Jdi na obsah Jdi na menu
 


FÁZE LUNY

 

 

Našim osudem je naše povaha a ne "osudové" planety. Na své povaze může každý do jisté míry svobodně pracovat. Nejpřínosnější informace pro sebe získáme porovnáním horoskopu zrození, takzvaného RADIXU, s aktuálním postavením Luny. Luna prochází celým cyklem zhruba 29 dní a tak její působení můžeme vztahovat maximálně ke změně nálad. Z toho vidíme, že je důležité si nejprve uvědomit a vzít v potaz, jak dalece podléháme my osobně náladám, citům a dojmům. Neexistuje dobrá nebo špatná fáze Luny. Je dobré mít neustále na paměti celek a uvědomovat si spíše v jaké fázi cyklu se Luna aktuálně nachází. Pohyb Luny pouze oživuje naše zvládnuté nebo nezvládnuté životní výzvy a úkoly.

Průchod Luny zodiakem hovoří o tom, jak prožíváme lunární symboliku, o našich duševních procesech. Klíčová slova příslušející Luně : bezpečí - citové reakce - subjektivita - dětství - nevědomí - potřeby - závislosti - matka - zvyky - sklony - rodina - třída - rasa - příslušnost - vnitřní podpora - solidarita - strach z neznáma - lpění - minulost - reakce - instinkt - soucit - emoce - odraz - péče - důvěrnost - pohodlí....

 • NOV (NOVOLUNÍ) - prvních cca 7 dní po novoluní - došlo k završení fáze vývoje a nastupujeme cestu k novému začátku. Pozornost je ponejvíce zaměřena na fyzický vzhled, osobnost, majetek, každodenní události...
 • PRVNÍ ČTVRŤ - cca druhých 7 dní po novoluní - krize v činnosti situace mají ponejvíce vliv na domácí prostředí, soukromí, subjektivitu, tvořivost, romantiku, děti, práci, službu, tělo, stav mysli a zdraví....
 • ÚPLNĚK - cca třetích 7 dní - uvědomění si toho, kam naše předchozí usilování směřuje. Přecházíme z roviny subjektivní do roviny objektivní. Vztahy, projekce do druhých, vliv partnera, intimita, obchod, tajemství, cizí místa a lidé, dobrodružství, náboženství....
 • POSLEDNÍ ČTVRŤ - cca 7 dní před novoluním - krize na úrovni duchovní veřejnost, autorita, naše postavení ve světě, přátelé, ideály, politika, společenské hodnoty, práce v kolektivu, nejasnosti, omezení, meditace, ústup, dění za scénou....

 

LUNÁRNÍ CYKLUS - FÁZE MĚSÍCE

je proces, který můžeme rozdělit do jednotlivých kroků (fází).

Fáze Měsíce v lunárním cyklu, do níž se člověk narodí, symbolizuje základní založení člověka a jeho způsob, jak se staví k okolnímu světu.
Tyto fáze Měsíce v lunárních cyklech mají určitou posloupnost, každá fáze Měsíce staví na tom, co bylo před ní a připravuje půdu pro ty kroky a fáze, které budou následovat po ní.

V tomto pojetí vycházíme z lunačního cyklu (chceteli fáze Měsíce), který začíná při novoluní. Tuto lunární fázi zjistíme, když od Luny odečteme polohu Slunce.

 

Typ novoluní - fáze vynořování - Luna je před Sluncem 0°- 45°

Novoluní

Lidé, kteří se narodili ve fázi novoluní, nesou v sobě impuls nového. Mají tendenci se do věcí vrhat po hlavě, dynamicky, instinktivně, impulzivně, dramaticky, ale také velice subjektivně a většinou bez přemýšlení.V tomto případě je svět duality vnímán jako celek. Luna je v první fázi, krátce po svém narození, je tedy schopna se jako dítě nadchnout pro všechno nové. Proto tito lidé potřebují své okolí, aby mohli začít s prvním rozlišením mezi sebou a světem, aby mohli poznávat sami sebe.

Vnímání těchto lidí je jedinečné, ale často nemá odstup, není schopno pozorovat samo sebe, je tedy subjektivní. Člověk hůře rozlišuje mezi svými požadavky a skutečnými možnostmi, které se nabízejí, také těžko rozlišuje mezi vůlí a citem. Na druhé lidi jsou přenášeny osobní touhy, problémy a obavy. Tito lidé jsou subjektivní reagují instinktivně a stávají se symbolem své doby, nebo zosobňují nějaké postoje či hnutí

 

Typ srpku - fáze prosazování se - Luna je před Sluncem 45° - 9O°

Srpek měsíce

Tito lidé mají více sebedůvěry, chtějí se prosadit a udělat dojem, zanechat svoji stopu ve světě. Mají v životě potřebu neustále něco uskutečňovat, odloučit se od minulosti, nebo ji změnit. Lidé narození v této fázi se vyznačují velkou emocionalitou a impulsivností. jsou instinktivní, spontánní a velmi snadno se pro něco nadchnou. Jejich boj bývá většinou zaměřený na potírání "starého" - tradic a minulosti /nový cyklus začíná na půdě, kterou už prošel starý cyklus, a tu půdu je potřeba uklidit/.

Tito lidé už věří více sami sobě a mají potřebu "udělat dojem na vnější svět". Potřebují své okolí, aby mohli začít z rozlišením mezi sebou a světem, aby mohli začít poznávat sami sebe.

 

Typ první čtvrti - fáze činorodá -Luna je před Sluncem 9O° - 135°

První čtvrť luny

Je zde zaměření na budoucnost, své ideje a ideály se člověk snaží do této budoucnosti ukotvit. Je nadán praktičností a pragmatizmem, snaží se najít duchovní orientaci ve společnosti. Často se tito lidé snaží vybudovat nějakou organizaci, nebo nový systém, které jim umožní tyto ideály převést do praxe, mohou se snažit o nějakou reformu, novelizaci, nebo i revoluci. Jsou průkopníky nových myšlenek.

Jsou zde ale i stinné stránky - potřeba, která nás vede k zabezpečení svých ideálů v praktické stránce, může vést k určité nepružnosti v myšlení, člověk může být zaměřen pouze na svoji pravdu, kterou se může snažit druhým vnucovat. Ctižádost, potřeba vykonat něco, co přetrvává, silná vůle, aktivita

 

Typ vypouklé Luny - fáze vyjadřování - Luna je těsně před úplňkem 135° - 18O°

Dorůstající měsíc

Symbolika této fáze plyne z toho, že se čeká na úplněk, tedy hledání osvícení. Na této cestě nás čekají pochybnosti, proto jsou lidé narození v této fázi velmi pátraví a zvídaví, mají pronikavé a obezřetné vnímání. Často se věnují nějaké velké věci, ale v podstatě je tato práce hledáním služby společnosti.

Tato fáze se dá charakterizovat jako cesta "od harmonie k hledání a pochybnostem. Tito lidé jsou přemýšliví, tvořiví, neustále hledají odpovědi na své otázky, snaží se sloužit společnosti.

 

Typ úplňku - fáze naplnění, osvícení 18O° - 225°

Měsíc v úplňku

Všichni lidé, kteří se narodili o úplňku a v průběhu následujících tří a půl dne. Je to první z typů patřících k ubývající polovině soli-lunárního cyklu; a nese v sobě symbolický význam úplňku, vrcholu cyklu. To, co se v minulosti především pociťovalo, je teď viditelné.

Lidé narození v této fázi jsou objektivní, dostává se jim zjevení, osvícení. Mnohdy však odhodí pod dojmem ideálu vše, co není dokonalé, nebo ideálu neodpovídá. Opozice Slunce a Luny mluví o protikladu ženy a muže v nás a je nutno se dívat na svět z pohledu obou, uvést tyto pohledy do souladu, většinou ve jménu nějakého ideálu. Vývoj je podmíněn tím, že si člověk uvědomí svou protikladnost. Vlastní touhy se mohou zcela lišit od reálných možností, instinkty /Luna/, jsou v protikladu k vůli /Slunce/. Je tedy zapotřebí dobře vnímat potřeby své Luny - své duše - a vědomě je zapojit do cesty za cílem svého Slunce. Velkou roli v životě hrají osobní vztahy a styky.

 

Rozsévající typ - fáze syntézy 135° - 90° za Sluncem

Couvající měsíc

Luna začíná ubývat - při úplňku jsme dosáhli objasnění, "osvícení" a v této fázi je začínáme "rozsévat", šířit. Tato fáze ukazuje přeorientování cesty, jakousi revoluci vědomí.

Člověk narozený v této fázi by také chtěl rozšířit své ideje, vše co během svého života našel, poznal a pochopil. Touží se předvést, popularizovat svou osobu, své myšlenky, touží druhé inspirovat. Komunikace a dialog jsou těmto lidem vlastní, mohou mít i dobré pedagogické schopnosti, ale někdy mohou být zneužity v podobě demagogie, mohou tedy inspirovat masy lidí, nebo je zneužít pro svůj prospěch.

 

Typ poslední čtvrti - fáze, při níž se mění zaměření 90° - 45° za Sluncem.

Poslední čtvrť měsíce

Poslední čtvrť se v lunačním cyklu často označuje jako "krize vědomí", protože konec běžícího cyklu už začínáme mít na dohled a musíme začít přemýšlet o dalším. Tito lidé se zaměřují poznenáhlu na budoucnost, průkopníci, reformátoři, ztělesňující své myšlenky. Protože jsou praktičtí, snaží se vybudovat organizaci, systém, který by jejich myšlenky uváděl do života.

Lidé narození v této fázi, jsou již od narození svým způsobem moudří. Jsou senzitivnější než ostatní, vnímavější, jsou to lidé, kteří celý život hledají. Jsou schopni cele se obětovat pro jednu myšlenku, pro nějakou velkou věc. Snaží se rozsévat své myšlenky a pomáhat lidem, ale tolerance není jejich silnou stránkou. Jsou schopni jít do krajnosti, udělat tvrdá opatření , pokud jsou přesvědčeni o správnosti svého záměru.

 

Typ balzamické Luny - fáze uvolnění méně než 45° za Sluncem

Ubývající měsíc

V těchto posledních třech dnech třicetidenního lunačního cyklu dospívá tento cyklus do stadia semene, a toto sémě se má stát základem pro budoucí rostlinu, pokud existují odpovídající podmínky k růstu. Lidé, kteří se v této fázi narodí, mohou být považováni za jakýsi konečný produkt své epochy. Je zde zaměření do budoucna, uvědomění si jak důležitá je minulost, jak významně ovlivňuje a usměrňuje budoucnost.

Lidé, kteří jsou narozeni v této fázi, jsou již od narození svým způsobem moudří. Jsou senzitivnější než ostatní, vnímavější, mohou mít vztah k duchovním praktikám. Jsou to lidé, kteří celý život hledají. Rozsévají kolem sebe nové myšlenky a pomáhají lidstvu při jejich rozvíjení. Umí zmobilizovat své síly a jsou ochotni se obětovat pro velkou věc. Tolerance nemusí být jejich silnou stránkou, jsou schopni jít až do krajnosti, pokud jsou přesvědčeni o správnosti svého konání.

 

Průchod Luny (měsíce) znamením zvěrokruhu

Průchod Měsíce má vliv na nevědomí a projevuje se spíše změnou nálad :

 • Berana - krátkodobé nadšení, potřeba kontaktu
 • Býka - jednat promyšleně, neriskovat
 • Blíženců - časová nestálost, nezávazné schůzky
 • Raka - silné city, snadná ovlivnitelnost, pozor na konzumaci omamných látek
 • Lva - uplatnit znalosti, vědomosti, potřeba starat se o slabší, majetnické nároky narušují vztahy
 • Panny - věnovat se maličkostem, drobnostem a výjimečným nabídkám, tvořivosti se může dařit méně
 • Vah - nové vztahy, potřeba zachovat si objektivitu, nevytvářet emocionální konflikty
 • Štíra - kritičnost, citlivost na finance, podezírání, potřeba dodržovat zvyky, zvyšuje se nadsmyslová vnímavost
 • Střelce - zvýšený neklid, pomáhá vybočit ze zaběhnutého stereotypu
 • Kozoroha - dodržování tradic, pravidel, disciplíny, udržení autority
 • Vodnáře - je vhodné racionální uvažování, plánovat budoucnost a nepodléhat fantazírování a idealismu
 • Ryb - sebereflexe, potřeba přestávky před novým počátkem, raději nekonzumovat alkohol a omamné látky, které zatěžují nervovou soustavu

zdroj: http://www.esoterika.face4u.eu/astrologie/faze-mesice