si získáváte přátele a obdivovatele. Nebojte se citové otevřít; uvidíte, že se vaše osobní vztahy výrazné zkvalitní. Usilujte o vnitřní harmonii a vyrovnanost, jinak byste mohl tříštit energii, chtít toho mnoho stihnout a nakonec nedotáhnout nic do konce. Chcete partnera, ale i nezávislost. Tato nerovnováha spolu s vaší citovou uzavřeností, která mnohdy působí jako chlad či sobeckost, může odradit ty, kteří jsou vašemu srdci velmi blízcí.

 

24. prosinec, Kozoroh, Střelec, vládce Saturn, Jupiter, vládce dekanu Saturn

Vyznačujete se rozvahou, odpovědností, spolehlivostí, podnikavostí a pracovitostí. Jste ambiciózní a zpravidla za vás mluví vaše činy, které jsou podloženy praktickou dovedností a uvážlivým a promyšleným jednáním. Postupujete vytrvale, disciplinovaně a odvádíte kvalitní práci. Toužíte po stabilitě, pořádku a harmonii. V srdečních záležitostech se vyznačujete sebeovládáním. Milujete hluboce a z celého srdce, ale nedovedete to otevřeně projevit. Pokud však opravdu milujete, jste ztělesněním věrnosti a svou přízeň můžete projevovat budováním základů a bezpečí pro své milované. Rodina a harmonické zázemí hrají ve vašem životě významnou rolí. Jste precizní a při posuzování druhých můžete být mnohdy velmi tvrdý. Příkoří a urážky těžko zapomínáte. Nejste sice mstivý, ale vaše tvrdohlavost a zatvrzelost mohou přejít v bezohlednost a vypočítavost. Vyvarujte se pesimismu, přecitlivělosti, nedůvěry v sebe sama, podceňování se ČÍ přílišné touhy po materiálním zabezpečení.

 

25. prosinec. Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Saturn

Vnitřně toužíte po dokonalosti, což vás nutí tvrdě pracovat a usilovat o co nejlepší výkony. Jste bystrý a přemýšlivý jedinec a uvědomujete si důležitost vzdělání. Zpravidla však k poznání docházíte nejen studiem, ale i cestou osobních zážitků a zkušeností. Jste všímavý vůči detailům a dokážete pečlivě postupovat krok za krokem, plánovat a použít účelnou strategii k dosažení cíle. K tomu vám napomáhají vaše praktické dovednosti, vrozená kreativita, vytrvalost, podnikavost a schopnost plně se koncentrovat. Váš šarm vám získává přízeň okolí. Současně jste velmi vnímavý vůči potřebám druhých a neodmítnete pomoc, pokud je to třeba. Berete vše příliš vážně, a pokud věci a události nejdou podle vašich představ, můžete podléhat sebe-podceňování, pocitům zklamání, vnitřní nespokojenosti a nervozitě. Vyvarujte se náladovosti a podléhání pesimismu, což vás vede k neuváženým činům. Neobávejte se změn. Posilujte trpělivost, pozitivní myšlení a mějte důvěru v sebe sama.

 

26. prosinec, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Saturn

Oplýváte velkou vnitřní sílou a pevnými zásadami. Jste orientován na lidi a důležitá je pro vás rodina. Zpravidla svůj život stavíte na pevných základech. Vaše bystrost, spolehlivost, soustředěnost, organizační a vůdcovské dovednosti a rozhodnost budí u druhých respekt a dávají vám předpoklady postavit se do čelných pozic. Snažíte se dosáhnout nejen mocí, vlivu a úcty, ale chcete postoupit o krok kupředu. Současně je pro vás důležitá i materiální stránka a finanční ocenění. Máte odvahu pustit se do velkolepých projektů a jste schopen velkého odříkání, sebezapření, ale i bojové pohotovosti, abyste svůj vytyčený cíl naplnil. Pokud se budete spoléhat na své vlastní síly, není pochyb, že znáte předpoklady jich dosáhnout. V jádru jste citlivý člověk mající potřebu harmonie, lásky a rád se obklopujete krásou. Pozor na netolerantnost, přehnané ambice, přílišný materialismus, touhu po moci čí sklon ovládat druhé. Je třeba udržovat rovnováhu ve všech směrech vašeho počínání.

 

27. prosinec, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Saturn

Své ideály a ambice umíte zasadit do pevného základu a postupně, krok za krokem, na něm vystavět svůj stabilní a trvalý úspěch. Máte odvahu a odhodlání prosadit své rozhodnutí a záměry s plným nasazením. Když víte, co chcete, umíte velmi tvrdě pracovat a díky své vnímavosti, vstřícnosti, přátelskosti a diplomatickému taktu si snadno získáváte okolí na svou stranu. Nechybí vám odpovědnost, vytrvalost, důslednost, praktičnost a strategická obratnost. Váš smysl pro detail, skvělé pozorovací schopnosti, cit a intuice vám napomáhají dosáhnout vašich cílů. Partnerství je pro vás důležité, a i když občas potřebujete samotu, abyste si srovnal své myšlenky, rozhodně v ní nechcete zůstat natrvalo. Jste společenský a máte rád lidi. Jste vždy připraven nabídnout pomoc či alespoň dobrou radu. Mnohdy trváte na svém stanovisku a nerad přijímáte rady druhých. Vyvarujte se proto sklonu k netolerantností, nekompromisnosti, tvrdohlavosti, aroganci a hádavostí. Usilujte o emocionální vyrovnanost.

 

28. prosinec, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Saturn

Vyznačujete se výjimečnou silou charakteru, pevnou vůlí, nezávislostí a podnikavostí. V životě se snažíte dotahovat do konce vše, co jste započal. Dokážete se zcela ponořit do práce a tvrdě pracovat. Máte v sobě šarm, ctižádost, touhu uspět, rozhodnost, výrazné sklony vést, ale i poroučet. Umíte si poradit v každé situaci a svým přesvědčivým vystupováním, přátelskostí a silným vnitřním charismatem získáváte ostatní na svou stranu. Vládnete praktickými a organizačními dovednostmi. V jádru jste citlivý a vnímavý člověk, což zpravidla nedáváte druhým otevřené na odiv. Rozum však obvykle vítězí nad srdcem, což je škoda. Vyvarujte se egocentristu. Vaše sebejistota se může změnit v sobectví, samoúčelnou autoritativnost, citovou uzavřenost a odtažitost a chlad. Následně byste mohl propadnout nedostatku sebedůvěry, samotě, smutné radosti z osamělých úspěchů, smutku z potlačovaných citů, lhostejnosti či závislosti na druhých.

 

29. prosinec, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Saturn

Jste vyhraněný individualista vlastnící mimořádný potenciál. Jste připravený angažovat se nejen ve svých záležitostech, ale i ve věcech prospěšných širšímu společenství. Jste soucitný a chápavý a umíte druhé povzbudit na jejich cestě k cíli. Vyznačujete se značnou kreativitou, duchapřítomností, houževnatostí, soutěživostí a praktickými a organizačními dovednostmi. Díky vašim komunikativním a diplomatickým schopnostem a společenskosti máte většinou mnoho přátel a kontaktů. Nelze vám upřít citlivost, ale zpravidla své silné city filtrujete přes rozum, což má vliv na emocionální zdrženlivost, brzdí vyjádření vašich citů a nezřídka ovlivňuje vaše vztahy. Nerad odkrýváte své karty a můžete působit rezervovaně. Negativně můžete vystupovat příliš dominantně, tvrdohlavě, „mít patent na rozum" a věčně si něco dokazovat. Vzdor, umíněnost a panovačnost narušují vaše vztahy s druhými. Vyvarujte se pochybností, pesimismu, obav, přílišné vážnosti a uzavřenosti.

 

30. prosinec, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Saturn

Tento den vám naděluje duševní činorodost a rychlou schopnost úsudku. Vše dokážete důkladně promyslet a komunikace je pro vás velmi důležitá. Skvěle vládnete slovem a nebojíte se hájit své názory, pokud máte jasnou představu, kam směřujete. Jste dobrý diplomat, vtipný, zábavný, čestný a umíte se vyladit na druhé lidi a propojit práci se zábavou. Snadno si získáváte sympatie druhých. Umíte být skvělý bavič, ale vaše nitro druhým neodkrýváte a držíte si jistý odstup. Pokud vás něco zaujme, jdete do toho s plným nasazením. Vaše vize jsou postaveny na reálném základě. Jste si vědom toho, že nic není zadarmo, a jste schopen tvrdě pracovat a projevit silnou vůli. Bude však vhodné posilovat trpělivost, neboť lákadla na cestě životem by vás mohla odvést od původně vytyčeného cíle. Negativně můžete být přehnaně kritický, hádavý a umíněný. Nepodléhejte pesimismu, ten by vás mohl zavést k nejistotě a pochybnostem o vašich kvalitách a schopnostech.

 

31. prosinec, Kozoroh, vládce Saturn, vládce dekanu Saturn

Jste aktivní, cílevědomý, nezávislý, společenský a komunikativní člověk oplývající skvělými nápady a schopností uvést je do reality. Zpravidla víte, co chcete, a jdete si za tím, k čemuž vám napomáhá vaše silná vůle, vytrvalost, trpělivost, rozhodnost, schopnost tvrdě pracovat a odvádět kvalitní práci. Vaše praktické, organizační a vůdcovské dovednosti přispívají k důslednému postupu směřujícímu k vytyčenému cíli. Vaše charisma a síla osobnosti přitahují druhé. Máte potřebu se nějakým způsobem vyjádřit a zaujmout ostatní. Důležité je pro vás nejen uznání, kterým nabýváte své sebevědomí, ale velkou úlohu hraje i finanční ohodnocení. Od druhých vyžadujete čestnost a kladete vysoké nároky nejen na ně, ale především i na sebe. Vyvarujte se tvrdohlavosti, panovačnosti, pocitu nadřazenosti a výjimečnosti, či naopak můžete propadat pesimismu, zbytečným obavám a strachům, které vedou k nejistotě, nedůvěře v sebe sama, nespolečenskosti a pocitu osamělosti a plachosti.